Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių56
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė778566

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2016-07-29 gavo asociacijos „M“ (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau vadinama ir – Departamento) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi dėl medžių kirtimo.

2.  Pareiškėjas skunde nurodo:

2.1. 2016-07-15 išsiuntė skundą Savivaldybės administracijai dėl leidimo kirsti medžius prie ... panaikinimo, tačiau nieko nebuvo daroma, „medžiai naikinami šiandien, liepos 28 d.“.

2.2. „Leidime pagrindu nurodomas LR ministro įsakymas D1-87, konkrečiau – jo punktai

  4.2. vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu; 4.14. auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui; 4.15. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“[...], neturi augti.“

2.3. „Pastebime, kad D1-87 neįpareigoja naikinti medžių, o tik suteikia tokią teisę, jei neįmanoma kitaip. Pabrieža ir Saldukaitis neįrodė, kad neįmanoma kitaip, Aplinkos ministerija, kurioje dirba ir pats Saldukaitis, nevykdė ekspertizės, kaip nurodo įstatymas, tik pratylėjo 13 dienų ir tyčia sudarė sąlygas medžius sunaikinti, taip įvykdydami nusikaltimą. Taip pat leidimo pagrindu buvo paimtas punktas dėl langų tamsinimo (griaunamam pastatui???). Tai – puikus ciniškos biurokratijos pavyzdys ir valstybės tarnautojų vietoje tokių veikėjų neturėtų būti.“

2.4. „Taip pat rašoma apie „inžinerinių tinklų iškėlimo darbams ir pastatų griovimui trukdančius“ medžius, tačiau tame pačiame nutarime Nr. 434 nurodyta, kad inžinerinių tinklų zonose be tinklus aptarnaujančių įmonių leidimo medžius sodinti ar pjauti draudžiama, o apie griovimą kaip sąlygą medžiams naikinti nėra užsiminta nė viename iš šių teisės aktų. Leidimų, suteikiančių naikinti medžius inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, jei iš tiesų joje nors vienas jų auga ir ar iš tiesų tų medžių nebuvo galima išsaugoti, medžius naikinanti firma nepateikė.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo „tirti šį atvejį“.

4.  Su skundu pateiktas Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio 2016-07-01 „Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams“, kuriuo leidžiama ... (toliau vadinama – Gatvė), privačiame sklype, šalinti 8 uosius, 8 liepas, 5 klevus, 2 maumedžius ir
1 vinkšną. 

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Departamentą.

6. Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

        6.1. „2016 m. liepos 15 d. gavus asociacijos „M“ (toliau – Pareiškėjas) elektroninį pranešimą dėl medžių kirtimo adresu ... buvo skubiai sureaguota, objektas patikrintas ir nenustačius pažeidimo per 3 darbo dienas (2016 m. liepos 20 d.) elektroninėje sistemoje pateiktas atsakymas pareiškėjui tokiu tekstu: „Dėkojame už nuomonę ir informuojame, kad medžių kirtimas minėtoje teritorijoje yra būtinas vykdant viso kvartalo konversiją. Pasikeitus kvartalo paskirčiai bus sukurtos naujos viešos erdvės ir pasodinti nauji želdiniai, kuriantys jaukią aplinką ir gyvenimo kokybę“.

6.2. „Želdinių būklės ekspertizė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio aprašo 3 punkte nurodyta, jog „želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės.“

Kadangi didžioji dalis (kiti – blogos sanitarinės būklės) želdinių buvo šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.14 ir 4.15 punktais (pagal projektą patenkantys į pastatų griovimo bei inžinerinių tinklų iškėlimo darbams zoną), atlikti želdinių būklės ekspertizę nereikėjo.“

6.3. „Pateikiame motyvuotus paaiškinimus į Pareiškėjo paklausimus:

a) patikiname, kad leidimo išdavimo pagrindu nebuvo paimta sakinio dalis „dėl langų tamsinimo“ iš Aprašo 4.14 punkto, kadangi gyvenamųjų patalpų šioje vietoje nėra. Pareiškėjo išreikšta nuomonė bei sąmoninga Aprašo 4.14 punkto interpretacija yra klaidinga,

b) tinklus eksploatuojančių organizacijų pritarimai iškelti inžinerinius tinklus buvo gauti rengiant statinio griovimo projektą, todėl želdiniai, patenkantys į tinklų iškėlimo zoną, turėjo būti šalinami. Taip pat pažymime, kad medžiai buvo apžiūrėti prieš išduodant leidimą kirtimui.
Jų išsaugoti nebuvo galimybės, kadangi medžiai buvo pasodinti nesilaikant atstumų nuo inžinerinių  tinklų.“

6.4. „Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, vykdant plėtrą dalis saugotinų želdynų ir želdinių kertami pagal patvirtintus projektus, kuomet vykdomos vienbučių, dvibučių ar daugiabučių namų statybos, prekybos paskirties pastatų statybos, daugiabučių pastatų renovacijos, aplinkkelių bei gatvių plėtra ar kitų svarbių infrastruktūros objektų plėtra. Įgyvendinant minėtus projektus (detaliuosius ar techninius projektus), visuomenė informuojama tiek per žiniasklaidos priemones, tiek pastatant prie objektų informacinius vizualinius stendus.

Pažymime, jog projekto plėtotojas atlikdamas aplinkotvarkos darbus sutvarkys viešas erdves, vietoj pašalintų želdinių pasodins naujus vertingus želdinius.“

7. Iš Departamento pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

7.1. „Departamentas 2016-08-25 raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-2048 kreipėsi į Savivaldybę dėl 2016-07-01 išrašyto leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Leidimas) Nr. A320-514/16(2.2.1.20-UK2) kopijos ir fizinių bei juridinių asmenų prašymų ir su jais susijusių dokumentų kopijų pateikimo, ... teritorijoje, ..., Vilniuje.

Pagal Departamentui pateiktą informaciją, Savivaldybė, vadovaujantis 2016-06-30 gautu prašymu ir suderintu statinių griovimo projektu Nr. P S/09-04/2-TP-SO, išduotais leidimais griauti statinius Nr. NS/2/10-0002 ir NS/3/10-0003 bei Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4.2-4.6, 4.14–4.15 punktais, išdavė Leidimą šalinti inžinierinių tinklų apsaugos zonoje augančius, tinklų iškėlimo bei statinių griovimo darbams trukdančius 84; 58; 53; 64; 38; 56; 30; 47 cm skersmens uosius, 50; 52; 54; 44; 35; 32; 57; 26 cm skersmens liepas, 13; 20; 10; 40; 20 cm skersmens klevus, 36; 57 cm skersmens maumedžius ir 21 cm skersmens vinkšną. Leidime duomenų ir informacijos, kad jis buvo išduotas dėl langų tamsinimo (t. y., pagal Tvarkos aprašo 4.14 punktą), nėra.

Patikrinus faktines aplinkybes vietoje nustatyta, kad visi medžiai, minėti Leidime, iškirsti, kelmai išrauti ir išvežti iš teritorijos. Minėtoje teritorijoje nėra atlikta želdynų ir želdinių inventorizacija, todėl nustatyti, kad minėtus medžius būtų galima išsaugoti, pagal Rašto 6.1. 4b punktą, Departamentas negali.“

7.2. „Pažymėtina, kad Departamentas 2016-05-04 raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-833 kreipėsi į Departamento kontroliuojamoje teritorijoje esančias Savivaldybes primindamas pareigą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio l dalimi, organizuoti savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdyti jų būklės stebėseną bei prašydamas pateikti išsamią informaciją apie Savivaldybėse atliktus/numatomus atlikti inventorizavimo darbus bei numatyti konkrečius terminus inventorizacijai užbaigti.“

7.3. „[...] vadovaujantis skundų registravimo žurnalo duomenimis, Departamentas iš asociacijos „M“ [...] skundo nėra gavęs.“

Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

8.   Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:

12 straipsnis

– „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].

9. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:

4 straipsnis

– „Vietos savivaldos principai: Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“

6 straipsnis

– „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...] 39) leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; [...].“

10. Želdynų įstatyme nustatyta:

  2 straipsnio 24 dalis

– „Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.“

           10 straipsnis

– „Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės. Jos: 1) organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines); 2) organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos; [...]; 8) vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę; [...]; 12) sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus; [...]; 14) teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais; [...].“

  16 straipsnio 1 dalis

– „Valstybės institucijos ir savivaldybės: 1) užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą; [...].“

18 straipsnis

– „2. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdiniuose, nepaisant žemės nuosavybės formos. [...]. 5. Želdynų ir želdinių apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai. [...].“

22 straipsnio 2 dalis –

„Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai.“

11. Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 patvirtintame Želdinių būklės ekspertizės tvarkos apraše reglamentuojama:

          3 punktas

– „Želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės, ar kai į savivaldybę kreipiasi fiziniai ar juridiniai asmenys, prašydami atlikti ekspertizę.“

4 punktas

– „Želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri turi pasitelkti atitinkamos srities specialistą (-us).“

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtintame Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuojama:

2 punktas

– „Šis tvarkos aprašas taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems nukirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus. Juo vadovaujasi savivaldybės, išduodamos leidimus šiems darbams atlikti ir nustatyti saugotinų medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarką.“

4 punktas – „Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai: [...] 4.14. auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui; 4.15. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ [...] neturi augti“.

          9 punktas

– „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą, išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (1 priedas) ir atlyginus, išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.“

        

13. Aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 patvirtintose Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse reglamentuojama:

          2 punktas

– „Želdynų ir želdinių inventorizavimo tikslas – įvertinti želdynų ir želdinių kiekybinę ir kokybinę būklę, numatyti jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones, sukurti želdinių apskaitos duomenų bazę.“

          3 punktas – „Želdynų ir želdinių inventorizavimas savivaldybės lygiu atliekamas kas dešimt metų.“

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (redakcija, aktuali nagrinėjamu atveju) reglamentuojama:

„2. Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į institucijas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojas), piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į instituciją, išskyrus asmenų skundus ir pranešimus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

[...]

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: [...] 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.

[...]

30. Asmuo, prašymą teikiantis institucijai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu.

31. Valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį vieno langelio asmenų aptarnavimo padaliniui arba oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs.

[...]

34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.

35. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

[...]

47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:

[...]

47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.

[...]

50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“

          

15. Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatuose (su vėlesniais pakeitimais) reglamentuojama:

9 punktas

– „Aplinkos ministerija [...] atlieka šias funkcijas: 9.1. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, nenurodytų šiuose nuostatuose, projektus arba dalyvauja juos rengiant, derina ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų institucijų teisės aktų projektus; [...].“

16. Lietuvos Respublikos teismų praktika:

16.1. Konstitucinio Teismo 2016-07-08 nutarime Nr.

KT22-N11/2016 (bylos Nr. 6/2016) konstatuota:

Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas suponuoja tai, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (inter alia 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados, 2014 m. gegužės 27 d. nutarimas).

[...] konstitucinis atsakingo valdymo principas, aiškinamas kartu su

Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms imperatyvu, suponuoja teisėkūros procedūrų viešumo ir skaidrumo reikalavimus, kurių privalo laikytis inter alia valstybės valdžią įgyvendinančios institucijos. Tokių reikalavimų paisymas priimant teisės aktus yra būtina visuomenės pasitikėjimo valstybe ir teise bei valdžios atsakomybės visuomenei sąlyga; jis sudaro prielaidas įtraukti visuomenę į sprendimų, susijusių su viešaisiais interesais, priėmimo procesą, inter alia sudarant galimybę susipažinti su rengiamais teisės aktų projektais ir kita su jais susijusia informacija, taip įgyvendinant inter alia Konstitucijos 33 straipsnyje įtvirtintas piliečių teises dalyvauti valdant savo šalį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus.“

16.2. Vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:

„[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

17. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

17.1. dėl Pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje;

17.2. dėl Pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente.

Dėl Pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje

18. Kaip reglamentuojama Želdynų įstatymo 10 straipsnyje įtvirtintose nuostatose, savivaldybėms priskirtinos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymo funkcijos. Atsižvelgiant į tai, savivaldybės organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos, taip pat vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę, sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais.

  19. Tyrimo metu nustatyta, jog Pareiškėjas elektroniniu paštu 2016-07-15 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas panaikinti leidimą iškirsti medžius Gatvėje ir atlikti želdinių būklės ekspertizę. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 34 punkte reglamentuojama, jog asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Remiantis to paties teisės akto 47.3 punktu, į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

              Savivaldybės administracija tyrimo metu Seimo kontrolierių informavo, kad, atsižvelgdama į Pareiškėjo 2016-07-15 kreipimąsi, skubiai suorganizavo objekto patikrinimą, o nenustačius pažeidimų, Savivaldybės administracija 2016-07-20 elektroninėje sistemoje atsakė Pareiškėjui, nurodant: „Dėkojame už nuomonę ir informuojame, kad medžių kirtimas minėtoje teritorijoje yra būtinas vykdant viso kvartalo konversiją. Pasikeitus kvartalo paskirčiai bus sukurtos naujos viešos erdvės ir pasodinti nauji želdiniai, kuriantys jaukią aplinką ir gyvenimo kokybę.“

 

20. Seimo kontrolierius akcentuoja, kad Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 47 punkte yra aiškiai apibrėžiama, koks, atsižvelgiant į asmens prašymo turinį, institucijos atsakymas privalo būti pateiktas. Nagrinėjamu atveju Pareiškėjas prašė priimti administracinį sprendimą – panaikinti išduotą leidimą ir atlikti želdinių būklės ekspertizę, tačiau Pareiškėjo prašymas Savivaldybėje nepagrįstai buvo palaikytas nuomone. Nepaisant to, kad Savivaldybės administracija, gavusi Pareiškėjo kreipimąsi, operatyviai reagavo į nurodytą informaciją, atliko objekto patikrinimą, tačiau atsakyme nenurodytos atsisakymo panaikinti leidimą priežastys, nenurodyta sprendimo apskundimo tvarka. Apie Pareiškėjo nurodytą aplinkybę dėl ekspertizės atlikimo atsakyme net neužsimenama, nors, vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo 3 punktu, želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai į savivaldybę kreipiasi fiziniai ar juridiniai asmenys, prašydami atlikti ekspertizę. Tyrimo metu nustatyta, jog želdiniai Gatvėje buvo šalinami vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Aprašo 4.14 ir 4.15 punktais (šios pažymos 12 punktas), ir, Savivaldybės administracijos teigimu, atlikti želdinių ekspertizės nereikėjo; tačiau atsakyme Pareiškėjui tai nenurodyta.

21. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje reglamentuojami pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda. Vienas iš jų –savivaldybės  veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad Savivaldybės atsakymas į Pareiškėjo prašymą parengtas nesilaikant Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių bei gero viešojo administravimo principo, suformuluoto Konstitucinio bei Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (šios pažymos 16 punktas), todėl ši Pareiškėjo skundo dalis pripažįstama pagrįsta.

22. Papildomai pažymėtina, jog, remiantis Želdynų įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, objektyviai egzistuoja poreikis želdynų ir želdinių tvarkymo metu išsaugoti esamus gyvybingus ir perspektyvius želdinius. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte, savivaldybėms numatyta pareiga organizuoti jų teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą bei apskaitą, vykdyti jų būklės stebėseną, kurti ir tvarkyti jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines). Želdynų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdiniuose, nepaisant žemės nuosavybės formos, o to paties straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, reglamentuojanti, jog želdynų ir želdinių apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai. Atitinkamai valstybės institucijos ir savivaldybės turi užtikrinti želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą (16 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Remiantis tyrimo metu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pateikta informacija, Seimo kontrolierius pažymi, kad Savivaldybė skundo tyrimo metu nebuvo atlikusi jos teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizacijos (pažymos 7.1 ir 7.2 punktai). Šios pažymos surašymo metu Savivaldybės administracijos Želdynų poskyrio vyriausiasis specialistas Marius Pabrieža telefoninio pokalbio metu informavo, kad želdynų inventorizacija jau yra baigta Naujamiesčio, Senamiesčio ir Žvėryno mikrorajonuose, toliau inventorizacija bus tęsiama Antakalnio mikrorajone.

Kaip reglamentuojama Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 2 ir 3 punktuose, želdynų ir želdinių inventorizavimo tikslas yra įvertinti želdynų ir želdinių kiekybinę ir kokybinę būklę, numatyti jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones, sukurti želdinių apskaitos duomenų bazę ir ši inventorizacija savivaldybės lygiu turi būti atliekama kas dešimt metų. Kaip tyrimo metu Seimo kontrolierių informavo Departamentas, dėl teisės aktuose nustatyta tvarka Savivaldybėje neatliktų želdynų ir želdinių inventorizavimo darbų nėra galimybės nustatyti, ar buvo įmanoma išsaugoti Pareiškėjo skunde nurodytus medžius (pažymos 7.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, manytina, jog Savivaldybės administracija turėtų imtis visų priemonių, kad būtų paspartinti miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo darbai.

Dėl Pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente

23. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui  nurodė, kad prašymą panaikinti leidimą iškirsti medžius Gatvėje elektroniniu paštu išsiuntė ir Jonui Saldukaičiui, tačiau nesulaukė jokio atsakymo.  J. Saldukaitis, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento internetinės svetainės duomenis, dirba Departamento Vilniaus miesto agentūroje vyriausiuoju specialistu.

Skundo tyrimo metu Departamentas Seimo kontrolieriui patvirtino, kad patikrinus skundų registravimo žurnalo duomenis nustatyta, jog Pareiškėjo skundas šioje įstaigoje nebuvo gautas. Pažymėtina, kad Pareiškėjas Seimo kontrolieriui taip pat nepateikė duomenų, įrodančių jo kreipimosi išsiuntimo Departamentui faktą, todėl ši skundo aplinkybė tyrimo metu nebuvo patvirtinta ir Pareiškėjo skundo dalis dėl jo kreipimosi nagrinėjimo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

24.1. asociacijos „M“ skundo dalį dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant prašymą dėl medžių kirtimo Vilniaus miesto ... gatvėje, pripažinti pagrįsta;

24.2. asociacijos „M“ skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant prašymą dėl medžių kirtimo Vilniaus miesto ... gatvėje, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

25.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai – pagal kompetenciją imtis priemonių ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje kaip galima greičiau atlikti želdynų ir želdinių inventorizavimo darbus;

25.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai – užtikrinti, kad asmenų skundai, prašymai ir kreipimaisi būtų nagrinėjami laikantis teisės aktų reikalavimų ir gero viešojo administravimo principų.

   Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Seimo kontrolierių ir Pareiškėją iki 2018-02-28.

Seimo kontrolierius                                                                             Raimondas Šukys        
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/2-1101
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį