Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių21
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė817506

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama ir – Pravieniškių PN-AK, Įstaiga) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu.

2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo, kad:
2.1. „[...] 2018-10-30 Nr. 18-6167 prašymu kreipiausi į Pravieniškių PN-AK dėl pervežimo metu negrąžintų asmeninių daiktų gražinimo. Nurodžiau esmines aplinkybes, pervežimo metu kilusią sumaištį, problemas. Prašiau grąžinti: <...>; Pateikti man šio prašymo registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio prašymo kopiją [...]. 2018 11 13 Nr. 14-3555 gavau atsakymą, kad Jūs 2018-08-29 išvykdamas konvojumi į Alytaus pataisos namus pasirašėte 2018-08-29 Pareiškimą Nr. 42-14847, kad visus savo asmeninius daiktus išsivežate ir dėl jų administracijai pretenzijų neturite [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „[...] 2018-12-17 dienos skundu „Dėl Pravieniškių PN-AK atsakymo 2018-11-13
Nr. 14-3555 į prašymą 2018-10-30 Nr. 18-6167, biurokratizmo, galimos vagystės“ kreipiausi į KD imuniteto tarnybą. Detaliai išdėsčiau problemą [...], paprašiau [...] pateikti registravimo faktą patvirtinantį dokumentą–- spaudu pažymėtą šio skundo kopiją [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2019-02-20 paklausimu Nr. 4D-2019/1-152/3D-454 kreipėsi į Pravieniškių PN-AK administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.
Pravieniškių PN-AK administracija į Seimo kontrolieriaus paklausimą atsakė 2019-02-22 raštu Nr. S-4402; iš rašto ir kartu pateiktų dokumentų nustatytos toliau nurodomos aplinkybės:
4.1. „2018-10-30 Pravieniškių PN-AK laišku gautas nuteistojo X [...] 2018-10-24 prašymas, registracijos Nr. 18-6167, kuriame nuteistasis Įstaigos administracijos prašo grąžinti jo asmeninius daiktus, kuriuos paliko Įstaigoje išvydamas konvojumi į Alytaus pataisos namus. [...] Į 2018-10-24 nuteistojo [...] prašymą [...] 2018-11-13 Įstaiga pateikė atsakymą Nr. 14-3555 [...]“;
4.2. Pareiškėjui „Nuteistajam [...] nebuvo pranešta apie 2018-10-30 Įstaigoje gautą ir užregistruotą jo 2018-10-24 prašymą, registracijos Nr. 18-6167, tačiau 2018-10-30, gavus nuteistojo prašymą, buvo pradėta teisės aktuose numatyta administracinė procedūra ir nuteistajam per 20 darbo dienų atsakyta į jo prašymą. [...]“;
4.3. Pravieniškių PN-AK Pareiškėjui 2018-11-13 pateiktame atsakyme Nr. 14-3555 į jo 2018-10-30 kreipimąsi Nr. 18-6167 „Dėl prašymo“ nurodyta: „[...] 2018-08-29 išvykdamas konvojumi į Alytaus pataisos namus pasirašėte 2018-08-29 Pareiškimą Nr. 42-14847, kad visus savo asmeninius daiktus išsivežate ir dėl jų administracijai pretenzijų neturite. Pataisos įstaigos
... sektoriaus sandėlyje jokių Jūsų daiktų nėra saugoma [...]“;
4.4. Pravieniškių PN-AK pateikė Seimo kontrolieriui 2018 m. rugpjūčio 29 d. pažymą Nr. 42-14847 apie nuteistojo pasiimtus visus asmeninius daiktus (kopiją), kurioje nurodyta, kad Pareiškėjas išvykdamas iš Pravieniškių PN-AK ... sektoriaus savo asmeninius daiktus pasiėmė ir pretenzijų neturi. Ši pažyma patvirtinta nuteistojo X parašu.

5. Seimo kontrolierius 2019-02-20 paklausimu Nr. 4D-2019/1-152/3D-455 kreipėsi į KD direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.
KD administracija į Seimo kontrolieriaus paklausimą atsakė 2019-02-22 raštu
Nr. S-4402; iš rašto ir prie jo pateiktų dokumentų nustatytos toliau nurodytos aplinkybės:
5.1. „Kalėjimų departamente buvo gautas X 2018-12-17 skundas (Kalėjimų departamente užregistruotas 2018-12-27 Nr. 2G-4522) dėl galimai negrąžintų asmeninių daiktų ir administracijos netinkamų veiksmų. Į pirmiau minėtą skundą pareiškėjui buvo atsakyta Kalėjimų departamento 2019-01-22 raštu Nr. 2S-369“;
5.2 „Pareiškėjui buvo išsiųsta 2018 m. gruodžio 27 d. pažyma apie priimtus dokumentus Nr. 2S-4244“;
5.3. 2018 m. gruodžio 27 d. KD pažyma, adresuota Pareiškėjui, „Apie priimtus dokumentus“, kurioje teigiama, kad skundas dėl asmeninių daiktų gautas 2018-12-27, registracijos Nr. 2G-4522;
5.4. KD 2019-01-22 raštas Nr. 2S-369, kuriuo pateiktas atsakymas į Pareiškėjo 2018 12 17 skundą. Rašte nurodoma: „[...] siekiant objektyviai išnagrinėti Jūsų skundą bei jame išdėstytų teiginių pagrįstumą, buvo kreiptasi į Pravieniškių PN-AK dėl aktualių dokumentų pateikimo ir atsiliepimo į Jūsų skunde nurodytus teiginius. Dėl [...] skunde nurodytų teiginių 2019 01-09 buvo gautas Pravieniškių PN-AK raštas Nr. 14-115, kuriame nurodyta, kad Jūs 2018 08-29 išvykdamas iš Pravieniškių PN-AK pasirašėte 2018-08-29 pažymą Nr. 42-14847, kurioje parašu patvirtinote, kad visus asmeninius daiktus paėmėte ir administracijai pretenzijų neturite. [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso:
183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):
31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

8. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-08-22 nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Taisyklės):
24 punktas – „Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus“;
25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.“

9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau vadinama – TGIĮ)
12 straipsnis. Prašymo pateikimas – „1. Pareiškėjas, norėdamas gauti dokumentus, kreipiasi į instituciją ir pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis. Jeigu dėl dokumentų kreipiasi pareiškėjo atstovas, prašyme nurodoma, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidaujama gauti, atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys. Prašymo formą institucija skelbia savo interneto svetainėje.“

10. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-519 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
2 punktas – „Pareiškėjas, pageidaujantis gauti dokumento kopiją, turi pateikti Kalėjimų departamentui prašymą, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio nuostatas“;
5 punktas – „Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus Kalėjimų departamentui išlaidas už jos parengimą ir pateikus atlyginimą patvirtinančius dokumentus.“

11. Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos 2000 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-09-01 nutarimu Nr. 1039 (toliau vadinama – Tvarka):
3 punktas – „Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus įstaigai išlaidas už jos parengimą.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT)
2011-04-19 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė: „Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

13. LVAT 2012-12-20 sprendime, priimtame administracinėje byloje
Nr. A-822-3206-12, konstatavo:
„Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Tyrimo išvados

14. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:
14.1. dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo prašymo registravimo faktą patvirtinančių dokumentų;
14.2. dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundų registravimo faktą patvirtinančių dokumentų;
14.3. dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis.

Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
galimai nepateikiant Pareiškėjui jo prašymo registravimo faktą patvirtinančių dokumentų

15. Pareiškėjas Skunde teigia, kad Pravieniškių PN-AK pareigūnai nepateikė prašymo registravimo faktą patvirtinančio dokumento.
Taisyklių 24 punkte nurodyta, jog, asmens pageidavimu, per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos jam įteikiama ar išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.

16. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su 2018-10-24 prašymu „Dėl pervežimo metu negrąžintų asmeninių daiktų grąžinimo“ kreipėsi į Pravieniškių PN-AK (Pravieniškių
PN-AK gautas ir užregistruotas 2018-10-30, reg. Nr. 18-6167), prašydamas, be kita ko, „[...] pateikti man šio prašymo registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio prašymo kopiją [...]“. Kaip Seimo kontrolierių informavo Pravieniškių PN-AK administracija, Pareiškėjui nebuvo pranešta apie 2018-10-30 Įstaigoje gautą ir užregistruotą jo 2018-10-24 prašymą, registracijos Nr. 18-6167, tačiau 2018-10-30, gavus nuteistojo prašymą, buvo pradėta teisės aktuose numatyta administracinė procedūra ir nuteistajam per 20 darbo dienų atsakyta į jo kreipimąsi (šios pažymos 4.2 punktas).

17. Pareiškėjas suformulavo prašymą pateikti registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio prašymo kopiją bei nurodė, kad už paslaugas mokėtina suma būtų išskaičiuota iš jo asmeninės sąskaitos. Pagal šią formuluotę pagrįstai galima spręsti, kad Pareiškėjui buvo reikalingas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.
Pagal Taisyklėse numatytą teisinį reguliavimą, prašymo / skundo faktą patvirtinantis dokumentas yra nustatytos formos pažyma apie priimtą dokumentą, kurį institucija, esant asmens prašymui, išsiunčia ar įteikia per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo.
Atsižvelgiant į tai kas nustatyta bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog Pravieniškių PN-AK, gavusi Pareiškėjo 2018-10-30 prašymą, kuriame suformuluotas pageidavimas gauti registracijos faktą patvirtinantį dokumentą, nesivadovavo Taisyklių 24 punkte numatyta pareiga – pateikti Pareiškėjui nustatytos formos pažymą apie priimtus dokumentus, todėl Skundo dalis dėl Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant Pareiškėjui jo prašymo registravimo faktą patvirtinančių dokumentų pripažįstama pagrįsta.

Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo)
galimai nepateikiant Pareiškėjui
jo skundų registravimo faktą patvirtinančių dokumentų

18. Pareiškėjas Skunde teigia, kad KD pareigūnai nepateikė prašomo registravimo faktą patvirtinančio dokumento – spaudu pažymėtos kopijos bei neinformavo, kaip šią kopiją gauti.
Taisyklių 24 punkte nustatyta, jog, asmens pageidavimu, per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos jam įteikiama ar išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.

19. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Pareiškėjas 2018-12-17 skundu kreipėsi į Kalėjimų departamentą (KD gautas ir užregistruotas 2018-12-27, rašto registracijos Nr. 2G-4522), prašydamas, be kita ko, „pateikti registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio skundo kopiją“. Kaip Seimo kontrolierių informavo Kalėjimų departamento administracija, Pareiškėjo Skundas buvo gautas 2018-12-17 (KD užregistruotas 2018-12-27, reg. Nr. 2G-4522) dėl galimai negrąžintų asmeninių daiktų ir administracijos netinkamų veiksmų. Pareiškėjui buvo išsiųsta 2018 m. gruodžio 27 d. pažyma Nr. 2S-4244 apie priimtus dokumentus bei atsakyta KD 2019-01-22 raštu Nr. 2S-369.
Pareiškėjas suformulavo prašymą pateikti registravimo faktą patvirtinantį dokumentą – spaudu pažymėtą šio skundo kopiją. Pagal šią formuluotę pagrįstai galima spręsti, kad Pareiškėjui visų pirma buvo reikalingas skundo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.
Pagal Taisyklėse numatytą teisinį reguliavimą, skundo faktą patvirtinantis dokumentas yra nustatytos formos pažyma apie priimtą dokumentą, kurį institucija, esant asmens prašymui, išsiunčia ar įteikia per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo.

20. Atsižvelgiant į tai kas nustatyta, bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog Kalėjimų departamentas, gavęs Pareiškėjo 2018-12-17 skundą (KD gautas ir užregistruotas 2018 12-27, reg. Nr. 2G-4522), kuriame suformuluotas pageidavimas gauti registracijos faktą patvirtinantį dokumentą, vadovavosi Taisyklių 24 punkte numatyta pareiga pateikti Pareiškėjui nustatytos formos pažymą apie priimtus dokumentus ir 2018 m. gruodžio 27 d. išsiuntė pažymą Nr. 2S-4244 apie priimtus dokumentus, todėl Skundo dalis dėl Kalėjimo departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepateikiant Pareiškėjui jo skundo registravimo faktą patvirtinančių dokumentų pripažįstama nepagrįsta.


Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi

21. Pareiškėjas skundžia Pravieniškių PN-AK bei KD pareigūnų veiksmus (neveikimą) nagrinėjant jo kreipimusis.

22. Pagal LVAT praktiką, Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamentas, kaip viešojo administravimo subjektai, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 13 punktas). Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011-04-19 nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y. ir Pravieniškių PN-AK bei KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 13 punktas).
Tyrimo metu nustatyta kad Pareiškėjas su 2018-10-24 prašymu „Dėl pervežimo metu negrąžintų asmeninių daiktų grąžinimo“ kreipėsi į Pravieniškių PN-AK (Pravieniškių PN-AK gautas ir užregistruotas 2018-10-30, reg. Nr. 18-6167). Pravieniškių PN-AK 2018-11-13 pateiktame atsakyme Nr. 14-3555 Pareiškėjui nurodyta: „[...] 2018-08-29 išvykdamas konvojumi į Alytaus pataisos namus pasirašėte 2018-08-29 Pareiškimą Nr. 42-14847, kad visus savo asmeninius daiktus išsivežate ir dėl jų administracijai pretenzijų neturite. Pataisos įstaigos ... sektoriaus sandėlyje jokių [...] daiktų nėra saugoma [...]“ (šios pažymos 4.3 punktas).
Skunde Pareiškėjas prašo: „[...] nustatyti, ar pareiškime Nr. 42-14847 nėra padirbtas mano parašas, ar aplamai yra toks dokumentas [...]“. Skundo tyrimo metu Pravieniškių PN-AK pateikė Seimo kontrolieriui 2018 m. rugpjūčio 29 d. pažymą Nr. 42-14847 (kopiją), kurioje nurodyta, kad Pareiškėjas išvykdamas iš Pravieniškių PN-AK savo asmeninius daiktus pasiėmė ir pretenzijų neturi. Ši pažyma patvirtinta Pareiškėjo parašu. Pastebėtina, kad ta pati Pažyma Pravieniškių PN-AK pateiktame atsakyme Nr. 14-3555 Pareiškėjui pavadinta Pareiškimu, bet pagal datą ir numerį galima identifikuoti, jog tai ta yra pati pažyma, kurią Pareiškėjas Skunde nurodo kaip galimai neegzistuojančią.
Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui įvertinus 2018-11-13 Pravieniškių PN-AK pateiktą atsakymą Nr. 14-3555, nustatyta, kad atsakymą Pareiškėjui Įstaigos pareigūnai motyvavo ir grindė teisės aktų nuostatomis, atsakant į pateiktus klausimus, nurodė atsakymo apskundimo tvarką. Remiantis BVK 183 straipsniu, kuriame numatyta, kad skundas turi būti išnagrinėtas per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, Pareiškėjui buvo atsakyta nepažeidžiant šio termino.
Atsižvelgiant į tai Pareiškėjo skundo dalis dėl galimai neegzistuojančios pažymos ir galimai netinkamai išnagrinėto prašymo pripažintina nepagrįsta.

23. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Pareiškėjas kreipėsi į KD su 2018-12-17 skundu „Dėl Pravieniškių PN-AK atsakymo 2018-11-13 Nr. 14-3555 į prašymą 2018-10-30 Nr. 18-6167, biurokratizmo, galimos vagystės“ ( KD gautas ir užregistruotas 2018-12-27, reg. Nr. 2G-4522), prašydamas, be kita ko, nustatyti, „[...] ar pareiškime Nr. 42-14847 nėra padirbtas mano parašas, ar aplamai yra toks dokumentas [...]“. Kaip Seimo kontrolierių informavo KD administracija, Pareiškėjo Skundas dėl galimai negrąžintų asmeninių daiktų ir administracijos netinkamų veiksmų buvo gautas 2018-12-17 (Kalėjimų departamente užregistruotas 2018-12-27, reg. Nr. 2G-4522).
Į pirmiau minėtą skundą Pareiškėjui buvo atsakyta KD 2019-01-22 raštu Nr. 2S-369.
Rašte nurodoma: „[...] siekiant objektyviai išnagrinėti Jūsų skundą bei jame išdėstytų teiginių pagrįstumą, buvo kreiptasi į Pravieniškių PN-AK dėl aktualių dokumentų pateikimo ir atsiliepimo į Jūsų skunde nurodytus teiginius. Dėl [...] skunde nurodytų teiginių 2019-01-09 buvo gautas Pravieniškių PN-AK raštas Nr. 14-115, kuriame nurodyta, kad Jūs 2018-08-29 išvykdamas iš Pravieniškių PN-AK pasirašėte 2018-08-29 pažymą Nr. 42-14847, kurioje parašu patvirtinote, kad visus asmeninius daiktus paėmėte ir administracijai pretenzijų neturite. [...]“. KD atsakymą Pareiškėjui motyvavo ir grindė teisės aktų nuostatomis, atsakant į pateiktus klausimus, nurodė atsakymo apskundimo tvarką. Remiantis BVK 183 straipsniu, kuriame numatyta, kad skundas turi būti išnagrinėtas per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, Pareiškėjui buvo atsakyta nepažeidžiant šio termino.
Skundo tyrimo metu nustatyta, jog nėra pagrindo teigti, kad Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamentas netinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo kreipimusis bei rėmėsi neegzistuojančia pažyma.

24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 22–23 punktuose, darytina išvada, kad Pareiškėjo teiginiai dėl galimai neegzistuojančios pažymos yra nepagrįsti. Pravieniškių PN-AK bei KD pareigūnai nagrinėdami Pareiškėjo kreipimusis rėmėsi tinkamomis teisės normomis ir kreipimusis išnagrinėjo tinkamai. Nustatytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad ši Skundo dalis yra nepagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

25. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia:
X skundo dalį dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo prašymo registravimo faktą patvirtinančių dokumentų pripažinti pagrįsta.

26. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia:
X skundo dalį dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundų registravimo faktą patvirtinančių dokumentų atmesti.

27. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia:
X skundo dalį dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui rekomenduoja: imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai Pravieniškių pataisos namuose-atvirosios kolonijoje būtų tiriami atidžiai, vadovaujantis Taisyklių 24 punkte numatyta pareiga, esant pareiškėjo prašymui pateikti nustatytos formos pažymą apie priimtus dokumentus, ją pateikti.

29. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-152
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį