Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių15
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių99
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė817306

Patarėja

Kita informacija:

Žmogaus teisių biuro patarėjas vykdo šias funkcijas:

1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją, atliekant žmogaus teisių padėties stebėseną ir analizę; 
2. vyksta į laisvės apribojimo vietas ir atlieka jose esančių asmenų teisių ir laisvių užtikrinimo stebėseną, rengia ataskaitų, apžvalgų ir kitų raštų projektus; teikia siūlymus dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų;
3. teikia siūlymus dėl įstatymų projektų atitikimo nacionaliniams ir tarptautiniams žmogaus teisių principams ir normoms; rengia įstatymų projektų vertinimo išvadų projektus;
4. teikia siūlymus dėl kankinimo ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo laisvės apribojimo institucijose prevencijos priemonių taikymo; vykdo Žmogaus teisių biuro vedėjo ir (arba) Seimo kontrolierių pavedimus dėl konkrečių prevencijos priemonių taikymo;
5. kontroliuoja Seimo kontrolierių rekomendacijų vykdymą;
6. teikia siūlymus dėl ekspertų pasitelkimo atliekant žmogaus teisių padėties stebėseną ir analizę; 
7. teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais;
8. teikia siūlymus dėl konkrečių žmogaus teisių padėties stebėsenos ir analizės priemonių bei konkrečios stebėsenos ar analizės reikalingumo; 
9. teikia siūlymus dėl informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidos; vykdo asmenų švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais projektus; 
10. rengia apibendrintą medžiagą posėdžiams, susirinkimams, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su Žmogaus teisių biuro veikla;
11. teikia siūlymus pradėti tyrimus dėl esminių žmogaus teisių pažeidimų, atlieka tyrimus, rengia su tyrimais susijusius raštų projektus;
12. teikia siūlymus dėl Žmogaus teisių biuro veiklos planų, vykdo Žmogaus teisių biuro veiklos planuose numatytas užduotis; 
13. suveda vykdomų projektų, už kuriuos asmeniškai atsakingas, duomenis į įstaigos duomenų valdymo sistemą (DVS) laikydamasis nustatytų reikalavimų; 
14. vykdo kitus Seimo kontrolierių ir (ar) Žmogaus teisių biuro vedėjo pavedimus, susijusius su Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 Žmogaus teisių biuro patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų teisinio darbo stažą, iš kurio ne mažiau kaip vieneri metai žmogaus teisių gynimo srityje;
3. puikiai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su žmogaus teisėmis, taip pat Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir teismų praktiką, susijusią su žmogaus teisėmis;
4. puikiai išmanyti Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją;
5. ypač gerai išmanyti ir mokėti taikyti Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei šios konvencijos fakultatyvinio protokolo (OPCAT) nuostatas ir reikalavimus bei Paryžiaus principus (Principles Relating to the Status of National Institutions Competence and Responsibilities);
6. mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu; 
7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų arba prancūzų kalbomis, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį