Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių53
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė778563

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau vadinama – Administracija arba LTSA) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai išnagrinėjus jo prašymus, skundus. 

2. Skunde pateikta toliau nurodyta informacija:   2.1. „Pareiškėjas, siekdamas teisingų bylų nagrinėjimo, taip pat siekdamas apginti savo teises teismuose, raštu 2018-01-08 kreipėsi į Administraciją su prašymu [toliau vadinama – Prašymas-1] atlikti UAB [pavadinimas žinomas; toliau vadinama – Bendrovė-1], vykdančios techninio aptarnavimo ir remonto veiklą, patikrinimą ir nustatyti, ar buvo atlikti techninio aptarnavimo ir remonto darbai vadovaujantis Aprašo [Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016-02-01 įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; toliau vadinama – Aprašas] nuostatomis. Patikrinimo rezultatus pateikti el. paštu [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „2018-01-10 dokumentas buvo registruotas, jam suteiktas reg. Nr. 13B-150. Atsiųstame registracijos dokumente nurodyta, kad patikrinimą atlikti iki 2018-01-19“; 2.3. „Analogiškas prašymas [toliau vadinama – Prašymas-2] buvo pateiktas ir dėl UAB [pavadinimas žinomas; toliau vadinama – Bendrovė-2], vykdžiusios techninio aptarnavimo ir remonto veiklą, patikrinimo ir pateikti patikrinimo rezultatus el. paštu [...]. 2018-01-11 prašymas buvo registruotas, jam suteiktas reg. Nr. 13B-I49. Atsiųstame registracijos dokumente nurodyta, kad patikrinimą atlikti iki 2018-01-19“; 2.4. „Sausio mėnesį nesulaukus atsakymo pakartotinai el. paštu vkti@vkti.gov.lt buvo kreiptasi su prašymu [toliau vadinama – Prašymas-3]: „Laba diena, 2018-01-08 dieną el. paštu [Pareiškėjo] vardu buvo išsiųsti prašymai, reg. Nr. 13B-149 ir 13B-150. Norėčiau paklausti, kada planuojate pateikti atsakymus. Ačiū už supratingumą.“ 2018-02-09 gautas el. paštu atsakymas „Laba diena, informuojame, kad Jūsų prašymai yra užregistruoti ir Administracija priėmė sprendimą iki 2018-02-28 atlikti įmonių [bendrovių pavadinimai žinomi], teikiančių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas, neplaninį patikrinimą. Apie patikrinimo rezultatus informuosime atskiru pranešimu.“ Pažymėtina, kad atsakymas pateiktas nenurodant atsakymą pateikusio asmens pareigų, vardo, pavardės ir kontaktų. Atsakymų negavus iki š. m. kovo 20 d. telefonu buvo susisiekta su Alfridu Markevičiumi [toliau vadinama – A.M.], kurio pasiteiravus apie tikrinimo rezultatus, Pareiškėjas buvo informuotas, kad patikrinimai įmonėse atlikti, tačiau atsakymai yra derinami su kalbininkais ir teisininkais ir greitu metu jie bus atsiųsti el. paštu“; 2.5. „2018-03-21 el. paštu gautas atsakymas, reg. Nr. 13B-1285, kur nurodyta, kad 2018-02-08 buvo atliktas neplaninis Bendrovės-1 patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrovė-1, teikdama transporto priemonių [...] techninės apžiūros ir remonto paslaugą, nesilaikė nustatytų reikalavimų“; 2.6. „2018-04-04 el. paštu vkti@vkti.gov.lt buvo kreiptasi [toliau vadinama – Prašymas-4] dėl Bendrovės-2 patikrinimo rezultatų su prašymu: „Laba diena, norėčiau gauti atsakymą į 2018-01-08 dienos siųstą dokumentą, kurio reg. Nr. 13B-149. Ačiū.“ 2018-04-05 el. paštu gautas atsakymas, kur nurodyta – informacija siųsta 2018-03-21 dėl Bendrovės-1 patikrinimo rezultatų“; 2.7. „2018-04-05 el. paštu alfridas.markevicius@ltsa.lrv.lt pakartotinai kreiptasi su prašymu [toliau vadinama – Prašymas-5] dėl Bendrovės-2 atsakymo pateikimo: „Laba diena, aš vis dar laukiu atsakymo į prašymą, kurio reg. Nr. 13B-149. Ačiū.“; 2.8. „Taip pat 2018-01-16 į Administraciją buvo kreiptasi [toliau vadinama – Prašymas-6] ir dėl BĮ UAB [pavadinimas žinomas; toliau vadinama – Bendrovė-3], vykdančios autotechninių ekspertizių veiklą, patikrinimo ir pateikti patikrinimo rezultatus [nurodytas Pareiškėjo el. pašto adresas] Dokumento reg. Nr. 15B-376“; 2.9. „2018-01-30 el. paštu gautas atsakymas, kur nurodyta, kad „Informuojame, kad patikrinimas nebus atliekamas, nes Administracija nėra įgaliota tikrinti fizinių ar juridinių asmenų teikiamų nepriklausomos ekspertinės veiklos paslaugų. Administracija yra įgaliota tikrinti kelių transporto priemonių techninės ekspertizės įmones, turi Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos suteiktą teisę atlikti gaminamų ar perdirbtų transporto priemonių techninę ekspertizę“; 2.10. „2018-02-08 el. paštu pakartotinai buvo kreiptasi į Administraciją su raštu „Dėl dokumentų persiuntimo“, kur prašoma persiųsti prašymą pagal kompetenciją viešojo administravimo subjektui, o jei nėra viešojo subjekto, kuriam galėtų [...] perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, informuoti mane“; 2.11. „2018-02-28 el. paštu gautas atsakymas, reg. Nr. 15B-886, kur nurodyta, kad „Jūsų pretenzijos dėl teismo paskirto specialisto, kuris įvertino krautuvui atliktus remonto darbus, šališkumo ir pateiktų išvadų pagrįstumo turėtų būti vertinamos nagrinėjamoje civilinėje byloje“; 2.12. „Taigi, į Administraciją Pareiškėjas kreipėsi Prašymu-1 atlikti Bendrovės-1 patikrinimą ir nustatyti, ar buvo atlikti techninio aptarnavimo ir remonto darbai vadovaujantis Aprašo nuostatomis. Atsakymas gautas 2018-03-21, reg. Nr. 13B-1285, t. y. per 50 d. d. nuo administracinės procedūros pradžios“; 2.13. „Taip pat 2018-02-09 el. paštu gautas atsakymas, kad Pareiškėjo prašymai yra užregistruoti ir Administracija priėmė sprendimą iki 2018-02-28 atlikti Bendrovės-1 ir Bendrovės-2 neplaninį patikrinimą, nors, kaip rašoma 2018-03-21 el. paštu gautame atsakyme, [...] nurodyta, kad 2018-02-05 buvo atliktas neplaninis Bendrovės-1 patikrinimas. Tai reiškia, kad tuomet, kai 2018-02-09 Administracija informavo, kad iki 2018-02-28 turi būti atliktas įmonių Bendrovės-1 ir Bendrovės-2 neplaninis patikrinimas, jau 2018-02-05 Bendrovės-1 neplaninis patikrinimas buvo atliktas, tačiau ar dėl aplaidumo, ar sąmoningai pareiškėjas buvo klaidinamas pateikiant klaidingą informaciją ir sąmoningai nesiunčiant patikrinimo rezultatų išvados. Patikrinimo rezultatų išvada atsiųsta 2018-03-21“; 2.14. „Analogiškai Prašymas-2 dėl Bendrovės-2 patikrinimo buvo el. paštu pateiktas 2018-01-08. 2018-04-05 kreiptasi Prašymu-5 į Administracijos pareigūną [...] el. paštu [...] su paklausimu: „Aš vis dar laukiu atsakymo į prašymą, kurio reg. Nr. 13B-149. Ačiū.“ Negavus atsakymo pakartotinai 2018-04-06 buvo kreiptasi su klausimu: „Laba diena, kadangi dėl išrašytų sąskaitų vyksta teismai, prašau Jūsų kreiptis į Bendrovės-2 likvidatorių ar kitus atstovus dėl dokumentų pateikimo ir susisiekus patikrinti dokumentus, susijusius su Pareiškėjo užsakytomis remonto paslaugomis, ir įvertinti, ar nebuvo pažeisti reikalavimai, taikomi remonto įmonėms. Siunčiu nuorodą interneto svetainės: [...] Ačiū, lauksiu atsakymo“; 2.15. „2018-04-11 iš Administracijos gautas, t. y., per 68 d. d., atsakymas, reg. Nr. 15B-1539, kur nurodyta, kad „2018-04-09 el. paštu buvo gautas Bendrovės-2 likvidatoriaus [...] pranešimas, kad Bendrovė-2 turi likviduojamos įmonės statusą nuo 2016-11-10 ir nevykdo jokios veiklos, todėl atlikti Bendrovės-2 patikrinimą ir nustatyti, ar įmonė laikėsi nustatytų reikalavimų, neturime galimybės“. Tačiau pažymėtina, kad įmonės statusas yra likviduojama, bet įmonė nėra likviduota ar bankrutavusi. Todėl išsireikalauti dokumentų iš Bendrovės-2 teisiškai yra įmanoma ir nustatyti, ar įmonė atlikdama nuo 2013-12-20 iki 2016-06-30 Pareiškėjui techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas vadovavosi Aprašo nuostatomis. Minėti duomenys reikalingi apginti Pareiškėjo teises prieš Bendrovės-2 pateiktą ieškinį.“; 2.16. „2018-01-16 į Administraciją buvo kreiptasi dėl Bendrovės-3, vykdančios autotechninių ekspertizių veiklą, patikrinimo, dokumento [...]“; 2.17. „2018-01-30 dieną pateiktas atsakymas, kad patikrinimas nebus atliekamas, tačiau nenurodytos aplinkybės, ar yra kitas viešojo administravimo subjektas galintis nagrinėti tokio pobūdžio prašymus, ar turėtų būti vertinamos nagrinėjamoje civilinėje byloje. Po pakartotinio kreipimosi į Administraciją [...] gautas atsakymas [...], kur nurodyta, kad turėtų būti vertinamos nagrinėjamoje civilinėje byloje, t. y., išsamus atsakymas pateiktas per 31 d. d. To pasėkoje Pareiškėjas nebegalėjo civilinėje byloje prašyti nagrinėti Bendrovės-3 patikrinimo rezultatų pagrįstumą ir nešališkumą.“

3. Skunde prašoma: „ištirti pareigūnų veiksmus ir nustatyti, ar buvo piktnaudžiaujama Pareiškėjo teisėmis ir laisvėmis dėl laiku ir kokybiškų rašytinių įrodymų gavimo.“

4. Iš Skundo nagrinėjimui pateiktų dokumentų nustatyta, kad Administracija į Pareiškėjo 2018-01-16 prašymą atsakė 2018-01-30 raštu, kuriame nurodė, jog Administracija nėra įgaliota tikrinti fizinių ar juridinių asmenų teikiamų nepriklausomos ekspertinės veiklos paslaugų. Administracija yra įgaliota tikrinti kelių transporto priemonių techninės ekspertizės įmones, kurios turi Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos suteiktą teisę atlikti gaminamų ar perdirbtų transporto priemonių techninę ekspertizę.“ Pareiškėjui neišaiškinta šio rašto apskundimo tvarka.    TYRIMAS IR  IŠVADOS    5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Administraciją, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.   Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės     6. Administracija Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus, patvirtinančius pateiktą informaciją, bei paaiškinimus iš kurių nustatyta:  6.1. „Pareiškėjas 2018-01-08 kreipėsi į LTSA su Prašymu-1 ir Prašymu-2, kurie priešingai, nei nurodo Pareiškėjas, buvo užregistruoti LTSA tą pačią darbo dieną, t. y. 2018-01-08 [...]. LTSA direktorius 2018-01-08 Prašymą-l ir Prašymą-2 nukreipė vykdyti savo pavaduotojui Tomui Kolendo, kuris atitinkamai 2018-01-10 juos nukreipė vykdyti Transporto veiklos priežiūros departamento vyr. specialistei Dovilei Margelytei [toliau vadinama – D. M.] įpareigodamas ją iki 2018-01-19 įvykdyti žemiau nurodytas užduotis: 1. Suderinti neplaninių patikrinimų laiką su Transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus viršininku A. M. 2. Parengti sprendimą atlikti neplaninius ūkio subjektų patikrinimus. 3. Informuoti Pareiškėją apie sprendimą atlikti neplaninius ūkio subjektų patikrinimus ir atitinkamai informuoti Pareiškėją, kad apie patikrinimų rezultatus jis bus informuotas po patikrinimų.“  6.2. „D. M., suderinusi neplaninių patikrinimų laiką su A. M., 2018-01-12 parengė sprendimo projektą dėl Bendrovės-1 (bendrovė nurodyta pažymos 2.1 punkte) ir Bendrovės-2 (bendrovė nurodyta pažymos 2.3 punkte) neplaninių patikrinimų atlikimo, kurį pasirašė LTSA direktorius. Sprendime numatyta pareiga A. M. ūkio subjektų patikrinimus atlikti iki 2018-02-28. Sprendimu A. M. taip pat buvo įpareigotas informuoti Pareiškėją apie patikrinimų rezultatus.“  6.3. „Pareiškėjas 2018-01-11 buvo informuotas el. paštu apie tai, kad bus atliekami neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai. Taigi, kaip matyti iš pateiktų dokumentų, Pareiškėjas klaidingai nurodo, kad patikrinimai turėjo būti atlikti iki 2018-01-19. Patiksliname, patikrinimai turėjo būti atlikti iki 2018-02-28, o Dovilė Margelytė turėjo parengti sprendimo projektą dėl neplaninių patikrinimų atlikimo iki 2018-01-19, tai ji ir padarė laiku ir tinkamai.“  6.4. „Pareiškėjui Prašymu-3 pakartotinai kreipiantis į LTSA, 2018-02-09 jam pakartotinai buvo atsakyta, kad LTSA priėmė sprendimą ūkio subjektų patikrinimus atlikti iki 2018-02-28. Kadangi atsakoma iš bendro LTSA pašto (institucijos vardu), bet ne iš darbuotojų darbinių pašto dėžučių, atsakymą teikiančio darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos nėra nurodomos.“  6.5. „Bendrovės-1patikrinimas buvo baigtas 2018-02-14, kai Bendrovės-1 vadovas pasirašė patikrinimo aktą. Apie patikrinimo rezultatus Pareiškėjas nebuvo informuotas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau vadinama – Taisyklės arba Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta tvarka, kadangi A. M. „dėl didelio darbų krūvio pamiršo“. Pareiškėjui 2018-03-20 paskambinus A. M. telefonu, jau 2018-03-21 Pareiškėjas buvo informuotas apie Bendrovės-1 patikrinimo rezultatus.“  6.6. „Pareiškėjas Prašymu-4 kreipėsi į LTSA su prašymu gauti atsakymą į Prašymą-l dėl Bendrovės-2 patikrinimo rezultatų. 2018-04-05 LTSA atsakė Pareiškėjui, kad „informacija apie patikrinimo rezultatus buvo siųsta 2018-03-21 raštu Nr. 15B-1285“, pakartotinai išsiųsdama 2018-03-21 raštą Nr. 15B-1285. 2018-04-05 [Prašymas-5] bei 2018-04-06 Pareiškėjas kreipėsi į A. M. el. paštu [...],  šie kreipimaisi nebuvo registruoti LTSA dokumentų valdymo sistemoje. Pareiškėjui buvo atsakyta tą pačią darbo dieną telefonu (žodžiu).“  6.7. „Prašymu-6 Pareiškėjas kreipėsi į LTSA dėl Bendrovės-3 patikrinimo. LTSA 2018-01-30 atsakė, kad patikrinimas nebus atliekamas, nes tai nėra LTSA kompetencija. Pareiškėjas pakartotinai 2018-02-08 kreipėsi į LTSA su prašymu persiųsti dokumentus nagrinėti kompetentingai institucijai. LTSA 2018-02-28 atsakė, kad „teismo paskirto specialisto išvadų pagrįstumas turėtų būti vertinamas nagrinėjamoje civilinėje byloje“. Tiek LTSA 2018-01-30 atsakymas, tiek 2018-02-28 atsakymas buvo pateikti pažeidžiant Taisyklių nuostatas, t. y. pirmuoju atveju Pareiškėjas nebuvo informuotas apie LTSA atsakymo apskundimo tvarką ir terminus bei atsakymas pateiktas praleidus 5 (penkių) darbo dienų terminą, o antruoju atveju – buvo praleistas tik 5 (penkių) darbo dienų terminas atsakymui pateikti.  Pirmuoju atveju asmuo nežinojo, kad jo atsakymui pateikti numatytas 5 (penkių) darbo dienų terminas, o antruoju atveju LTSA Teisės skyriaus vedėjas užduotį užlaikė ir ją Teisės skyriaus specialistei Agnei Giruckaitei [A. G.] nukreipė vykdyti tik 2018-03-21. Teisės skyriaus vedėjas Dainius Lipsevičius [D. L.] paaiškino, kad prieš rengiant atsakymą Pareiškėjui, norėjo pakalbėti su A. M., kuris prieš tai rengė ankstesnius atsakymus Pareiškėjui bei atitinkamai prieš nukreipdamas užduotį vykdyti savo darbuotojui, siekė išsiaiškinti, ar tikrai ši užduotis nukreipta vykdyti Teisės skyriui ne per klaidą. Galiausiai susipažinus su raštu, buvo manoma, kad jam taikomas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas, todėl atsižvelgdamas į savo darbuotojų užimtumą užduotį nukreipė vykdyti tik po 9 (devynių) darbo dienų.“ 6.8. „Prašymas-5 buvo gautas 2018-04-05 el. paštu alfridas.markevicius@ltsa.lrv.lt. Laiškas nebuvo persiųstas į bendrąjį LTSA paštą registruoti, kadangi, kaip nurodoma A. M. paaiškinime, „susirašinėjimų el. paštu LTSA dokumentų valdymo sistemoje jis neregistruoja“. Taigi Prašymas-5 nebuvo registruotas LTSA dokumentų valdymo sistemoje. A. M. telefonu kalbėjo su Pareiškėju ir tai nurodo savo paaiškinime „telefonu jam paaiškino situaciją dėl Bendrovės-2 netikrinimo.“ Pareiškėjas kalbėjo maloniai ir suprato situaciją. A. M., gavęs informaciją iš likvidatoriaus apie vykdomas Bendrovės-2 likvidavimo procedūras, atitinkamai parengė atsakymą ir informavo Pareiškėją raštu. 2018-04-11 Pareiškėjui buvo pateiktas atsakymas Nr. 15B-1539 dėl Bendrovės-2 netikrinimo.“ 6.9. „Pareiškėjas 2018-01-11 buvo informuotas, kad patikrinimai turi būti atlikti iki 2018-02-28. Bendrovės-1 patikrinimas baigtas 2018-02-14, o Bendrovės-2 patikrinimas nebuvo atliktas, kadangi įmonė buvo likviduojama. Pareiškėjas turėjo teisę teikti prašymą teismui siekdamas išsireikalauti iš pareiškėjo bylai reikšmingus duomenis, o tikrinti likviduojamos įmonės, kuri nebevykdo veiklos, nėra tikslinga. Organizuojamais patikrinimais LTSA siekia užkirsti kelią ūkio subjektams daryti pažeidimus, o juos konstatavusi, ūkio subjektus sudrausminti, tačiau LTSA patikrinimai nėra ir negali būti įrankis išsireikalauti duomenis, reikalingus privačiam civiliniam ginčui nagrinėti. Pareiškėjas turėjo teisę prašyti teismo įpareigoti LTSA arba Bendrovę-l pateikti ginčui išspręsti reikalingus dokumentus. Ūkio subjektų patikrinimai atliekami vadovaujantis Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012-01-04 įsakymu Nr. 2B-5 „Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ bei teisės aktais, kurie nurodyti patikrinimo akte. Bendrovės-3 patikrinimas taip pat nebuvo atliktas, kadangi tai nėra LTSA kompetencija. Pareiškėjas apie LTSA priimtą sprendimą neatlikti minėtos įmonės patikrinimo buvo informuotas 2018-01-30.“ 6.10. „LTSA atkreipia dėmesį, kad Pareiškėjo teiktų prašymų nagrinėjimas nėra administracinė procedūra, kaip ji įtvirtinta LR Viešojo administravimo įstatyme, bei atsakymo pateikimo apie Bendrovės-1 patikrinimo rezultatus terminas turėtų būti skaičiuojamas ne nuo Prašymo-l ir Prašymo-2 pateikimo dienos, o nuo patikrinimo užbaigimo dienos, t. y. nuo 2018-02-14. Taigi, remiantis Taisyklių nuostatomis, Pareiškėjas buvo informuotas apie Bendrovės-1 patikrinimo rezultatus praleidus 4 (keturias) darbo dienas.“ 6.11. „LTSA kreipėsi į Bendrovės-2 likvidatorių 2018-02-02. 2018-02-05 likvidatorius atsakė LTSA klaidingu el. paštu dvs.@ltsa.lrv.lt persiųsdamas Bendrovės-2 likvidavimo dokumentus, kurie nebuvo užregistruoti. A. M. manė, kad likvidatoriaus atsakymas vykdymui nukreiptas kitiems LTSA darbuotojams. Galiausiai po Pareiškėjo pakartotinio kreipimosi į A. M., pastarasis kreipėsi į likvidatorių ir paprašė persiųsti dokumentus jam el. paštu. Atsiųstų dokumentų pagrindu Pareiškėjui 2018-04-11 buvo parengtas atsakymas Nr. 15B-1539 dėl Bendrovės-2 netikrinimo. Formaliai vertinant, nuo likvidatoriaus dokumentų gavimo Pareiškėjui nebuvo pavėluota pateikti atsakymo, t. y. jis buvo pateiktas per 2 (dvi) darbo dienas.“ 6.12. „LTSA, nagrinėdama pareiškėjų prašymus (pranešimus), vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Taisyklėmis, taip pat bendraisiais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo principais. Tam tikrais atvejais Pareiškėjo prašymai nebuvo registruojami todėl, kad LTSA darbuotojai tikėjosi, kad atsakymą tą pačią darbo dieną greičiau pateiks šį klausimą jau nagrinėjęs specialistas. Dokumentų registravimo ir į prašymus atsakymo tvarka priminta darbuotojams tiek žodžiu, tiek elektroniniu laišku. LTSA darbuotojams išsiųstas laiškas, primenant, kad reikia perduoti registruoti Pareiškėjų paklausimus ir prašymus, jeigu į juos nėra atsakoma tą pačią darbo dieną. Atitinkamai su atsakingais darbuotojais buvo kalbėta apie susidariusią situaciją. Darbuotojai patikino, kad panašūs atvejai ateityje nebepasikartos.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1.  Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (SEAKĮ) (redakcija, galiojanti nuo 2014-07-01) 10 straipsnyje nustatyta: „1. Užtikrindama eismo saugumą, Susisiekimo ministerija arba jos įgaliotos institucijos: [...] 27) atlieka transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kontrolę; 28) tvirtina reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekantiems asmenims ir nustato transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarką; [...].“ 7.2. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) nustatyta: 7.2.1 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...] 5) tarnybinės pagalbos. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą; 6) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis. 7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; [...] 12) naujovių ir atvirumo permainoms principas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokytis iš gerosios patirties pavyzdžių.“ 7.2.2. 14 straipsnis – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...]. 7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti. [...].“ 7.3. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija, galiojanti  nuo 2017-11-23) nustatyta: „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose (toliau – institucijos). Nagrinėjant prašymus ir skundus, Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja specialieji įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar jų pagrindu priimti teisės aktai. 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73). […]. 22. Jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, institucijos valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs prašymą ar skundą, turi tą pačią darbo dieną persiųsti jį oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu arba vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti tą pačią darbo dieną jį perskaitęs. 23. Prašymai ir skundai, pateikti tiesiogiai ar gauti vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinyje, atsiųsti paštu ar elektroninėmis priemonėmis, turi būti užregistruojami atitinkamame institucijos dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų. 24. Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus. 25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. [...]. 26. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. […]. 35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. 38. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia. [...].“ 7.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-11-30 įsakymu Nr. 3-574 patvirtintuose Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatuose (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuojama: „13. Administracija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: [...]; 13.15. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus Administracijos kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; [...]. 20. Administracijos direktorius: 20.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Administracijos darbą, kad būtų įgyvendinami Administracijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos; Administracijos direktorius asmeniškai atsako už Administracijai nustatytų funkcijų ir jai pavestų uždavinių įgyvendinimą; 20.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Administracijos veiklą; [...].“ 7.5. Transporto inspekcijos viršininko 2016-02-01 įsakymu Nr. 2BE-45 patvirtintame Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos apraše (Aprašas; įsigaliojo nuo 2016-05-01) reglamentuojama: „31. Šio Aprašo nuostatų vykdymo kontrolę vykdo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai. 32. Transporto inspekcijos pareigūnai turi teisę: 32.1. atlikti techninį aptarnavimą ir remontą atliekančio asmens patikrinimą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis; 32.2. pareikalauti iš techninį aptarnavimą ir remontą atliekančio asmens per nurodytą terminą pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 12 ir 16 punktuose, paaiškinimus raštu ir kitokius dokumentus, reikalingus skundui ištirti dėl šio Aprašo nuostatų pažeidimų. 35. Asmens skundai dėl techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos pažeidimų nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 36. Transporto priemonės valdytojų ir techninį aptarnavimą ir remontą atliekančių asmenų ginčai dėl suteiktos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos kokybės nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 37. Už Aprašo nuostatų nesilaikymą techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje   Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatavo: „Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kad piliečiai turi teisę [...] apskųsti jų sprendimus, garantavus piliečiams galimybę ginti savo teises teisme, peticijos teisę, taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. [...]. Konstitucinė nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, konstitucinis atviros visuomenės imperatyvas, konstitucinė valstybės tarnybos samprata suponuoja tai, kad valstybės tarnyba turi būti atvira, prieinama žmonėms, kurių reikalus ji tvarko. Minėta, kad valstybės, kaip visos visuomenės organizacijos, paskirtis, taigi ir valstybės tarnybos paskirtis, – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. [...]. Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...].“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika: 9.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. VAĮ 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“; 9.2. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“; 9.3. 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1135/2010 – „Viešojo administravimo subjektas individualų administracinį aktą turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str.1 d.). [...] konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į VAĮ. Spręsdamas įstatymo leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų“; 9.4. „Teisėjų kolegija [...] pastebi, jog valdžios institucijų sistema yra sukurta taip, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias priskirtas funkcijas, kompetenciją, kurių privalo laikytis. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – ir VAĮ) viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (3 straipsnio 1, 4 punktai.). Pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-906/2009, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010).“   Tyrimo išvados

10.  Atsižvelgus į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, pažymėtina: 10.1. remiantis VAĮ bei LVAT formuojama praktika, viešajame administravime yra labai svarbu užtikrinti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą, priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo veikti paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje – įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį; 10.2. nagrinėjamu atveju: 10.2.1. Prašymas-1 ir Prašymas-2 Administracijoje užregistruoti 2018-01-08, o ne kaip teigia Pareiškėjas, atitinkamai 2018-01-10 ir 2018-01-11. Pažymėtina ir tai, kad pagal pateiktus dokumentus nustatyta, jog iki 2018-01-19 buvo pavesta suderinti neplaninio patikrinimo laiką, o ne atlikti neplaninį patikrinimą, kaip teigia Pareiškėjas Skunde. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pareiškėjas 2018-01-11 el. laišku buvo informuotas apie priimtą sprendimą iki 2018-02-28 atlikti Bendrovės-1 ir Bendrovės-2 neplaninius patikrinimus. Į Prašymą-1 (Administracijos reg. Nr. 13B-150 dėl Bendrovės-1) atsakyta tik 2018-03-21, t. y. praleidus Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytus terminus. Administracija ėmėsi priemonių priežastims nustatyti, Seimo kontrolieriui pateiktas išsamus paaiškinimas. Į Prašymą-2 (Administracijos reg. Nr. 13B-149 dėl Brndrovės-2) atsakyta tik 2018-04-11 raštu (pažymos 2.15 punktas), t. y. pažeidžiant Prašymų nagrinėjimo taisyklių 25, 26, 35 punktų nuostatas: Administracija atsakymą pateikė praleidusi 20 darbo dienų terminą, neinformavo Pareiškėjo apie priežastis dėl ko vėluojama atsakyti, nepratęsė termino atsakymui pateikti, neišaiškino atsakymo apskundimo tvarkos (Administracija priėmė sprendimą neatlikti Bendrovės-2 patikrinimo); 10.2.2.  Į Prašymą-3 (pažymos 2.4 punktas), kurį el. paštu Pareiškėjas siuntė 2018-02-08 (o ne sausio mėn., kaip nurodo Pareiškėjas), atsakyta 2018-02-09 el. paštu (pakartotinai išsiųstas 2018-01-11 atsakymas Pareiškėjui). Pažymėtina tai, kad Pareiškėjas 2018-01-11 el. paštu kreipėsi į Administraciją „Laba diena dar kartą, prašau informuoti apie 2018-01-08 išsiųsto dokumento registravimą ir tolimesnius veiksmus.“ LTSA 2018-01-11 el. paštu atsakė „Informuojame, kad Jūsų pranešimai yra užregistruoti ir LTSA priėmė sprendimą iki 2018-02-28 atlikti įmonių [...], teikiančių transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto paslaugas, neplaninį patikrinimą. Apie patikrinimo rezultatus informuosime atskiru pranešimu.“; 10.2.3. Prašymu-4 Pareiškėjas pageidavo gauti atsakymą į savo Prašymą-2 ir nurodė registracijos Administracijoje numerį Nr. 13B-149, o tai ir yra Prašymo-2 registracijos numeris dėl Bendrovės-2 patikrinimo. Administracija, galimai nepatikrinusi į kokį prašymą Pareiškėjas nori gauti atsakymą, 2018-04-05 atsakė, jog Pareiškėjui informacija apie patikrinimo rezultatus išsiųsta 2018-03-21 raštu. Atkreiptinas dėmesys, kad Administracija 2018-03-21 raštu Pareiškėją informavo apie atliktą patikrinimą Bendrovėje-1, o ne Bendrovėje-2 (kuri yra likviduojama). Pareiškėjas Prašymu-5 pakartotinai paprašė atsakyti dėl Bendrovės-2 patikrinimo ir nurodė Prašymo registracijos numerį (13B-149). Kaip paaiškino Administracija, šis prašymas nebuvo persiųstas į bendrąjį LTSA paštą registruoti, nes A. M. „susirašinėjimų neregistruoja“ ir neva telefonu Pareiškėjui paaiškino aplinkybes dėl Bendrovės-2 netikrinimo.  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Prašymų nagrinėjimo taisyklių 22 punkte nustatyta, kad jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip institucijos valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs prašymą ar skundą, turi tą pačią darbo dieną persiųsti jį oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu arba vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti tą pačią darbo dieną jį perskaitęs. Taigi, tik institucijos vadovas gali nuspręsti kokio pobūdžio dokumentai, gauti valstybės tarnautojams institucijos suteiktu elektroniniu pašto adresu gali būti neregistruojami. „Susirašinėti“ ( pažymos 6.8 punktas) galima tik asmeniniais elektroninio pašto adresais, bet ne institucijos suteiktu pašto adresu. Todėl laikytina, kad buvo pažeistos Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatos; 10.2.4. Į Prašymą-6 dėl Bendrovės-3 patikrinimo Administracija atsakė 2018-01-30, kuriame nurodė, jog patikrinimas nebus atliekamas, nes tai nepriskirta  LTSA kompetencijai. Vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio nuostatomis, apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, taigi šios nuostatos buvo pažeistos. Administracija į Prašymą-6 atsakė pažeisdama šias nuostatas.  Pažymėtina ir tai, kad nebuvo nurodyta atsakymo apskundimo tvarka, kaip tai nustatyta Prašymų nagrinėjimo taisyklių 35 punkte. Į pakartotinį 2018-02-08 Pareiškėjo prašymą persiųsti dokumentus kompetentingai institucijai nagrinėti, Administracija atsakė vėl tik 2018-02-28. Atsakyme nurodė, jog „nenustačius kito viešojo administravimo subjekto, kuriam pagal kompetenciją galėtų būti perduotas Jūsų prašymas, LTSA, [...], Jus informavo apie priežastis, dėl kurių nenagrinėjamas prašymas.“ Taigi, buvo pažeistos VAĮ 14 straipsnio nuostatos. Pažymėtina tai, kad Administracija pripažįsta, jog pažeidė VAĮ nuostatas, neatsakydama Pareiškėjui per 5 darbo dienas, ėmėsi priemonių, kad tokios situacijos nepasikartotų (pažymos 6.12 punktas). 10.3. Vadovaujantis Nuostatais (pažymos 7.4 punktas), Administracijos direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Administracijos darbą, kad būtų įgyvendinami Administracijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Administracijos veiklą. Šio tyrimo metu nustatyta, jog LTSA nepakankamai imamasi priemonių tinkamam darbui organizuoti bei užtikrinimui, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų: 10.3.1.  kritikuotini valstybės tarnautojų paaiškinimai „dėl didelio darbo krūvio pamiršo“, valstybės tarnautojas „nežinojo, kad jo atsakymui pateikti numatytas 5 darbo dienų terminas“, „Teisės skyriaus vedėjas užduotį užlaikė“, „susirašinėjimų el. paštu LTSA dokumentų valdymo sistemoje jis neregistruoja“ ir kt.; 10.3.2. Pareiškėjui pateikti atsakymai neįsitikinus, nepatikrinus į kokį savo prašymą jis nori gauti atsakymą; 10.3.3. nesilaikoma VAĮ, Prašymų nagrinėjimo taisyklėse numatytų terminų atsakymams pateikti; 10.3.4. prašymai, gauti valstybės tarnautojų elektroninio pašto adresu (institucijos suteiktas), persiunčiami registruoti į bendrąjį LTSA elektroninį paštą galimai pasirinktinai, t. y. asmeniškai nusprendus, jog tai paprastas susirašinėjimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tai ne kartą pabrėžė savo nutarimuose Konstitucinis Teismas.   11. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje nustatyta kiekvieno asmens teisė į gerą administravimą, kuri reiškia, kad institucijos reikalus turėtų tvarkyti nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 1 d.). Terminai suteikia stabilumo, aiškumo teisiniuose santykiuose. „Terminai sprendimo priėmimui yra skirti užtikrinti, kad administracinis procesas nebūtų pernelyg ilgai užtęsiamas, o viešojo administravimo subjektai įvykdytų jiems pavestą kompetenciją. (2013 m. spalio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013)“.

12. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad rengiant, teikiant atsakymus į prašymus buvo pažeistos VAĮ, Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatos. Taigi Pareiškėjo skundas pripažintinas pagrįstu.

 13. Dar kartą atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai: 13.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai netikrina teismų priimtų sprendimų, nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo. Taigi, Skunde aprašomos aplinkybės, susijusios su Šiaulių apylinkės teismo teisėjo priimtais sprendimais, nebuvo tiriamos bei vertinamos. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo  1, 2, 3 straipsnių nuostatas, teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų. Teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams. Niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo.  Teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik aukštesnės instancijos teismas teisės aktuose nustatyta tvarka. 13.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius pagal jam suteiktą kompetenciją tyrė skundžiamas faktines aplinkybes ir surinktus įrodymus tik teisės taikymo aspektu, vertino Administracijos pareigūnų veiksmus (neveikimą) laikantis prašymų / skundų nagrinėjimo tvarkos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismuose išnagrinėtos (Pareiškėjo pateikta informacija) civilinės bylos (Bendrovių ieškiniai) dėl neapmokėtų sąskaitų už atliktus remonto darbus.

 SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius  nusprendžia:  X skundą dėl Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų veiksmų pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies  14 punktu, Seimo kontrolierius  Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriui  rekomenduoja imtis teisinių, organizacinių priemonių, kad asmenų prašymai, skundai būtų registruojami, nagrinėjami ir atsakymai pateikiami asmenims vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis  

Seimo kontrolierius                          Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-489
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį