Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių57
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė835117

Klausimai


Gintare

Norėčiau sužinoti, kokia forma reikia rašyti skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo? Kokiu adresu siųsti? Į ką kreiptis laiške (kokį asmenį, ar įstaigą)?

Trečiadienis, 2015 gruodžio 02 19:36
LRSKĮ

Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1–2 dalis, viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos.“

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmus ar sprendimus pirmiausia turėtumėte skųsti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui (Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius).

Nesutinkant su Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus atsakymu (priimtu sprendimu), jį galima skųsti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui (L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sprendžiant su įgaliotomis institucijomis (pareigūnais) rūpimus klausimus bei paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių gali būti pažeista asmens teisė į gerą viešąjį administravimą [pavyzdžiui, institucijai (pareigūnams) nustatyta tvarka nepateikus atsakymo į kreipimąsi raštu, nepagrįstai ar nemotyvuotai atsisakant spręsti rūpimą klausimą ar pateikti paaiškinimus, papildomą informaciją, dokumentus ir pan.], asmuo turi teisę, nurodęs šias aplinkybes (taip pat pateikę papildomus turinčius reikšmės dokumentus), kreiptis į Seimo kontrolierių raštu. Kilus neaiškumų dėl skundo padavimo, siūlytume kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą nemokamu telefonu 8 800 22100 arba telefonu 8 706 65105.

Antradienis, 2015 gruodžio 08 16:49
Zaneta

Norėtume sužinoti, ar gali atsistatydinti daugiabučio namo pirmininkė iš pareigų, nepristačius praeitų metų ir šių pusės metų metinės ataskaitos? Ir kaip ji turi tai padaryti:  ar per paprastą, ar per visuotinį susirinkimą?

Antradienis, 2015 liepos 07 13:06
LRSKĮ

Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu bendrijos visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirta rinkti ir atšaukti bendrijos pirmininką (valdybos narius), tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą, be to visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo, todėl bendrijos pirmininkės atsistatydinimo klausimai spręstini bendrijos visuotiniame susirinkime.

Taip pat informuojame, kad savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais, vykdo bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, todėl dėl detalesnių paaiškinimų bendrijos veiklos klausimais siūlome kreiptis į vietos savivaldybės administraciją.

Pirmadienis, 2015 liepos 13 15:48
Irena

Ar fiziniam asmeniui paprašius notaras turi išrašyti sąskaitą, kurioje aiškiai būtų įvardintos klientui suteiktos paslaugos ir jų kainos? Ar notaras privalo klientui paprašius pateikti detalią sąskaitą už atliktas paslaugas, jei klientas už jas jau yra atsiskaitęs, tačiau atsiskaitymo metu sąskaitos nepaprašė, o pageidauja ją gauti vėliau?

Penktadienis, 2015 liepos 03 18:18
LR SKĮ

Vadovaujantis Notariato įstatymu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija analizuoja notarinių veiksmų ir notarų pajamų už atliktus notarinius veiksmus statistiką bei atlieka šiame straipsnyje numatytą notarų veiklos priežiūrą, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus; Notarų rūmai kontroliuoja, kad notarai sąžiningai atliktų savo pareigas, kaip notarai organizuoja notarų biurų darbą, laikosi profesinės etikos reikalavimų, kaip tvarko ir saugo savo profesinės veiklos metu sudaromus dokumentus ir kt., todėl siūlytina kreiptis į šias institucijas, kurios galės pateikti informaciją ir detalius paaiškinimus į jus dominančius klausimus.

Jeigu manote, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą. Skundus dėl notaro veiksmų, nesusijusių su atliekamų notarinių veiksmų esme, nagrinėja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos pavedimu Notarų rūmai.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras arba Notarų rūmų prezidiumas turi teisę iškelti notarui drausmės bylą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių notaro veiklą, pažeidimus.

Pirmadienis, 2015 liepos 13 15:50
Sigita

Kur kreiptis dėl kelio išasfaltavimo? Kada bus sutvarkytas kelias Šveicarai-Daubėnai, nes su kiekvienais metais vis daugėja gyventoju sodų bendrijose, o kelias vis netvarkomas?

Pirmadienis, 2015 birželio 15 18:13
LRSKĮ

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis 32 punktas), todėl pirmiausia siūlytume kreiptis į seniūną (tiesiogiai arba per gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovą seniūnaitį), kadangi seniūnas turi teisę teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo.

Seniūnas taip pat šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais, dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui, konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje ir kt. (Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnis).

Gyventojų numatyta tvarka išrinktas gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas – seniūnaitis, atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų funkcijas, darbo laiką ir tvarką (Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnis).

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės administracijos, seniūnijos metiniai veiklos planai yra savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies, įgyvendinimą detalizuojantys dokumentai, kurie rengiami atsižvelgiant į savivaldybės biudžete numatomus joms skirti asignavimus. Šiuose planuose nurodomi konkretūs savivaldybės administracijos (jos struktūrinių padalinių), seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos darbai (veiksmai) ir (ar) projektai, kurie numatomi atlikti tais metais, darbams (veiksmams) ir (ar) projektams planuojami skirti asignavimai (Vietos savivaldos įstatymo 10-3 straipsnis). Kai minėta, sudarant šiuos planus pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui gali teikti seniūnas, įvertinęs gyventojų prašymus ir poreikius. Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų,socialinių, ekonominių, kaimo plėtros ir kitų programų tvirtinimas priskirtas savivaldybių tarybų išimtinei kompetencijai (Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnis).

Antradienis, 2015 birželio 16 16:25
Auksė

Ar 80 ir daugiau metų turintys gyventojai, kurie turi socialinių lengvatų, atleidžiami nuo lėšų kaupimo daugiabučiui atnaujinti?

Trečiadienis, 2015 birželio 10 22:08
LRSKĮ

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas numato, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendinantys namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, gali priimti sprendimą nekaupti lėšų daugiabučiam namui atnaujinti, jeigu yra pasirašyta kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis arba iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų pradėtas įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas). Nurodytos lėšos gali būti nekaupiamos nuo minėtos kreditavimo sutarties su banku ar kita kredito įstaiga pasirašymo iki šio kredito sugrąžinimo dienos arba nuo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų įgyvendinimo pradžios iki šio namo atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos.

Dėl detalesnės informacijos siūlome kreiptis į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruojančią VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrą:

Švitrigailos g. 11B, LT-03228, Vilnius

Telefonas: (8 5) 270 5455 

El. paštas: info@betalt.lt 

Nemokamas informacijos numeris: 8 800 20012

 

Penktadienis, 2015 birželio 12 14:10
Valentina

Noriu sužinoti, ar 1 ir 2 aukšto daugiabučio namo butų savininkai ( namas 12 aukštų Vilniaus m.) privalo mokėti kaupiamas lėšas liftų atnaujinimui. Už liftų priežiūrą ir elektrą liftams šie gyventojai nemoka.

Antradienis, 2015 gegužės 26 19:21
LRSKĮ

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama – CK) 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga, to paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Šiame kontekste paminėtina ir teismų formuojama praktika, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003, kurioje, be kita ko, nurodyta: „Pagal CK4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisęį bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisęį nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Iš nurodytų teisės normų reikalavimų darytina išvada, kad ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti bendro turto, šiuo atveju lifto, išlaikyme, nes ji nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja. Ieškovės subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių mokėjimų yra ginama, tačiau tai neturi įtakos jos kaip bendraturtės pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jai suteiktų pareigų dalyvauti bendro turto išlaikyme. [...] ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, šiuo atveju liftą, nes nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja; ieškovės subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių išlaidų yra ginama, tačiau tai neturi įtakos jos, kaip bendratutės, pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jai suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą [...].“

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, Jūs, kaip bendro turto, šiuo atveju lifto, bendraturtė turite mokėti lėšas, skirtas liftų atnaujinimui.

Ketvirtadienis, 2015 gegužės 28 14:20
Marius

Kokiu atstumu gali stovėti buitinių atliekų konteineriai (kolektyviniai) nuo namu valdos? Tai yra sodo teritorija, gatvės siauros ir, kaip pasake sodo pirmininkas, "kitos vietos nėra", nes neprivažiuos atliekų tvarkytojų mašina.

Pirmadienis, 2015 gegužės 18 20:27
LRSKĮ

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsniu, viena iš savarankiškųjų savivaldybėms priskirtų funkcijų yra komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas. Atsižvelgiant į tai, dėl klausimų, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į savivaldybės administraciją, šiuo atveju į savivaldybės, kurios teritorijoje yra minima sodo teritorija, administraciją.

Penktadienis, 2015 gegužės 29 15:54
valentina

Noriu sužinoti, ar turi asmeniškai informuoti gyventojus preš darant daugiabučio namo remontą ?

Trečiadienis, 2015 balandžio 01 19:44
LR SKĮ

Daugiabučio namo buto remonto metu kaip nors keičiant laikančiąją sieną, tam privalo pritarti ir dauguma butų savininkų.
Pažymėtina, kad visais rūpimais klausimais dėl remonto daugiabučiame name darymo bei tikslesnės (išsamesnės) informacijos gavimo Jums pirmiausia reikėtų kreiptis į atitinkamą savivaldybę, pateikiant konkrečius klausimus raštu, kuriame, be kitko, turėtumėte aprašyti ir savo konkrečią situaciją (t. y. planuojamus atlikti remonto darbus, jų mastą, pobūdį ir pan.). 

Antradienis, 2015 balandžio 07 10:18
Julija

Noriu pasiteirauti, kur kreiptis norint apskųsti "Susisiekimo paslaugos", kurios neįskaičiuoja į vilniečio kortelę papildytų pinigų ir dar papildymą eurais pakartotinai konvertuoja į eurus?

Antradienis, 2015 kovo 17 17:09
LRSKĮ

SĮ [savivaldybės įmonė] „Susisiekimo paslaugos“ savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė. Šios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ įstatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-30 įsakymu Nr. 30-1917, 15 punktas), į kurį Jums ir siūlome pirmiausia kreiptis rūpimu klausimu.

Penktadienis, 2015 kovo 20 14:22
julija

Noriu pasiteirauti, kur kreiptis norint apskųsti  Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą.

Trečiadienis, 2015 vasario 25 21:47
LRSKĮ

Pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 8 dalies nuostatas, pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės.

Ketvirtadienis, 2015 vasario 26 14:11
Giedrius Juodis

Norėjau pasiteirauti. Gyvenam kaimo teritorijoje, - kokiu atstumuo nuo bendro naudojimo kelio gali būti ganomi gyvuliai ir aptveriamos ganyklos? Ir kur būtų galima kreiptis ir rašyti skundą dėl sugadinto bendro naudojimo kelio, kadangi ūkininkai užsiima žemdirbyste ir nuolatos sugadina kelią taip, kad neįmanoma privažiuoti iki sodybos.

 

Antradienis, 2015 vasario 03 18:29
LRSKĮ

Atsakydami į Jūsų klausimą dėl gyvūnų laikymo zonų ir ganyklų įrengimo informuojame, kad pagal Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336, 6 punktą savivaldybių administracijos rengia ir tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, kuriose gali nustatyti leidžiamų laikyti gyvūnų, išskyrus bites, skaičių ir rūšis, papildomus reikalavimus ir sąlygas gyvūnų laikymui. Taigi vadovaujantis šia nuostata savivaldybių administracijos patvirtinta taisykles, nustatančias gyvūnų laikymo sąlygas ir tvarką. Todėl dėl informacijos apie reikalavimus gyvūnų laikymui gavimo siūlome Jums kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietovės savivaldybę.

Atsakydami į Jūsų klausimą į kokią įstaigą galima būtų kreiptis dėl kelio būklės pabloginimo informuojame, kad žemės naudojimo valstybinę kontrolę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi atlieka Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Skundą dėl netinkamo žemės naudojimo ir „bendrojo naudojimo kelio sugadinimo“ galite pateikti šios įstaigos teritoriniam padaliniui, esančiam Jūsų savivaldybėje.

Ketvirtadienis, 2015 vasario 12 15:41
Gytis

Norėjau pasiteirauti, ar gali namo administratorius mokesčius gyventojams skaičiuoti pagal bendrąjį (o ne naudingąjį) plotą, įtraukdamas ir lodžijas (įstiklintas, tačiau nešildomas patalpas).

Antradienis, 2014 lapkričio 25 10:52
LRSKĮ

Jums reikėtų kreiptis į savivaldybę, kuri, vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. nustatytąja savarankiškąja savivaldybės funkcija, vykdo „42) [...]savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles“.
Jei Jūsų netenkins savivaldybės atsakymas, galite pateikti skundą  Seimo kontrolieriui, adresu Gedimino pr. 56, LT 01110 Vilnius, arba elektroniniu paštu ombuds@lrs.lt. Prie skundo prašome pateikti susirašinėjimo su institucijomis dokumentų, t. y. Jūsų kreipimųsi bei atsakymų į juos, kopijas.

Antradienis, 2014 lapkričio 25 11:39
Mantas

Prašau paaiškinti, kur galiu kreiptis dėl neteisėtos registrų centro veiklos? Vienas bankroto administratorius, būdamas dar ir Seimo nario padėjėju, kaip manau, neteisėtomis priemonėmis, padarė įtaką registrų centro darbuotojams, ko pasekoje nukentėjo mano privati nuosaybė.

Ketvirtadienis, 2014 lapkričio 20 07:51
LRSKĮ

Dėl VĮ Registrų centras pareigūnų veiksmų galite pateikti skundą Seimo kontrolieriui, adresu Gedimino pr. 56, LT 01110 Vilnius, arba elektroniniu paštu ombuds@lrs.lt.
Prie skundo prašome pateikti susirašinėjimo su institucijomis dokumentų, t. y. Jūsų kreipimųsi bei atsakymų į juos, kopijas.

Ketvirtadienis, 2014 lapkričio 20 09:27
Nerijus

Prašau patarti, ką tokiu atveju daryti. Turiu prie sodybos labai prastą privažiavimą, todėl kreipiausi į Elektrėnų savivaldybę dėl jo sutvarkymo. Gavau atsakymą, kad kelias priklauso savininkams servituto teise ir jie nieko negali padaryti. Tada kreipiausi į nacionalinę žemės tarnybą. Jų atsakymas buvo toks, kad kelias priklauso savivaldybei. Dar kartą parašiau savivaldybei, bet jie vistiek sako, kad čia ne jų, kad nėra padaryta geodezinių matavimų ir t.t.  Kaip išspręsti šitą klausimą?

 

Trečiadienis, 2014 lapkričio 12 12:16
LRSKĮ

Dėl Elektrėnų savivaldybės pareigūnų veiksmų galite pateikti skundą Seimo kontrolieriui, adresu Gedimino pr. 56, LT 01110 Vilnius, arba elektroniniu paštu ombuds@lrs.lt. Prie skundo prašome pateikti susirašinėjimo su institucijomis dokumentų, t. y. Jūsų kreipimųsi bei atsakymų į juos, kopijas.

Trečiadienis, 2014 lapkričio 12 14:31
ina

Mane labai domina toks klausimas. Noriu sužinoti likusią skolą antstolei, o ten man sako pirma sumokėkit bankui 18 Lt ir tik tada galit prašyti sužinoti skolos likuti. Maža to, kad antstolė už bylą priskaičiavo vykdymo islaidų virš 3000 Lt, dar skaičiuoja kažkokias palūkanas, o likučio man negali pasakyti.

Ketvirtadienis, 2014 spalio 30 18:57
LRSKĮ

Antstolio veiklos kontrolė ir skundų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis antstolio procesinių veiksmų teisėtumą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kontroliuoja teismas. Kaip antstoliai (antstolių padėjėjai) laikosi šio Įstatymo, Sprendimų vykdymo instrukcijos, Antstolių profesinės etikos kodekso, kitų teisingumo ministro tvirtinamų teisės aktų, reglamentuojančių antstolių veiklą, ir vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, nesusijusios su vykdymo išlaidų dydžio apskaičiavimu, pagal kompetenciją teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai.
Civilinio proceso kodekso 611 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimai gali būti skundžiami šio kodekso 510 straipsnyje nustatyta tvarka (t. y. antstoliui ir teismui). Pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 5 dalį, antstolis privalo per 14 darbo dienų ištirti asmenų prašymus ir pateikti raštu motyvuotą atsakymą. Todėl darytina išvada, kad antstolis Jūsų rašytinį kreipimąsi turi išnagrinėti vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, t. y. per 14 darbo dienų ir pateikti Jums motyvuotą atsakymą.

Trečiadienis, 2014 lapkričio 12 16:29
Oksana

Prašome paaiškinti, ar Seimo kontrolieriaus pažymoje nurodytos rekomendacijos subjektams yra privalomos?

Antradienis, 2014 spalio 21 16:29
LRSKĮ

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalį Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.
Iššnagrinėjusi Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga paprastai pati priima sprendimą, taip pat privalo vieššai skelbti Seimo kontrolierių pažymas oficialiame internetiniame puslapyje, kartu nurodydama, kokių veiksmų institucija ėmėsi, kad Seimo kontrolierių rekomendacijos būtų įvykdytos.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 22 d. nutartyje Nr. A-663-1982-06 konstatavo, kad Seimo kontrolieriaus tyrimo galutiniai aktai yra tik rekomendacinio pobūdžio, ir nei pareiškėjui, nei vieššojo administravimo subjektui, kurio sprendimai, veiksmai ar neveikimas buvo skundžiami Seimo kontrolieriui, tiesiogiai nesukuria nei teisių, nei pareigų, todėl jie nelaikytini nei individualiais, nei norminiais teisės aktais ir dėl to negali būti skundžiami administraciniam teismui.
Seimo kontrolieriai tuo ir skiriasi nuo kitų institucijų, kad priima rekomendacijas, o ne privalomus sprendimus, veikia vadovaudamiesi savo autoritetu. Jų iššvados yra teisišškai argumentuotos ir taip pat viena išš rekomendacijų įgyvendinimo priemonių yra vieššumas.

Trečiadienis, 2014 spalio 22 10:16
Aušra

Ar reikia mokėti už liftą ir už lifte elektrą gyvenantiems pirmuose ir antruose aukstuose, jei mes jais nesinaudojam?

Pirmadienis, 2014 spalio 20 09:07
LRSKI

lifto išlaikymą reikia mokėti ir pirmų bei antrų aukštų gyventojams, kadangi jie taip pat yra bendraturčiai.

Tačiau už lifto eksploataciją bei elektrą mokėti nereikia, kadangi LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnis numato:4. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise.“

LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnyje nustatyta: „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė

1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga.

LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603  „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ nustatyta: „IV. Patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimas - Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja šiuos mėnesinius mokesčius ir įmokas: [...] 8.5. už liftą – vadovaudamasis lifto priežiūros sutartyje nustatyta paslaugų kaina ir sunaudotos elektros energijos kiekiu, kuris nustatomas pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu namo pirmajame ir antrajame aukštuose esančių patalpų naudotojams lifto paslauga neteikiama, mokestis už liftą jiems neskaičiuojamas.“

Pirmadienis, 2014 spalio 20 09:08
olegas

Ar gali biudžetinėje įmonėje direktorė, priėmusi savo seserį sekretore, toliau  atsikratyti svetimais jai darbuotojais, kad įdarbintų savus (nors jų keletas dirba ir dabar)? Ar įstatymai tai leidžia ir kur galima kreiptis?

Trečiadienis, 2014 rugpjūčio 27 20:07
LRSKĮ

 

Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta:

44 straipsnis „Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų“ – „8. Ginčai dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.”

49 straipsnis „Valstybės tarnybos departamentas“ – „4. Valstybės tarnybos departamentas: 1) prižiūri, kaip įgyvendinami šis Įstatymas ir su juo susiję teisės aktai, teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka atlieka patikrinimus valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat tiria asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl šio Įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo, seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją valstybės tarnybos ir personalo valdymo valstybės tarnyboje ir, jeigu yra pagrįstų duomenų, kad yra galimas pažeidimas, ištiria šią informaciją.”

Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta:

15 straipsnis „Bylos priskirtinos administracinių teismų kompetencijai“- „1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl: […]; 5) tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus).”

Ketvirtadienis, 2014 rugpjūčio 28 13:23
Rasa

Laba diena. 2014 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje užregistravau prašymą Klaipėdos merui V. Grubliauskui. Praėjo 25 darbo dienos, tačiau atsakymo iki šiol negavau. Kur turėčiau kreiptis? Ačiū už atsakymą.

Penktadienis, 2014 rugpjūčio 22 18:06
LRSKĮ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyta:

30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“  

Tuo atveju, jeigu netenkintų Savivaldybės administracijos atsakymas į skundą (arba nebūtų atsakyta) ir (arba), Jūsų nuomone, būtų pažeistos Jūsų teisės į gerą viešąjį administravimą, tuomet turite teisę kreiptis į Seimo kontrolierių dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo).

Pirmadienis, 2014 rugpjūčio 25 10:52
laima

Daug  metu  daugiabutis  namas  kovoja dėl nelegalių galingų  antenų. Įstaigos nereguoja į gyventojų  prašymus nuimti  antenas.  Nelegaliai pastatytos antenos kenkia  sveikatai, gadina  stogo  dangą.

Antradienis, 2014 liepos 29 14:17
LRSKI

Dėl nelegalių antenų ant gyvenamojo namo stogo statymo reikia raštu kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, LT 01402 Vilnius.

Pirmadienis, 2014 rugpjūčio 04 12:14
Indrė

2011 m. namą administruojanti UAB pradėjo organizuoti namo stogo remonto darbus. Namo gyventojai tam pritarė ir priklausomai nuo turimo ploto remonto darbams pervedė atitinkamas sumas. Iki šios dienos dėl UAB neveiklumo stogo keitimo darbai nepradėti. Raštu kreipėmės į UAB dėl pinigų grąžinimo, tačiau jų neatgauname. Kur kreiptis ir ką daryti toliau? Ačiū iš anksto.

Antradienis, 2014 gegužės 06 15:57
LRSKĮ

Administratoriaus veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai ir kiti teisės aktai.

Pagal minėtų pavyzdinių nuostatų 4 punktą „Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų [...] naudojimu ir priežiūra.“

Prašyme nurodytais klausimais Jums būtų tikslinga kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, kuri, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 dalies 21 ir 42 punktais, privalo atlikti jos paskirtų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę bei statinių naudojimo priežiūrą.

Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkintų savivaldybės atsakymas, turite teisę Seimo kontrolieriui pateikti skundą dėl savivaldybės pareigūnų veikimo (neveikimo).

Kilus neaiškumų dėl skundo padavimo, siūlytume kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą nemokamu telefonu 8 800 22100 arba telefonu 8 706 65105.

 

Ketvirtadienis, 2014 gegužės 08 17:02
Violeta

Vilniaus Sudervės kapinėse 33 kvartale, Viederių šeima užsiėmusi kapavietę. Ar galima skirti vietą nieko nelaidojant? Mūsų kapavietė yra greta, mirus broliui niekas papildomos vietos neskyrė, o mums buvo paaiškinta, kad tai neįmanoma. Dabar staiga kažkas užsiima vietą, tuo labiau ta vieta netvarkoma. Matosi, kad kapavietė sukurta dirbtinai, apstatyta senais borteliais, net praeiti sudėtinga. Kaip paaiškinti tokį poelgį ir kas davė leidimą? Mes esame pasipiktinę, kur tokiu atveju kreiptis ir kam pranešti?

Pirmadienis, 2014 gegužės 05 22:05
LRSKĮ

Vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207, 13 punktu, rašytinį leidimą laidoti pagal šių taisyklių priede pateiktą formą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduoda savivaldybių institucijos arba jų įgalioti asmenys, arba seniūnai, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje jie atlieka kapinių priežiūrą, arba šių seniūnų įgalioti asmenys.

Atsižvelgiant į tai, siūlytume Jums rūpimu klausimu kreiptis į seniūniją, kurios aptarnaujamai teritorijai priklauso kapinės, arba Vilniaus miesto savivaldybę.

Ketvirtadienis, 2014 gegužės 08 10:54
Janina

Laba diena,

 Dukra studijuoja Klapėdoje,gyvena Debreceno 25 bendrabutyje.Pernai už 2 vasaros mėnesius,kai studentai negyvena bendrabutyje,reikėjo mokėti tik trečdalį mėnesio įmokos.Kita vertus,tuose pačiuose kambariuose būna apgyvendinti kažkokie žmonės.Šiemet jau iki gegužės 29 dienos iš studentų reikalaujama sumokėti už vasaros mėnesius visą pilną sumą,t.y. po 160lt.už mėnesį.Bendroje sumoje gaunasi nei daug,nei mažai-320 lt.Bet studentai tuo metu jame negyvena,nesinaudoja.Aš suprantu,galime mokėti vadinamąjį kambario išsaugojimo mokestį,bet tik ne šitokia suma. Ar turi bendrabučio valdytoja tokią teisę reikalauti pilnos sumos?

Penktadienis, 2014 gegužės 02 16:48
LRSKĮ

LR Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje.

Manytina, jog pirmiausia Jums tikslinga kreiptis į Klaipėdos valstybinės kolegijos administraciją ir paprašyti pateikti informaciją, kas administruoja minėtą studentų bendrabutį. Atkreiptinas dėmesys, jog viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtų) savivaldybių funkcijų, remiantis LR Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 42 punktu, yra gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė. Atsižvelgiant į tai, negavus iš Klaipėdos valstybinės kolegijos išsamios informacijos, taip pat Jums siūlytume kreiptis ir į Klaipėdos miesto savivaldybę prašant informuoti, ar savivaldybė yra paskyrusi studentų bendrabučiui, esančiam Debreceno g. 25, Klaipėdoje, bendrojo naudojimo objektų administratorių, o sužinojus, Jūsų pareiškime nurodytu klausimu kreiptis į administratorių.

Ketvirtadienis, 2014 gegužės 08 15:16
Tomas

 Senamiestyje 2014 m. vasario mėnesį buvo atlikti namo perdangos stiprinimo darbai. Name yra kelios laiptinės, kai kurie žmonės apie atliktus darbus sužinojo tik po fakto gavę sąskaitas. Darbai buvo atliekami nesuderinus su namo gyventojais. Skelbimas buvo prisegtas tik prie vienos laiptinės. Suma didelė ir tik nedidelė dalis buvo padengta iš namo techninės priežiūros mokamų pinigų. Kodėl nepanaudojo kitų pinigų, mums nepaaiškinta. Kiti proporcingai paskirstyti gyventojams pagal plotą. Atliktų darbų akte matyti papildomi darbai, kurie nebuvo atlikti arba nepriklauso prie perdangos stiprinimo darbų. Žmonės pasipiktinę ir nenori mokėti visų pinigų. Ką tokiu atvejų daryti, kur kreiptis, ar įmanoma pakeisti darbų atlikimo aktą?

 

Antradienis, 2014 balandžio 15 12:58
LRSKĮ

Nurodytais klausimais Jums būtų tikslinga kreiptis į administratorių, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatais (toliau vadinama – Pavyzdiniai nuostatai) jis privalo „7.4. patalpų savininkų, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų rašytiniu pageidavimu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti paaiškinimus ir duomenis apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, kaupiamąsias įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas, taip pat paaiškinimus ir duomenis apie administratoriaus šių Nuostatų 5 punkte nurodytų funkcijų vykdymą; [...].“

Pagal Pavyzdinių nuostatų 4 punktą „Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų [...] naudojimu ir priežiūra.“

Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 (2010-12-31 įsakymo Nr. D1-1067 redakcija) patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatyta:

4.3 punktas – „privalomieji darbai– atskiri ar kompleksas darbų, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą“;

8 punktas – „Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: 8.1. esamos gyvenamojo namo, jo dalių būklės nustatymas ir jos atitikimo privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; 8.2. privalomųjų darbų nustatymas, jų vykdymo ir finansinio plano parengimas; 8.3. privalomųjų darbų įvykdymas.“

Pavyzdinių nuostatuose taip pat nustatyta:

5 punktas – „Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...] 5.3. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą [...] 5.5. organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą (atstovus) (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas (atstovai), [...]; su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo interneto tinklalapyje, jeigu jį turi; [...].“

6 punktas – „Administratorius turi teisę: 6.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, [...].“

7 punktas – Administratorius privalo: „[...] 7.3. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios paskelbti patalpų savininkams [...] apie šiuos darbus, jų apimtį, kainas, atlikimo terminus, darbų rangovus. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šių darbų atlikimo informuoti patalpų savininkus [...] apie konkrečius atliktus darbus, jų apimtį, kainas. Informaciją skelbti namo skelbimų lentoje ir administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi; [...].“ (Pavyzdinių nuostatų 7 punktas). 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta:

„41 straipsnis. Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės“

1. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. [...] 3. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti Reglamente (ES) Nr.305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 4. Statinių techninės priežiūros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus statinio techniniam prižiūrėtojui nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsižvelgdamos į statinių paskirtį ir jų konstrukcijos sudėtingumą. 5. Statinio techninę priežiūrą sudaro: 1) nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu; 2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką arba kitais atvejais, jeigu tokios apžiūros numatytos šio Įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodytose taisyklėse; 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas. 6. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ir (ar) statinio techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti [...].“. 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnyje nustatyta: „3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. [...]. 4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. [...].“ 

Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkins administratoriaus atsakymas, turite galimybę kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę, kuri įgaliota atlikti jos paskirtų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę (t. y. patikrinti, ar Jūsų nurodytu atveju administratorius tinkamai vykdė jam priskirtas funkcijas).

Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkintų šios savivaldybės pareigūnų atsakymas (ar jo laiku negautumėte), turite teisę pateikti skundą Savivaldybės administracijos direktoriui, jeigu Jūsų netenkintų Savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymas (ar jo laiku negautumėte), turite teisę pateikti skundą Seimo kontrolieriui dėl jos pareigūnų veikimo (neveikimo). Kilus neaiškumų dėl skundo padavimo, siūlytume kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą nemokamu telefonu 8 800 22100 arba telefonu 8 706 65105.

 

Penktadienis, 2014 balandžio 18 10:34
Ramute

Gyvenu 9 aukštų daugiabutyje Dzūkų 55. Šių metų gegužės mėn. bus 25 metai, kai buvo paleistas dirbti liftas. Namo gyventojai yra išsirinkę savo atstovę ryšiams su namą administruojančia UAB“Naujijninkų ūkis”.

Vakar mūsų namo atstovė sukvietė gyventojus i susirinkimą ir informavo, kad gegužės mėnesį bus atjungtas liftas, nes  anot jos, kažkokie žmonės buvo atėję, tikrino liftą ir jai pasakė, kad lifto tarnavimo laikas pasibaigė, kad jis nesaugus ir gyventojai turi nuspręsti - ar nori lifto remonto, kuris kainuos apie 6000 Lt bet darbams ir dalims nesuteikiama jokia garantija, ar gyventojai nori pasistatyti naują liftą uz 120000 Lt. Gyventojai prašė dokumentų, įrodančių, kad  buvo atliktas nuodugnus Lifto techninės būklės tikrinimas ir gautos išvados dėl pavojų ir rizikos šalinimo būdų, apimčių bei numatomų priemonių įgyvendinimo terminų, numatomų išlaidų . Deje, musų namo įgaliotojo moteris, jokių dokumentų gyventojams nepateikė, nes “Naujininkų ūkis“ jai  nedavė jokių dokumentų. Gyventojai pasiūlė keisti liftą aptarnaujančią įmonę, nes Vilniuje yra bent 6 liftus aptarnaujančios įmonės, kurios naują liftą įrengtų už žymiai mažesnę kainą , apie 80000 Lt.

1. Ar turėjo mūsų namą administruojančio ”Naujininkų ūkis” atstovas dalyvauti šiame susirinkime ir pateikti namo gyventojams išsamią informaciją apie lifto būklę?

2. Ar namo administratorius naujo lifto įrengimo darbams  privalo skelbti Viešąjį konkursą ir informuoti gyventojus apie konkurso rezultatus?

3.  Ar turi teisę namo administratorius kartu su liftą prižiūrinčia įmone atjungti liftą prieš tai  nesurengęs namo gyventojų susirinkimo ir išsamiai neinformavęs gyventojų apie lifto būklę, reikalingus atlikti darbus ir kainas?

 

 

Antradienis, 2014 balandžio 08 14:58
LRSKĮ

Administratoriaus veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau vadinama – Pavyzdiniai nuostatai) ir kiti teisės aktai.

Pagal pavyzdinių nuostatų 4 punktą „Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų [...] naudojimu ir priežiūra.“

Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 (2010-12-31 įsakymo Nr. D1-1067 redakcija) patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatyta:

4.3 punktas – „privalomieji darbai– atskiri ar kompleksas darbų, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą“;

8 punktas – „Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: 8.1. esamos gyvenamojo namo, jo dalių būklės nustatymas ir jos atitikimo privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; 8.2. privalomųjų darbų nustatymas, jų vykdymo ir finansinio plano parengimas; 8.3. privalomųjų darbų įvykdymas.“

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. [...].“. 

1. Ar turėjo mūsų namą administruojančio “Naujininkų ūkis” atstovas dalyvauti šiame susirinkime [namo atstovės organizuotame susirinkime] ir pateikti namo gyventojams išsamią informaciją apie lifto būklę?

Teisės aktai nereglamentuoja namo įgalioto atstovo informacijos pateikimo namo gyventojams tvarkos.

Pavyzdinių nuostatų 11 punktas – „Patalpų savininkai susirinkime ar balsuodami raštu gali išrinkti įgaliotąjį atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi: dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo, balsų skaičiavimo komisijose [...], gauti informaciją apie planuojamus ir atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, kitas suteiktas paslaugas, šių Nuostatų 8, 9 ir 91 punktuose nurodytų mėnesinių mokesčių, kaupiamųjų įmokų apskaičiavimą ir panaudojimą. [...].“ 

Administratorius namo patalpų savininkams turi teikti informaciją šia tvarkaPavyzdinių nuostatų 7 punktas – „Administratorius privalo: [...] 7.3. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios paskelbti patalpų savininkams [...] apie šiuos darbus, jų apimtį, kainas, atlikimo terminus, darbų rangovus. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šių darbų atlikimo informuoti patalpų savininkus [...] apie konkrečius atliktus darbus, jų apimtį, kainas. Informaciją skelbti namo skelbimų lentoje ir administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi; 7.4. patalpų savininkų, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų rašytiniu pageidavimu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti paaiškinimus ir duomenis apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, kaupiamąsias įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas, taip pat paaiškinimus ir duomenis apie administratoriaus šių Nuostatų 5 punkte nurodytų funkcijų vykdymą; [...].“ 

2. Ar namo administratorius naujo lifto įrengimo darbams privalo skelbti Viešąjį konkursą ir informuoti gyventojus apie konkurso rezultatus ?

Paslaugų pirkimams konkursai skelbti neprivalomi, tačiau perkant paslaugas privaloma atsižvelgti į paslaugų kainos ir kokybės kriterijus (paprastai apklausiami 3 ar daugiau paslaugų teikėjų).

Pavyzdinių nuostatų 5 punktas – „Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...] 5.3. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą [...] 5.5. organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą (atstovus) (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas (atstovai), [...]; su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo interneto tinklalapyje, jeigu jį turi; [...].“ 

3. Ar turi teisę namo administratorius kartu su liftą prižiūrinčia įmone atjungti liftą prieš tai nesurengęs gyventojų susirinkimo ir išsamiai neinformavęs gyventojų apie lifto būklę, reikalingus atlikti darbus ir kainas?

Pavyzdinių nuostatų 6 punktas – „Administratorius turi teisę: 6.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, [...].“ 

Statybos įstatyme nustatyta:

„41 straipsnis. Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės“

1. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. [...] 3. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti Reglamente (ES) Nr.305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 4. Statinių techninės priežiūros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus statinio techniniam prižiūrėtojui nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsižvelgdamos į statinių paskirtį ir jų konstrukcijos sudėtingumą. 5. Statinio techninę priežiūrą sudaro: 1) nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu; 2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką arba kitais atvejais, jeigu tokios apžiūros numatytos šio Įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodytose taisyklėse; 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas. 6. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ir (ar) statinio techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti [...].“. 

Pirmiau nurodyti teisės aktai nenustato, kad prieš imantis priemonių namo gyventojams apsaugoti turi būti sušauktas jų susirinkimas.

 

Penktadienis, 2014 balandžio 18 10:54
Powered by JoomVita VitaBook

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį