Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių77
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė808695

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĘ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2018 m. spalio 18 d. buvo gautas Radviliškio miesto daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau vadinama ir – DNSB) „A“ pirmininko X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundas dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjusių Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymą dėl medžių šakų, gadinančių Radviliškio miesto [...] daugiabučio namo fasadą, patrumpinimo ir kai kurių medžių, bloginančių minėto daugiabučio namo gyvenamosios aplinkos sąlygas, pašalinimo.

2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:
2.1. „2018 m. rugsėjo 24 d. raštu [...] DNSB „A“ [...] kreipėmės į Savivaldybės administracijos direktorę dėl miesto infrastruktūrai priklausančių storų [...] medžių sutvarkymo taip, kad jų šakos būtų ne arčiau nei 5 metrai nuo mūsų prieš mėnesį suremontuoto namo fasado sienos, kito medžio šakų nupjaustymo, kurios apaugę elektros laidus [...], bei per arti namo pamatų augančio medžio pašalinimo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „2018-10-05 gavome raštą [...]. Rašte rašoma, kad „neaišku, ar dėl medžių kirtimo kreipiuosi asmeniškai, ar kaip DNSB „A“ pirmininkas. [...] Rašte cituojamos Radviliškio raj. savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, kuriose yra ir apie „gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas“. Tačiau ši teisė čia pat anuliuojama punktu, kad su prašymu dėl medžių apgenėjimo arba trukdančių gyvenimo kokybei panaikinimo reikia pateikti gyventojų susirinkimo protokolo kopiją, patvirtinančią, kad daugiau nei 51 proc. namo savininkų pritaria medžių apgenėjimui arba kai kurių panaikinimui“;
2.3. „Žemėtvarkos skyrius yra suprojektavęs daugiabučių sklypus taip, kad
[...] sklypas remiasi į mūsų namo, [...], galinę sieną. Taigi, medžiai auga kito daugiabučio sklype, bet gadina mūsų namo sieną, ardo pamatų konstrukcijas. [...] namo gyventojams [...] šie medžiai netrukdo, taigi apie jokius 51 proc. šio namo savininkų pritarimą negali būti kalbos“;
2.4. „[...] įstatymu įteisinta, kad medžių šakos neturi būti arčiau nei 5 m nuo namo fasado, o taip pat ir langų [...].“

3. Skunde Seimo kontrolierei prašymas nesuformuluotas.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir
20 straipsniais, Seimo kontrolierė kreipėsi į Savivaldybę.
5. Savivaldybė 2018 m. lapkričio 2 d. raštu informavo: „Iš pareiškėjo reikalaujama pateikti [...] daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų susirinkimo protokolo kopijos, patvirtinančios, kad daugiau nei 51 procentas namo savininkų pritaria medžių apgenėjimui arba kai kurių medžių kirtimui. Remiantis Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių, patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T-713 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), VIII skyriaus, 29 punkto, 29.1 papunkčiu: [...]
2. Remiantis Taisyklių III skyriaus, 11 punkto, 11.3, 11.5, 11.6, 11.8 papunkčiais: [...] DNSB „A“ atveju buvo reikalaujama pateikti namo, esančio [...], gyventojų susirinkimo protokolo kopiją, kadangi nebuvo aišku, ar pirmininkas tai nusprendė asmeniškai, ar įvyko daugiabučio namo bendrijos narių susirinkimas [...] ir buvo nuspręsta kreiptis dėl želdinių pertvarkymo.
Dėl želdinių, augančių [...], sklypo teritorijoje, kirtimo turi teisę kreiptis to sklypo naudotojai, prie prašymo pridėdami gyventojų susirinkimo protokolo kopiją apie pritarimą šalinti želdinius. Administratorius, administruojantis daugiabutį namą adresu [...], nesikreipė su prašymu pertvarkyti želdinius.
3. Žemės sklypas, kuriame auga 4 medžiai, yra priskirtas [...] namui. 5 medžiai auga [...] namo sklypo teritorijoje.
4. Medžio, augančio prie [...], šakos nėra apaugusios elektros laidų. Gatvės apšvietimui elektra tiekiama oro kabelio linija. Medžiai elektros oro kabelio zonoje yra pagenėti, pakeltos medžių lajos, pavojaus žmonių saugumui nėra.“

6. Kartu su 2018 m. lapkričio 2 d. raštu Savivaldybė pateikė:
6.1. Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymo (adresuoto Savivaldybei) kopiją. Prašyme nurodyta: „Prašau panaikinti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype, [...] (trys 50 metų senumo medžiai) ir [...] (vienas senas medis), kurie gadina mūsų namo fasadą. Šie medžiai buvo pasodinti per arti namo fasadų ir langų, apaugo el. laidus, kas sudaro didelę grėsmę lietingu oru sušlapus medžiams, liečiantiems el. laidus.“;
6.2. Savivaldybės 2018 m. spalio 2 d. rašto, kuriuo atsakoma į Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymą, kopiją. Pirmiau minėtame rašte nurodyta: „[...] Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas reglamentuoja „Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės“, patvirtintos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T-713 [...]. Pagal šių Taisyklių 29 punktą: [...].
Iš pateikto Jūsų prašymo neaišku, ar dėl medžių kirtimo Jūs kreipiatės asmeniškai ar kaip DNSB „A“ pirmininkas. Kartu su prašymu nepateikėte bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, patvirtinantį, kad daugiau kaip 51 proc. namo savininkų pritaria šiam prašymui.
Dėl želdinių, augančių [...], sklypo teritorijoje, kirtimo turi teisę kreiptis to sklypo naudotojai, prie prašymo pridėdami gyventojų susirinkimo protokolo kopiją apie pritarimą šalinti želdinius. [...].“

7. Savivaldybė elektroniniu paštu 2019 m. sausio 9 d. papildomai informavo:
„[...] skunde minimi medžiai, augantys sklype, [...], šalia sklypo, [...] (sklypų schema buvo atsiųsta priede prie rašto, 2018-11-22), pavojaus žmonių saugumui ir aplinkiniams nekelia, jų šakos nėra apaugusios gatvės apšvietimui tiekiamos elektros oro kabelių linijos. Medžiai elektros oro kabelio zonoje yra pagenėti, pakeltos medžių lajos.
Gyventojų susirinkimo protokolo kopijos buvo prašoma pateikti prašymo pareiškėjo ([...], DNSB ,,A“). Kadangi medžiai, augantys [...] sklypo teritorijoje, negadina [...]s, daugiabučio gyvenamojo namo fasado, tai [...], gyventojų susirinkimo protokolo kopijos nebuvo reikalaujama“.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:
8.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;
20 straipsnis – „3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.“
8.2. Viešojo administravimo įstatymo:
2 straipsnis – „Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas“;
3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“
8.3. Vietos savivaldos įstatymo (redakcija, galiojusi Pareiškėjo kreipimosi į Savivaldybę metu):
6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...] 26) [...] savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas [...]; 28) aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga.“
8.4. Želdynų įstatymo:
3 straipsnis – „3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus: [...] 2) nemažinamas miestų ir miestelių bendrasis atskirųjų želdynų plotas“;
10 straipsnis – „1. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės. Jos: 2) organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos; [...] 9) rengia ir tvirtina želdynų ir želdinių apsaugos taisykles; [...] 12) sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus; [...]“;
22 straipsnis – „1. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais ir Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.“
8.5. Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T-713) (su vėlesniais pakeitimais) (Taisyklės):
7 punktas – „7. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos: [...] 7.2. leidimas – leidimas atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus;
7.3. prašymas – prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus“;
9 punktas – „9. Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, pastatams, saugiam eismui gatvėse“;
11 punktas – „11. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus: 11.1. želdynų ir želdinių priežiūros darbai atliekami nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir žmogui; [...] 11.3. nemažinamas Radviliškio rajono savivaldybės bendrasis atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame bei specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas; [...]
11.6. siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti esamus geros būklės želdinius jų augimo vietoje, prioritetą teikiant jau susiformavusiems želdiniams prižiūrėti, atnaujinti; [...] 11.8. pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė“;
12 punktas – „12. Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose augančių želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja Savivaldybės administracija“;
14 punktas – „Želdinius, augančius po elektros ir ryšių linijomis, prižiūri ir
tvarko tinklus eksploatuojantys asmenys, vadovaudamiesi Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, pavirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 [...]“;
25 punktas – „25. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą, išskyrus 26 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (1 priedas) ir atlyginus, išskyrus 28 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime“;
27 punktas – „Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus) galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui“;
29 punktas – „Leidimų išdavimo tvarka: 29.1. [...] Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių prašymai, jungtinės veiklos sutarties įgaliotinių, fizinių ir juridinių asmenų kirsti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. namo savininkų pritaria šiam prašymui. (Išimtis gali būti daroma, atsižvelgiant į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus, jeigu apšvietimas neatitinka galiojančių teisės aktų nustatytų normų).“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Teismų praktika:
9.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012:
„[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą [...]. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [...] 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, [...], taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. [...]. [...] kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). [...].“
9.2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. eA-1324-502/2015:
„Viešojo administravimo įstatymo nustatyti reikalavimai, inter alia šio įstatymo
3 straipsnyje įtvirtinta pareiga vadovautis viešojo administravimo principais (įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir kt.), taip pat šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta pareiga priimamus individualius administracinius aktus pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomas priemones motyvuoti. Be to, šios institucijos yra saistomos ir gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012, 2013 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, 2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A143-816/2014).“
9.3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03:
„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. […] Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...] taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada) [...].“

Tyrimo išvados

10. Pareiškėjas skundžiasi dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjusių Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymą dėl medžių šakų, gadinančių [...] daugiabučio namo fasadą, patrumpinimo ir kai kurių medžių, bloginančių minėto daugiabučio namo gyvenamosios aplinkos sąlygas, pašalinimo.

11. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su nagrinėjamu klausimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus:
11.1. Pareiškėjas 2018 m. rugsėjo 18 d. pateikė Savivaldybei nustatytos formos prašymą „panaikinti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype, [...] (trys 50 metų senumo medžiai) ir [...] (vienas senas medis), kurie gadina [...] namo fasadą. [...] apaugo el. laidus, kas sudaro didelę grėsmę lietingu oru sušlapus medžiams, liečiantiems el. laidus“ (šios pažymos 6.1 punktas);
11.2. Savivaldybė, atsakydama į Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymą, 2018 m. spalio 2 d. rašte pacitavo Taisyklių 29.1 punkto nuostatas bei nurodė, jog pagal Taisyklių 29 punktą Pareiškėjas kartu su prašymu turėjo pateikti „bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, patvirtinantį, kad daugiau kaip 51 proc. namo savininkų pritaria šiam prašymui“ (toliau vadinama – Protokolas). Taip pat nurodė, kad „dėl želdinių, augančių [...], sklypo teritorijoje, kirtimo turi teisę kreiptis to sklypo naudotojai, prie prašymo pridėdami gyventojų susirinkimo protokolo kopiją apie pritarimą šalinti želdinius“ (šios pažymos 7.2 punktas);
11.3. Viešojo administravimo įstatymu yra nustatyti reikalavimai, inter alia, šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinta pareiga vadovautis viešojo administravimo principais (įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir kt.), taip pat šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta pareiga priimamus individualius administracinius aktus pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomas priemones motyvuoti. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (šios pažymos 9.2 punktas);
11.4. Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais Savivaldybė vykdo želdynų ir želdinių tvarkymą, sprendžia medžių kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo klausimus; rengia ir tvirtina želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, yra atsakinga už aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą (šios pažymos 8.2 ir 8.3 punktai);
11.5. Taisyklių 29.1 papunktyje (kuriuo rėmėsi Savivaldybė, atsakydama į Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymą dėl medžių, galimai gadinančių pastato fasadą bei apaugusių elektros laidus) nustatyta, kad daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių, jungtinės veiklos sutarties įgaliotinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymai kirsti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. namo savininkų pritaria šiam prašymui (šios pažymos
8.5 punktas). Taigi, Taisyklių 29.1 papunktyje yra numatyti geros būklės, nekeliančių pavojaus želdinių kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo atvejai. Tačiau, kaip jau buvo minėta, Pareiškėjas 2018 m. rugsėjo 18 d. prašyme nurodė, kad medžiai kelia pavojų pastatui, elektros laidams ir žmonėms.
12. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Savivaldybės darbuotojai, gavę Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymą, turėjo pareigą atlikti faktinių aplinkybių, nurodytų prašyme, patikrinimą, t. y., įvertinti Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašyme nurodytų medžių būklę ir keliamo pavojaus grėsmę. Tik nustatę, kad medžiai yra geros būklės ir nekelia pavojaus pastatams, elektros laidams, žmonėms, Savivaldybės darbuotojai turėjo tai nurodyti Pareiškėjui bei informuoti jį apie Taisyklėse nustatytą reikalavimą kartu su prašymu pateikti bendrijos ar gyventojų susirinkimo Protokolo kopiją, aiškiai bei motyvuotai nurodant, kokio konkretaus namo bendrijos ar gyventojų susirinkimo Protokolo yra reikalaujama.

13. Pažymėtina, kad tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, patvirtinančių, kad Savivaldybės darbuotojai, gavę Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymą, būtų atlikę patikrinimą vietoje bei nustatę šios pažymos 12 punkte nurodytas aplinkybes.

14. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Savivaldybė Pareiškėjo 2018 m rugsėjo
18 d. prašymą išnagrinėjo netinkamai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus bei Pareiškėjo teisę į tinkamą viešąjį administravimą.

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia DNSB „A“ pirmininko X skundą pripažinti pagrįstu.


SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierė rekomenduoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei <...>:
16.1. atkreipti dėmesį į šios pažymos 12 ir 13 punktuose išdėstytas pastabas ir užtikrinti, kad ateityje Savivaldybės pareigūnai tinkamai vadovautųsi teisės aktų nuostatomis;
16.2. inicijuoti ir atlikti patikrinimą dėl Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašyme nurodytų teiginių apie medžių, augančių [...] ir [...], šakų galimai keliamą pavojų daugiabučio namo, esančio [...], fasadui, langams, elektros laidams; pasitvirtinus Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. prašyme nurodytiems teiginiams, spręsti medžių šakų genėjimo klausimą teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/2-1364
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį