Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių20
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė821461

Klausimai


Irina

Nusipirkau būtą  Povilaičio g.14 , Vilniuje, kurį administruoja Karoliniškių būstas. Paaiškėjo, kad liftas yra avarinis ir liepos 29 d. buvo išjungtas. Gavau Inspektos aktą apie lifto buklę, kur yra aiškiai parašyta, kad savininkas yra "Karoliniškių būstas , naudotojas "Karoliniškiu būstas" o įrengtas Povilaičio 14. Pirkdama buta dokumentuose apie lifto nuosavybę nieko nėra minima, kadangi liftas yra kilnojamas turtas. Kreipiausi į darbo inspekciją, kuri mini apie lifto nuosabibę, savininkas yra "Karoliniškių būstas". Kieno lėšomis turi būti įrengtas naujas liftas?

Pirmadienis, 2014 kovo 03 07:47
LRSKĮ

Informuojame, kad liftai yra priskiriami daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) privalo tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo objektus, proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti.

Iš Jūsų pateiktos informacijos, Jūsų daugiabutį namą administruoja UAB „Karoliniškių būstas“ (Administratorius), kuris organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, priežiūros, remonto darbų atlikimą, mokesčių ir kitų įmokų surinkimą ir t. t. Administratoriaus atlikti bendrojo naudojimo objektų remonto, atnaujinimo darbai nustatyta tvarka apmokami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, kadangi, kaip minėta, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai priklauso daugiabučio namo savininkams, o Administratorius vykdo tik tam tikras savininko funkcijas, užtikrindamas daugiabučio namo (statinio) atitikimą esminiams statinio reikalavimams.

Atsižvelgus į išdėstytą, siūlome dėl lifto remonto, atnaujinimo ar pakeitimo kreiptis į Jūsų daugiabučio namo Administratorių – UAB „Karoliniškių būstas“.

Atkreipiame dėmesį, kad administratorių veiklos priežiūrą vykdo savivaldybės, todėl dėl Jūsų namo Administratoriaus veiksmų (neveikimo) galite pateikti skundą savivaldybės administracijai.

 

Liftų naudojimo taisyklės, patvirtintos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (su vėlesniais pakeitimais), nustato:

„8. Lifto savininkas atsako už nuolatinę liftų priežiūrą ir tinkamą, funkcionalų bei saugų jų naudojimą. Liftas turi būti naudojamas lifto surinkėjo nustatytomis sąlygomis ir vadovaujantis jo pateiktais techniniais dokumentais, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais liftų naudojimą. Jeigu lifto surinkėjas nustatė griežtesnes lifto naudojimo sąlygas negu šios Taisyklės, tai naudojant liftą būtina vadovautis lifto surinkėjo nustatytomis sąlygomis.

9. Jeigu liftas įrengtas daugiau nei vienam savininkui priklausančiame pastate, lifto savininko funkcijas, vadovaujantis Civilinio kodekso [...] nuostatomis, vykdo:

9.1. bendrojo naudojimo objektų administratorius, kai neįsteigta (likviduota) butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba nesudaryta (nutraukta) jungtinės veiklos sutartis;

9.2. bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdybos pirmininkas, kai įsteigta butų ir kitų patalpų savininkų bendrija;

9.3. jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, kai sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartis.“

 Civilinis kodeksas nustato:

4.82 straipsnis – „1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. [...] 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. [...]“

4.83 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. [...]. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės“

4.84 straipsnis – „2. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija.Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija.“

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas nustato:

2 straipsnis – „15. Bendrojo naudojimo objektai: [...] 2)bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga.“

Ketvirtadienis, 2014 kovo 06 10:35
Kristina

Skambinau pagalbos numeriu112, sujungė su Kauno policija, skundžiausi dėl triukšmo daugiabutyje nakties metu, sakė, kad atvažiuos, neatvažiavo. Skambinau antrą kartą, vėl pasakė, kad atvažiuos, bet pagalbos taip ir nesulaukiau. Kur galėčiau apskusti tokius policijos veiksmus?

Sekmadienis, 2014 kovo 02 06:31
LRSKĮ

Paaiškiname, kad norėdama apskųsti policijos pareigūnų veiksmus (neveikimą) turėtumėte kreiptis į policijos komisariato viršininką.

Informuojame, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatų, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 (su pakeitimais), 22.15 punkte nustatyta, jog vyriausiojo policijos komisariato viršininkasvykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas. Pagal šių nuostatų 22.24 punktą, vyriausiojo policijos komisariato viršininkas priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkins Kauno miesto ar Kauno rajono policijos komisariato (priklausomai nuo to, į kurį kreipsitės) viršininko pateiktas atsakymas, galėsite kreiptis į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką.

Ketvirtadienis, 2014 kovo 06 15:36
Daiva

Norėjau paklausti ar nepriklauso priedas už darbą pavojingomis sąlygomis?

 

Šeštadienis, 2014 kovo 01 18:31
LRSKĮ

Konsultuoti darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo įstatymų taikymo bei vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais yra įgaliota Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Todėl Jums rūpimais klausimais, susijusiais su Jūsų darbo sąlygomis ir atlyginimu už jį, turėtumėte kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją adresu Algirdo 19, Vilnius; telefonas (85) 213 9772; e. paštas info@vdi.lt; pasitikėjimo telefonas (8 5) 213 9750.

Ketvirtadienis, 2014 kovo 06 10:33
dana

Ar žadama priimti istatymo dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems pataisas? Jau 5m. slaugau sunkią negalią turintį sūnų, tačiau todėl, kad gyvenu sodo name su negalią turinčiu mažamečiu sūnum ir nustatytais spec.slaugos poreikiais, įstatymai negalioja, nors tai vienintelis mano nekilnojamasis turtas.

Antradienis, 2014 vasario 25 15:24
LRSKĮ

Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų,patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1463, 8.5.2 punktą, ši ministerija pagal kompetenciją organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą; užtikrina socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą ir šių paslaugų kokybę. Pagal minėtų nuostatų 8.9.5 punktą, ši ministerija rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su valstybės politikos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse.

Atsižvelgiant į tai, kad Jūs kreipiatės dėl teisės aktų pakeitimų ir neskundžiate jokių pareigūnų veiksmų ar neveikimo, darytina išvada, jog Jums tikslinga kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

Trečiadienis, 2014 kovo 05 10:51
Kęstutis Dundulis

Ar priklauso 50 procentų transporto bilieto lengvata 68 metų pensininkui, vykstančiam tarpmiestiniu autobusu ir turinčiam nukentėjusio asmens (tremtinio) statusą pagal LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 str. 2.2 punktą?

Pirmadienis, 2014 vasario 17 15:38
LRSKĮ

Asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijos, lengvatų rūšys reglamentuotos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, kurio 5 straipsnio 2 dalis nustato, kad teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais 50 procentų nuolaidą turi: 1) asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005-07-01 pripažinti II grupės invalidais); 2) pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai; 3) nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai; 4) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; 5) asmenys nuo 70 iki 80 metų.

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad tremtiniams prilygintais asmenimis pripažįstami asmenys, įrašyti į tremiamųjų sąrašus ir trėmimo metu pabėgę, pasislėpę arba kitaip išvengę trėmimo, jeigu jie trėmimo metu buvo nepilnamečiai arba pilnamečiai, tačiau toliau negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, taip pat įkalintų, ištremtų ar įrašytų į tremiamųjų sąrašus asmenų nepilnamečiai vaikai. Įrašymo į tremiamųjų sąrašus sąlyga nebūtina nepilnamečiams vaikams, išvengusiems tremties, jei abu tėvai (įtėviai) buvo įkalinti, ištremti arba vienas įkalintas, o kitas ištremtas ar įrašytas į tremiamųjų sąrašus arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) buvo įkalintas, ištremtas ar įrašytas į tremiamųjų sąrašus. Pagal šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatas, asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinį statusą pripažįsta, pažymėjimus išduoda Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Taigi, asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinis statusasirLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras yra išdavęs tai patvirtinantį pažymėjimą, turi teisę pasinaudoti Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta lengvata.

Pirmadienis, 2014 vasario 24 14:14
Agnė

Kur reikėtų kreiptis dėl bankroto administratoriaus veiklos teisėtumo.Įmonė bankrutavo 2009 m., dalis turto jau senai parduota(darbuotojai negavo jokių išmokų iš to ), dėl likusios dalies turto iki šiol vis buvo bylinėjimąsi ir kai atrodo viskas laimėta, pasirodo, kad turto nebeturim, nes jis užstatytas BANKUI.Bankroto administratorius vykdo šio turto pardavimo aukcionus, o darbuotojams praneša, kad nieko iš to nebus ir siūlo kreiptis į teismą ir prisiteisti žalą iš buvusio vadovo.   

Pirmadienis, 2014 vasario 17 14:44
LRSKĮ

Informuojame, kad vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu ir Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklėmis, bankroto administratorių veiklos priežiūrą atlieka Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Išmokos darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis yra išmokamos iš Garantinio fondo. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Garantinio fondo administravimo funkcijas vykdo Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos
Gedimino pr. 2-28, 01103 Vilnius
Tel. (8 5) 249 9321, faks. (8 5) 249 9320
El.paštas: bankrotas@bankrotodep.lt

 

Penktadienis, 2014 vasario 21 16:36
Aivaras

Dėkoju už puikų Seimo kontrolierių darbą 2013 m. atliekant tyrimą, kurio dėka buvo apgintos pareiškėjų teisės. Jūsų atlikto išsamaus tyrimo metu atskleisti teisių pažeidimai apie kuriuos pareiškėjai nežinojo ir nebūtų galėję apginti savo pažeistų teisių. Sutinkame su kontrolieriaus išvada, kad galiojęs reguliavimas galimai neapibrėžė kaimo plėtros projekto statuso.

Penktadienis, 2014 vasario 14 15:56
marius

Dalis gyventojų viename Kauno namų nusipirko butus. Apie 15 proc. butų yra tik parduota. UAB bankrutuoja, yra bankroto administratorius. Mes turime problemą, kad mūsų šilumos punktas nepriduotas komisijai ir už šilumą mokame kaip juridiniai asmenys. Apmokėjimas vyksta per bankroto administratorių. Kur butu galima kreiptis, kad situacija pasikeistų? Kauno šilumos tinklų direktorius iš mūsų prašymo jiems mokėti tiesiogiai tik pasijuokė. Buvome gavę leidimą sudaryti tiesiogines sutartis su šilumos tinklais (iš UAB), dabar jau bankrutuojančios.

Antradienis, 2014 vasario 04 14:28
LRSKĮ

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsniu dėl paklausime nurodytų klausimų siūlytina kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Kauno miesto savivaldybės administraciją, kurios ginčo sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų.

Ginčo šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydamos nagrinėti ginčą iš esmės tiek ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančioje institucijoje metu, tiek po šios institucijos sprendimo priėmimo.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu Jūsų netenkintų valstybės ar savivaldybių institucijų (įstaigų) atsakymai į pateiktą skundą (arba į jį nebūtų atsakyta) ir (arba), Jūsų nuomone, būtų pažeistos Jūsų teisės į gerą viešąjį administravimą (išskyrus klausimus priskirtus nagrinėti teismams), tuomet Jūs turite teisę kreiptis į Seimo kontrolierių dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo).

Kilus neaiškumų dėl skundo padavimo, pareiškėjui siūlytume kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą nemokamu telefonu 8 800 22100 arba telefonu 8 706 65105.

 

Penktadienis, 2014 vasario 07 14:49
Powered by JoomVita VitaBook

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį