Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių82
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė787656

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas, Vartotojas) du skundus (toliau vadinama – Skundai) dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau vadinama – Tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant (neinformavus apie tyrimo pratęsimą bei apie skundo priėmimą nagrinėti) skundus, kurių registracijos Tarnyboje Nr. VTIS-S-2018/1-130 ir VTIS-S-2018/4-180.

2. Skunduose pateikta toliau nurodyta informacija:  

2.1. Skunde Nr. 4D-2018/1-624 (toliau vadinama – Skundas-1) nurodoma:

„2018-01-18 Tarnybai per Tarnybos informacinę sistemą (toliau vadinama – VTIS) pateikiau raštišką pretenziją dėl [bendrovės pavadinimas žinomas; toliau vadinama – Bendrovė-1] nepateiktos išsamios gaminio instrukcijos lietuvių kalba, įsigyjant planšetinį kompiuterį. VTIS suteiktas dokumento identifikavimo numeris VTIS-S-2018/1-130 [toliau vadinama – Prašymas-1]. [...]. Pažymiu, kad 2018-04-18 suėjo 90 dienų terminas, tačiau vartojimo ginčas nėra išnagrinėtas ir sprendimas man nėra pateiktas iki šiol“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. Skunde Nr. 4D-2018/1-627 (toliau vadinama – Skundas-2) nurodoma:

„2018-04-27 Tarnybai per VTIS pateikiau skundą, prašydamas kompensuoti patirtą žalą bei taikyti baudą [bendrovės pavadinimas žinomas; toliau vadinama – Bendrovė-2]. VTIS suteiktas dokumento identifikavimo numeris VTIS-S-2018/4-180 [toliau vadinama – Prašymas-2]. [...]. Pažymiu, kad iki šiol negavau Tarnybos sprendimo apie šio skundo priėmimą nagrinėti.“

3. Skunduose prašoma ištirti kreipimusis bei „taikyti atsakomybę už biurokratizmo propagavimą“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Tarnybą, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundų teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Tarnyba Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:

5.1. „[...] Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau vadinama – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas arba Įstatymas) 12 straipsnis nustato Tarnybos funkciją užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, prižiūrėti, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, o 22 straipsniu priskiria Tarnybą prie vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančių institucijų.“

5.2. „2018-01-19 Tarnyba gavo Vartotojo 2018-01-18 Prašymą-l dėl [Bendrovėje-1; pavadinimas žinomas] įsigyto planšetinio kompiuterio Lenovo TAB 3 8.0 LTE [...] (toliau vadinama – planšetinis kompiuteris), kuriam nebuvo pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba, t. y, „Informacija apie ekrano mygtukų reikšmes, nuotraukų ir vaizdo įrašų kūrimo niuansus, tinklo ir „hospot“, interneto, el. pašto, žemėlapio ir kitos naudojimosi gairės“. Prašyme-l Vartotojas prašo įpareigoti Bendrovę-1 pateikti planšetinio kompiuterio naudojimo instrukciją lietuvių kalba bei atlyginti 1000 Eur nuostolius.“

5.3. „Pasisakant dėl Prašymo-l delegavimo, pažymime, kad Tarnybos Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Aida Gasiūnaitė Prašymo-l nagrinėjimą paskyrė Tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjui Kastyčiui Konstantinui Kozlovui, kuris Vartotojo Prašymo-1 tyrimą 2018-01-22 pavedė atlikti Tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausiajam specialistui Remigijui Vytautui Bujevičiui.

Tarnybos Vilniaus apskrities skyrius, siekdamas sudaryti sąlygas ginčą išspręsti taikiai, vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio
9 dalimi, 2018-01-23 raštu [...] kreipėsi į Bendrovę-1 siūlydamas su Vartotoju kilusį ginčą išspręsti taikiai arba pateikti motyvuotus paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus dėl Vartotojo Prašyme-1 nurodytų aplinkybių.“

5.4. „2018-01-23 raštu [...] Tarnybos Vilniaus skyrius informavo Vartotoją, kad
Prašymas-1 gautas, ir nurodė Prašymo-1 nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo Tarnyboje terminus bei informavo, kad pradėta ginčo neteisminė procedūra ir kreiptasi į Bendrovę-1 dėl taikaus ginčo sprendimo.“

5.5. „Bendrovė-1 2018-01-30 raštu [...] pateikė Tarnybos Vilniaus apskrities skyriui atsakymą [...]. 2018-01-31 elektroniniu laišku (reg. Nr. 5V-566) Tarnybos Vilniaus apskrities skyrius Vartotojui persiuntė Bendrovės-1 pateiktą atsakymą.“

5.6. „Vadovaudamasis Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-23 nutarimo Nr. 1333, 9.2.4 punktu, kuriuo Tarnyba yra įgaliota nustatyti ne maisto prekių atitikimą privalomiesiems ir (ar) deklaruojamiesiems reikalavimams (atlieka ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizes, bandymus ir (ar) tyrimus), bei siekdamas įvertinti Vartotojo reikalavimų pagrįstumą, Tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2018-03-20, 2018-03-22 (el. paštu) ir 2018-03-29 (2018-03-29 raštu Nr. 4V-2264) paprašė Vartotojo pateikti planšetinį kompiuterį apžiūrai, tačiau Vartotojas el. laiškais Tarnybai nurodydavo, jog Tarnybos pasiūlyta data arba laikas jam netinkamas, tačiau datos bei laiko, tinkamo jam, Vartotojas nenurodė.“

5.7. „2018-04-04 16 val. Bendrovės-1 salone buvo atliktas patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad Vartotojo įsigyto modelio ir tipo planšetinio kompiuterio prekyboje nėra. Patikrinus kito modelio planšetinį kompiuterį Lenovo Yoga Tab 3 10 LTE, įrenginio informacija lietuvių kalba yra pateikiama.“

5.8. „Vartotojas 2018-04-16 el. paštu kreipėsi į Tarnybos Vilniaus apskrities skyrių, prašydamas raštu informuoti apie jo Prašymo-l tyrimą, jam nedalyvaujant. Atsižvelgiant į tai,
2018-04-16 raštu Nr. 4V-2656 Vartotojui buvo pateikta prašoma informacija.“

5.9. „Dėl Tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus priimto sprendimo pažymime, kad
2018-04-19 raštu Nr. 4V-2796 Vartotojui buvo pateiktas atsakymas, kuriame paaiškinta, kad, Vartotojui nepristačius planšetinio kompiuterio apžiūrai ir įvertinimui, Tarnyba neturi objektyvių galimybių įvertinti Vartotojo reikalavimų pagrįstumo, todėl, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 26 straipsnio 6 punktu, t. y., kai dėl objektyvių aplinkybių neįmanoma išnagrinėti ginčo ir priimti sprendimo, Tarnyba nutraukia tarp Vanotojo ir Bendrovės-1 kilusio ginčo nagrinėjimą.“

5.10. „Atkreiptinas dėmesys, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 225 str. 1 d. 5 p. nustato, kad vartojimo ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas gavo šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad Vartotojo Prašymas-l Tarnyboje buvo gautas 2018-01-19, o sprendimas dėl kilusio ginčo priimtas ir Vartotojui pateiktas 2018-04-19 [...].“

5.11. „Tarnyba 2018-04-27 gavo Vartotojo 2018-04-27 Prašymą-2, kuriame Vartotojas nurodė, kad 2018-03-31 [Bendrovėje-2; pavadinimas žinomas] nepavyko automobilio [...] pripildyti suskystintomis dujomis. Vartotojas Prašyme-2 pažymėjo, kad, pildant dujas, jos pasklido ore, o Vartotojas privalėjo sumokėti už 3,04 litro suskystintų dujų. Vartotojas pateikė reikalavimą kompensuoti patirtą žalą bei taikyti baudą Bendrovei už Lietuvos energetikos ministro 2009-04-16 įsakymu Nr. 1-37 patvirtintų Degalinių eksploatavimo taisyklių nesilaikymą.“

5.12. „Prašymo-2 tyrimą 2018-04-30 pavesta atlikti Tarnybos Vilniaus skyriaus vyriausiajam specialistui Arvydui Danieliui Spruogiui.“

5.13. „[...] Tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2018-05-02 raštu Nr. 4V-3136 Vartotoją informavo, jog Tarnyba gavo jo Prašymą-2, bei nurodė, kad Vartotojų teisių apsaugos Įstatymo
233 straipsnio l dalies 8 punkte bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-12-30 įsakymu Nr. 1R-382 patvirtintų Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių 9.8 punkte įtvirtinta, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę atsisakyti nagrinėti ginčą, jei ginčo suma yra mažesnė negu 10 Eur. Minėtu raštu Tarnybos Vilniaus apskrities skyrius Vartotojui taip pat pateikė informaciją, kad, įvertinus kartu su Vartotojo Prašymu-2 pateiktus dokumentus, nustatyta, jog už suskystintas dujas Vartotojas sumokėjo mažiau nei 10 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog tarp Vartotojo ir Bendrovės kilusio ginčo suma yra mažesnė nei 10 Eur, taip pat į tai, jog Tarnyba nenustatė, kad kilęs ginčas gali turėti reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių (Tarnyba nėra gavusi vartotojų nusiskundimų dėl Bendrovės-2 veiklos), Tarnyba aukščiau minėtu raštu Vartotojui pranešė, kad dėl Vartotojo Prašymo-2 nebus pradėta vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra. Vartotojas šiuo raštu papildomai informuotas apie tai, kad Tarnyba, atsižvelgdama į Vartotojo Prašyme-2 nurodytą reikalavimą taikyti baudą Bendrovei, planine tvarka atliks patikrinimą savo kompetencijos ribose ir priims sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka.“

5.14. Iš pateiktų dokumentų nustatyta:

5.14.1. Tarnyba 2018-04-19 raštu (elektroniniu paštu) Pareiškėjui dėl Prašymo-1 pateikė sprendimą, kuriame motyvuotai paaiškinta:

„Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos nuostatų [...] 9.2.4 punktu, yra įgaliota nustatyti ne maisto prekių atitikimą privalomiesiems ir (ar) deklaruojamiesiems reikalavimams, bei siekdami įvertinti kompiuterio kokybę ir Jūsų reikalavimų pagrįstumą, 2018-03-20 ir 2018-03-22 [...] ir papildomai 2018-03-29 raštu [...] paprašė Jūsų 2018-04-04 pateikti Kompiuterį apžiūrai, tačiau Jūs 2018-03-29 el. laišku [...] patvirtinote, kad rašte nurodytu laiku negalėsite dalyvauti. Tarnybai kito laiko nenurodėte, todėl Tarnyba atliko 2018-04-04 patikrinimą [Bendrovės-1 patalpose] dalyvaujant [...] ir nustatė, kad tokio modelio ir tipo kompiuterio prekyboje nėra. Patikrinus kito modelio planšetinį kompiuterį Lenovo Yoga [...] informacija pateikiama.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba neturi objektyvių galimybių įvertinti kompiuterio kokybės ir Jūsų reikalavimų pagrįstumo, todėl, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo
26 straipsnio 6 punktu, [...] Tarnyba nutraukia tarp Jūsų ir Pardavėjo kilusio ginčo nagrinėjimą. [...]. Informuojame, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos bendrosios kompetencijos teismui.“

5.14.2. Tarnyba 2018-05-02 raštu (elektroniniu paštu) Pareiškėjui dėl Prašymo-2 pateikė sprendimą, kuriame motyvuotai paaiškinta:

„Pažymime, jog pagal Jūsų kartu su prašymu Tarnybai pateiktus dokumentus nustatyta, jog už suskystintas dujas Bendrovei-2 sumokėjote mažiau nei 10 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad tarp Jūsų ir Bendrovės-2 kilusio ginčo suma mažesnė nei 10 Eur, taip pat į tai, jog Tarnyba nenustatė, kad kilęs ginčas gali turėti reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių (Tarnyba nėra gavusi vartotojų nusiskundimų dėl Bendrovės-2 veiklos), pranešame, kad dėl Jūsų prašymo nebus pradėta vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra.

Papildomai pažymime, kad pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnio 3 dalį: „Nagrinėjant vartojimo ginčą priimti vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos procedūriniai sprendimai, tarp jų, ir sprendimai atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti vartojimo ginčą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui. [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

6.1. Vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Įstatymas) reglamentuojama:

6.1.1. 12 straipsnis – „1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka šias funkcijas: [...] 5) ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus; [...].“

6.1.2. 20 straipsnis – „1. Vartotojas, manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, turi teisę kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima iš vartotojo teisės kreiptis į teismą. 2. Vartotojas turi teisę ginti savo teises ar teisėtus interesus ir kitais, šiame įstatyme nenumatytais, teisėtais būdais.“

6.1.3. 22 straipsnis – „2. Nagrinėdamos vartojimo ginčus, vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos turi teisę: 1) kreiptis į vartotoją dėl papildomos informacijos pateikimo ir nurodyti šios informacijos pateikimo terminą; 2) pareikalauti iš pardavėjo ar paslaugų teikėjo, kuriam pateiktas vartotojo reikalavimas, per nurodytą terminą pateikti paaiškinimus žodžiu ar raštu ir pateikti įrodymus, reikalingus ginčui išspręsti; 3) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų informaciją, reikalingą ginčui išnagrinėti ir sprendimui priimti; 4) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, atsakingų už su ginču susijusią vartojimo sritį, išvadas dėl tos institucijos (įstaigos) kompetencijai priskirtų klausimų; 5) kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėse nustatytas teises.“

6.1.4. 225 straipsnis – „1. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros turi atitikti šiuos reikalavimus: […] 4) vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, priėmęs vartotojo prašymą nagrinėti vartojimo ginčą, apie tai informuoja kitą ginčo šalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas; 5) vartojimo ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas gavo šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas gali šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų. Ginčo šalims turi būti pranešta apie šio termino pratęsimą. [...].“

6.1.5. 232 straipsnis – „1. Prašymo nagrinėti vartojimo ginčą priėmimo klausimą vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija išsprendžia priimdama rezoliuciją. Tai laikoma vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros pradžia. 2. Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija prašymo nagrinėti vartojimo ginčą priėmimo klausimą turi išspręsti ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo vartotojo prašymo ir kitų šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų gavimo.“

6.1.6. 233 straipsnis – „1. Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija atsisako nagrinėti vartojimo ginčą šiais atvejais: [...] 8) ginčo suma yra mažesnė negu 10 eurų, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių. 2. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas atsisakyti nagrinėti ginčą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vartotojo prašymo nagrinėti vartojimo ginčą ir kitų šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų gavimo. 3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas atsisakyti nagrinėti ginčą turi būti motyvuotas. Šio sprendimo nuorašai per 3 darbo dienas išsiunčiami ginčo šalims, vartotojui taip pat grąžinamas jo prašymas nagrinėti vartojimo ginčą.“

6.1.7. 26 straipsnis – „Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija nutraukia ginčo nagrinėjimą šiais atvejais: [...] 2) vartotojas neteikia ginčui nagrinėti reikalingų paaiškinimų arba kitaip trukdo nagrinėti ginčą; [...] 6) dėl objektyvių aplinkybių neįmanoma išnagrinėti ginčo ir priimti sprendimo.“

6.1.8. 44 straipsnis – „5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba galimą vartotojų teisių pažeidimą išnagrinėja ir šio įstatymo 40 straipsnyje nurodytas sankcijas paskiria
per įmanomai trumpesnį terminą, tačiau ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio įstatymo 41 straipsnyje nurodyto skundo gavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje ar sprendimo priėmimo dienos.“

6.2. Vyriausybės 2015-12-23 nutarimu Nr. 1333 patvirtintuose Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatuose reglamentuojama: „9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...] 9.2. vykdydama ne maisto produktų rinkos priežiūrą: 9.2.1. pagal kompetenciją prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos apie ne maisto produktus teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų priežiūros duomenis; [...] 9.2.4. atlieka ne maisto produktų saugos,
kokybės ekspertizes, bandymus ir (ar) tyrimus; 9.2.6. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; [...].“

6.3. Teisingumo ministro 2015-12-30 įsakymu Nr. IR-382 patvirtintose Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėse reglamentuojama: „1. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartojimo ginčų, kylančių tarp vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų, neteisminio sprendimo procedūros vartojimo ginčus nagrinėjančiose institucijose tvarką. [...] 9. Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija atsisako nagrinėti vartojimo ginčą šiais atvejais: [...] 9.8. ginčo suma yra mažesnė negu 10 eurų, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių. [...] 12. Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija, priėmusi nagrinėti vartojimo ginčą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pardavėjui, paslaugų teikėjui, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra pateiktas vartotojo reikalavimas, pranešimą apie gautą vartotojo prašymą nagrinėti vartojimo ginčą, šio prašymo ir jo priedų kopijas, reikalaudama ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos raštu pateikti išsamius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus. [...] 38. Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija ginčo nagrinėjimą nutraukia šiais atvejais: [...] 38.2. vartotojas neteikia ginčui nagrinėti reikalingų paaiškinimų arba kitaip trukdo nagrinėti ginčą; [...] 38.7. dėl objektyvių aplinkybių neįmanoma išnagrinėti ginčo ir priimti sprendimo.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

7. Šiaulių apygardos teismo priimta nutartis: „Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir užtikrinti vartotojų teisių apsaugą (

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). VVTAT vartotojų teisių apsaugos srityje atlieka įvairias funkcijas, priskirtas jos kompetencijai. Viena iš VVTAT priskirtų funkcijų – vartotojų skundų nagrinėjimas vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka (VTAĮ 12 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Vartotojų teisių gynimas ne teisme reglamentuojamas VTAĮ šeštajame skirsnyje, kuriame nustatyti vartotojų teisių gynimo būdai, ginčus nagrinėjančios institucijos ir jų kompetencija, ginčų nagrinėjimo tvarka ir priimami sprendimai. Viena iš vartotojų ginčus nagrinėjančių institucijų, minėta, yra VVTAT (VTAĮ 22 straipsnio 1 dalies 6 punktas), kuri, išnagrinėjusi individualų ginčą tarp vartotojo ir pardavėjo, paslaugos teikėjo, priima vieną iš VTAĮ 27 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų dėl ginčo esmės, t. y. patenkinti visiškai ar iš dalies vartotojo reikalavimus arba
atmesti vartotojo reikalavimus“ (Šiaulių apygardos teismo 2017-03-13 nutartis civilinėje byloje
Nr. 2S-304-440/2017).

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, pažymėtina:

8.1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;

8.2. nagrinėjamu atveju:

8.2.1. dėl Skunde-1 nurodytų aplinkybių (Pareiškėjas skundžiasi, kad „2018-04-18 suėjo 90 dienų terminas, tačiau vartojimo ginčas nėra išnagrinėtas ir sprendimas man nėra pateiktas iki šiol“ [2018-05-15].):

1) Tarnyba Pareiškėjo Prašymą-1 gavo (elektroniniu paštu per Tarnybos informacinę sistemą) ir užregistravo jį Tarnyboje 2018-01-19;

2) dėl Prašymo-1 nagrinėjimo Pareiškėjas informuotas 2018-01-23, t. y., per 5 dienas, kaip nustatyta Įstatymo 232 straipsnyje. Šiuo raštu Pareiškėjas buvo informuotas, kad Tarnyba kreipėsi į Bendrovę-1, siūlydama ginčą išspręsti taikiai. Pareiškėjui buvo išaiškintos Įstatymo 23, 25, 28 straipsnių nuostatos (dėl vartojimo ginčų nutraukimo, ginčo išnagrinėjimo terminų, vartotojo teisių ir t. t.);

3) Tarnyba 2018-01-31 elektroniniu laišku Pareiškėjui persiuntė Bendrovės-1 atsakymą;

4) pažymėtina, kad Tarnyba pagal kompetenciją prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ženklinimą, informacijos apie ne maisto produktus teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų priežiūros duomenis, atlieka ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizes, bandymus ir (ar) tyrimus. Taigi, Tarnyba, vykdydama jai priskirtas funkcijas (pažymos 6.2 punktas), elektroniniu paštu (2 laiškai), 2018-03-29 raštu (paštu) (pažymos 5.6 punktas), kreipėsi į Pareiškėją, prašydama pateikti planšetinį kompiuterį apžiūrai. Buvo nuspręsta kompiuterio apžiūrą atlikti 2018-04-04 (16 val.) Bendrovės-1 patalpose. Kaip nustatyta iš pateiktų dokumentų, Tarnybos paaiškinimų, Pareiškėjas apžiūrai planšetinio kompiuterio nepateikė (pažymos 5.6 punktas), todėl patikrinimas vyko nedalyvaujant Pareiškėjui (pažymos 5.7 punktas);

5) Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 26 straipsnio, Taisyklių 38.7 punkto nuostatomis, nutraukė ginčo tarp Pareiškėjo ir Bendrovės-1 nagrinėjimą ir 2018-04-19 raštu (elektroniniu paštu Pareiškėjui išsiųstas 2018-04-19) apie tai informavo Pareiškėją. Tarnyba rašte taip pat motyvuotai paaiškino priimto sprendimo nutraukti ginčo nagrinėjimą priežastis (Pareiškėjas nepateikė planšetinio kompiuterio apžiūrai, tokio modelio ir tipo kompiuterio, kokį nurodė Pareiškėjas, Bendrovėje-1 neprekiaujama). Pareiškėjui paaiškinta sprendimo nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą apskundimo tvarka ir terminai.

Pareiškėjo 2018-01-19 prašymas išnagrinėtas ir atsakymas (sprendimas) Pareiškėjui pateiktas 2018-04-19, t. y., Įstatyme, Taisyklėse nustatytais terminais;

8.2.2. dėl Skunde-2 nurodytų aplinkybių (Pareiškėjas skundžiasi, kad Tarnybai 
2018-04-27 per Tarnybos informacinę sistemą pateikė skundą dėl Bendrovės-2, tačiau iki šiol [2018-05-15] nėra gavęs sprendimo apie šio skundo (Prašymo-2) priėmimą nagrinėti:

1) Tarnyba Pareiškėjo Prašymą-2 gavo (elektroniniu paštu per Tarnybos informacinę sistemą) ir užregistravo jį Tarnyboje 2018-04-27;

2) Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 233 straipsnio 1 dalies 8 punkto, Taisyklių 9.8 punkto nuostatomis, atsisakė nagrinėti vartojimo ginčą ir 2018-05-02 raštu (2018-05-02 išsiųstas elektroniniu paštu) apie tai informavo Pareiškėją. Tarnyba rašte motyvuotai nurodė priimto sprendimo priežastis (ginčo suma mažesnė negu 10 Eur) (pažymos 6.1.6, 6.3 punktai), išaiškino sprendimo atsisakyti nagrinėti ginčą apskundimo tvarką.

Dėl 2018-04-27 prašymo (Prašymo-2) sprendimas atsisakyti nagrinėti ginčą priimtas ir pateiktas Pareiškėjui 2018-05-02, t. y., Įstatyme, Taisyklėse nustatytais terminais – per 5 dienas.

9. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Prašymas-1 ir Prašymas-2 Tarnyboje išnagrinėti ir sprendimai priimti Įstatymo, Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, Pareiškėjas apie priimtus sprendimus informuotas – jam elektroniniu paštu pateikti sprendimai dėl minėtų prašymų, išaiškinta sprendimų apskundimo tvarka (pažymos 5.14 punktas). Seimo kontrolierius Tarnybos pareigūnų veiksmuose biurokratizmo nenustatė. Pareiškėjo Skundai atmestini.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareigūnų veiksmų nagrinėjant Prašymą-1 (Skundas-1) atmesti.

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareigūnų veiksmų nagrinėjant Prašymą-2 (Skundas-2) atmesti.

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą

pavaduojantis Seimo kontrolierius               Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-624, 4D-2018/1-627
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį