Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių61
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė835121

NKP vykdymui aktualūs teisės aktai


Nacionalinės kankinimų prevencijos laisvės apribojimo vietose vykdymui aktualiausi teisės aktai

Tarptautiniai teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai

Pataisos ir kardomojo kalinimo įstaigose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija

·         Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija valstybėms narėms dėl Europos kalėjimų taisyklių

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

·         Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

·         Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

·         Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas

·         Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

·         Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas „Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  įsakymas „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  įsakymas „Dėl tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl laisvės atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kitu inventoriumi normų patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus. įsakymas „Dėl laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo”

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo, kūno sužalojimų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos laisvės atėmimo vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus  įsakymu „Dėl tipinės naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programos ir tipinės nuteistųjų integracijos į visuomenę programos patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus  įsakymas „Dėl individualaus socialinės reabilitacijos plano formos ir jo rengimo metodikos patvirtinimo“

Policijos areštinėse, ilgalaikio ir laikino (su) laikymo patalpose policijos komisariatuose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

·         Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

·         Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  įsakymas „Dėl teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos HN 29:2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“ patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymas „Dėl Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymas įsakymo „Dėl Policijos areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl teritorinių policijos įstaigų areštinių saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymas „Dėl tipinių teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimų patvirtinimo“

Suaugusiųjų globos įstaigose; vaikų globos įstaigose ir socializacijos centruose; psichiatrijos įstaigose; užkrečiamų ligų gydymo įstaigose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

·         Jungtinių Tautų tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Europos psichologų asociacijų federacijos Psichologo profesinės etikos kodeksas

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

·         Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

·         Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

·         Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

·         Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymas „Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymas „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11d d. įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d.  įsakymas „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymas „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas „Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimas“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymas „Dėl vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikim pakeitimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas „Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacijos reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pasienio kontrolės punktuose, užkardose, užsieniečių laikino ir (su) laikymo ar apgyvendinimo patalpose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. birželio 26 d. direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo normos

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties

·         Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas „Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2012 m. sausio 31 d. įsakymas „Dėl sienos kontrolės nuostatų patvirtinimo“

·         Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos reikalų ministerijos vado 2009 m. sausio 6 d. įsakymas „ Dėl  pasienio kontrolės punktų statinio paskirties bendrųjų reikalavimų taisyklių patvirtinimo“


Nacionalinės kankinimų prevencijos laisvės apribojimo vietose vykdymui aktualiausi teisės aktai

Tarptautiniai teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai

Pataisos ir kardomojo kalinimo įstaigose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija

·         Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija valstybėms narėms dėl Europos kalėjimų taisyklių

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

·         Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

·         Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

·         Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas

·         Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

·         Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas „Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  įsakymas „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  įsakymas „Dėl tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl laisvės atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kitu inventoriumi normų patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus. įsakymas „Dėl laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo”

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo, kūno sužalojimų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos laisvės atėmimo vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus  įsakymu „Dėl tipinės naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programos ir tipinės nuteistųjų integracijos į visuomenę programos patvirtinimo“

·         Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus  įsakymas „Dėl individualaus socialinės reabilitacijos plano formos ir jo rengimo metodikos patvirtinimo“

Policijos areštinėse, ilgalaikio ir laikino (su) laikymo patalpose policijos komisariatuose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

·         Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

·         Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  įsakymas „Dėl teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos HN 29:2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“ patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymas „Dėl Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymas įsakymo „Dėl Policijos areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl teritorinių policijos įstaigų areštinių saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“

·         Lietuvos policijos generalinio komisaro  įsakymas „Dėl tipinių teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimų patvirtinimo“

Suaugusiųjų globos įstaigose; vaikų globos įstaigose ir socializacijos centruose; psichiatrijos įstaigose; užkrečiamų ligų gydymo įstaigose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

·         Jungtinių Tautų tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Europos psichologų asociacijų federacijos Psichologo profesinės etikos kodeksas

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

·         Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

·         Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

·         Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

·         Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymas „Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymas „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11d d. įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d.  įsakymas „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymas „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas „Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimas“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymas „Dėl vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikim pakeitimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas „Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacijos reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pasienio kontrolės punktuose, užkardose, užsieniečių laikino ir (su) laikymo ar apgyvendinimo patalpose:

·         Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

·         Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

·         Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·         Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

·         Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvus protokolas

·         Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

·         Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą suformuoti elgesio su asmenimis, iš kurių atimta arba apribota laisvė, standartai

·         Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. birželio 26 d. direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo normos

·         Lietuvos Respublikos Konstitucija

·         Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas

·         Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties

·         Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas „Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašo patvirtinimo“

·         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“

·         Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2012 m. sausio 31 d. įsakymas „Dėl sienos kontrolės nuostatų patvirtinimo“

·         Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos reikalų ministerijos vado 2009 m. sausio 6 d. įsakymas „ Dėl  pasienio kontrolės punktų statinio paskirties bendrųjų reikalavimų taisyklių patvirtinimo“

 

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį