Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių8
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė824944

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2019 m. birželio 17 d. buvo gautas X (toliau vadinama ir – Pareiškėja, klientė), atstovaujamos advokato B (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovas), skundas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su matininko veiklos vertinimu.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodyta:
2.1. „2018-04-23 aš pateikiau skundą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau − NŽT) dėl matininko [...] kvalifikacijos pažymėjimų panaikinimo ir administracinės nuobaudos skyrimo. NŽT atliko matininko [...] veiklos tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, jog parengtuose žemės sklypų planuose užfiksuoti kadastriniai duomenys neatitinka tikrovėje esančių faktinių žemės sklypų kadastrinių duomenų. Dėl šios priežasties NŽT įpareigojo matininką ne vėliau kaip per 3 mėnesius imtis priemonių dėl padarytų pažeidimų pašalinimo ir 2018-11-14 įsakymu Nr. lP-435-(1.3.) [...] matininkui [...] sustabdė kvalifikacijos pažymėjimo [...] galiojimą iki 2019 m. sausio 15 d. Matininko [...] kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo metu mano klientė gavo matininko parengto žemės sklypo plano projektą su jame užfiksuotais faktiniais duomenimis grubiai prieštaraujančiais imperatyviai Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punkto normai [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Aš 2019 m. kovo pradžioje patikrinęs informaciją viešame Matininkų kvalifikacijos pažymėjimų registre sužinojau, kad 2019-01-15 matininko [...] kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas buvo panaikintas. [...] manęs neinformuodama apie neva priimtą sprendimą, tokiu būdu NŽT ignoravo ir Taisyklių 17 p. įtvirtintą nuostatą, jog „įspėjusi matininką apie nustatytus pažeidimus ar sustabdžiusi arba panaikinusi matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, raštu informuoja apie tai skundą arba informaciją apie matininko veiklos pažeidimus ir tai patvirtinančius dokumentus pateikusį fizinį ar juridinį asmenį, savivaldybę ar valstybės instituciją“. Matininko [...] padaryti pažeidimai lig šiol nėra pašalinti“;
2.3. „2019-03-21 [...] kreipiausi į NŽT su prašymu pateikti man informaciją, kokiu faktiniu bei juridiniu pagrindu 2019-01-15 buvo atnaujintas matininko [...] kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, bei prašiau pateikti su šio sprendimo priėmimu susijusios dokumentacijos patvirtintas kopijas. 2019-03-29 gavau NŽT 2019-03-28 raštą [...] sužinojau [...], kad matininko [...] kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas 2019-01-15 buvo panaikintas ne NŽT direktoriaus įsakymu, kaip tai yra reglamentuota Taisyklių 16 p., [...] NŽT direktoriaus rezoliuciniu sprendimu [...]. Taisyklės įsakmiai numato, jog NŽT direktoriaus įsakymas yra vienintelis konkrečiai apibrėžtas administracinis aktas, kuris yra juridinis pagrindas matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimui. Tačiau šio, įstatymo nustatyta tvarka skųstino, administracinio akto, kurio pagrindu galimai buvo panaikintas matininko [...] kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas, dėl nežinomų priežasčių NŽT man nepateikė“;
2.4. „2019-04-03 pakartotinai kreipiausi į NŽT su konkrečiu prašymu pateikti man NŽT direktoriaus įsakymo, kurio pagrindu 2019-01-15 buvo atnaujintas matininko [...] kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, patvirtintą kopiją. 2019-04-12 raštu [...] NŽT mane informavo, jog „prašomos pateikti dokumento kopijos pateikti negali, kadangi toks dokumentas nebuvo rengiamas“. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta yra akivaizdu, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti (toliau — Komisija) nariai atliko neteisėtus veiksmus, nesivadovavo teisės aktų nuostatomis ir galimai savivaliaudami piktnaudžiavo jiems suteiktais įgaliojimais.“

3. Skunde prašoma:
3.1. „Siūlyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinei komisijai kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti panaikinti 2019-01-18 protokolą
Nr. 1KK-2-(11.27.) ir 2019-01-22 išvadas ir siūlymus Nr. lKI-2-(11.28)“;
3.2. „Siūlyti Nacionalinės žemes tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui skirti [...] tarnybines (drausmines) nuobaudas.“

4. Kartu su skundu pateikta:
4.1. NŽT 2019 m. kovo 28 d. raštas (adresuotas Pareiškėjos atstovui), kuriame nurodyta:
„Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinė komisija kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti, sudaryta Nacionalinės Žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužes 2 d. įsakymu [...] (toliau – Komisija), 2018-09-17 vykusio posėdžio metu, įvertinusi matininko [...] veiklą, atliekant žemės sklypų [...] matavimus, nutarė siūlyti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui sustabdyti [matininkui] 2008 m. birželio 1
1 d. išduoto matininko kvalifikacijos pažymėjimo [...] galiojimą 3 mėnesiams ir įpareigoti jį imtis priemonių dėl pažeidimų, padarytų atliekant žemės sklypų [...] kadastrinius matavimus, pašalinimo, pateikiant ir Komisijai atliktus veiksmus pagrindžiančius dokumentus. [...]
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1P-435-(1.3) [...] išduoto kvalifikacijos pažymėjimo [...] galiojimas buvo sustabdytas iki 2019 m. sausio 15 d.
[...] Komisija, įvertinusi [...] pateiktą informaciją ir dokumentus, nustatė, jog [matininkas] ėmėsi veiksmų, kad pažeidimai padaryti atliekant žemės sklypų [...] kadastrinius matavimus būtų pašalinti [...], ir nusprendė siūlyti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui naikinti [...] matininko kvalifikacijos pažymėjimo [...] galiojimo sustabdymą iki 2019 m.
sausio 15 d.
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius rezoliuciniu sprendimu pritarė Komisijos [...] nurodytoms išvadoms ir pasiūlymams, todėl [...] matininko kvalifikacijos pažymėjimo [...] galiojimo sustabdymas iki 2019 m. sausio 15 d. panaikintas“;
4.2. NŽT Nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti 2019 m. sausio 22 d. išvados ir siūlymai, kuriuose, be kita ko, nurodyta:
„Komisija, atsižvilgama į tai, kad matininkas [...] ėmėsi veiksmų, kad pažeidimai padaryti atliekant žemės sklypų [...] kadastrinius matavimus būtų pašalinti, t. y. pateikė iš naujo pagal teisės aktų reikalavimus parengtą žemės sklypo [...] planą, kuriame, be kita ko, išbraižytas ir bendrą žemės sklypų [...] ribą kertantis pastatas – Garažas [...].
Komisija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei [į] Komisijos 2019 m. sausio 18 d. posėdžio protokolą [...], ir vadovaudamasi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsniu, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui siūlo:
1. Panaikinti matininkui [...] matininko [kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo] sustabdymą iki 2019 m. sausio 15 d.
2. Įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos [...] skyrių informuoti [matininką] apie [...] matininko kvalifikacijos pažymėjimo [...] galiojimo sustabdymo panaikinimą“;
4.3. NŽT 2019 m. balandžio 12 d. raštas (adresuotas Pareiškėjos atstovui), kuriame nurodyta:
„[...] administracinio akto, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymo [...], kuriuo [matininkui] išduoto kvalifikacijos pažymėjimo [...] galiojimas buvo sustabdytas iki 2019 m. sausio 15 d., galiojimo terminas nėra tęstinis, tai vienkartinio taikymo administracinis aktas, kuris galiojo iki jame nurodytos datos (2019 m. sausio 15 d.).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad Jūsų prašomos pateikti dokumento kopijos negalime, kadangi toks dokumentas nebuvo rengiamas.“


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:
5.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai“;
12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;
20 straipsnis – „3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos“;
22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą.“
5.2. Viešojo administravimo įstatymo:
13 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“


5.3. Žemės įstatymo:
41 straipsnis – „7. Vyriausybės įgaliotai institucijai nustačius nešiurkštų kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo veiklos pažeidimą, asmuo įspėjamas, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo dokumentus. Nešiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, pažeidimas, kuris nesukelia pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį pašalinti gali pats kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas. Kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams, jeigu iki termino, per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų. 8. Kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui pateikus dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, pašalinti, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos. 9. Kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymo atvejus, taip pat kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo taisykles tvirtina Vyriausybė. 10. Kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas panaikinamas, kai: 1) asmenys, rengdami žemėtvarkos planavimo dokumentus, šiurkščiai pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, reikalavimus. Šiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, pažeidimas, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims; 2) asmenys, rengdami žemėtvarkos planavimo dokumentus, 2 ir daugiau kartų per vienus metus padarė nešiurkštų pažeidimą. Šiuo atveju kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas neatsižvelgiant į tai, ar buvo sustabdytas jo galiojimas; 3) sustabdžius kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, asmuo tęsia veiklą;
4) kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas po kvalifikacijos galiojimo sustabdymo per nustatytą terminą nepašalino nustatytų pažeidimų, dėl kurių kvalifikacijos pažymėjimas buvo sustabdytas; 5) asmuo per nustatytą terminą nepateikė prašomų dokumentų ir (ar) duomenų, kurių reikia informacijai apie jo padarytus pažeidimus ištirti; 6) kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas netobulino kvalifikacijos šio straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka; 7) paaiškėja, kad kvalifikacijos turėtojas pateikė melagingus duomenis kvalifikacijos pažymėjimui gauti; 8) to prašo kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas; 9) kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas mirė.“
5.4. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo:
11 straipsnis – „10. Vyriausybės įgaliotai institucijai nustačius nešiurkštų matininko veiklos pažeidimą, matininkas įspėjamas, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo dokumentus. Nešiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimas, kuris nesukelia pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį pašalinti gali pats matininkas. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams, jeigu iki termino, per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos matininkas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų.
11. Matininkui per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą ištaisius nustatytus pažeidimus ir pateikus dokumentus, įrodančius šių pažeidimų pašalinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas. 12. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimu, jeigu nustatoma, kad matininkas: 1) nustatydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, šiurkščiai pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, reikalavimus. Šiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimas, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims; [...] 3) per kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo laiką nepašalino pažeidimų; [...] 5) per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepateikė prašomų dokumentų ir duomenų, kurių reikia informacijai apie jo padarytus pažeidimus ištirti; 6) per trejus metus nuo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir vėliau kas treji metai, turėdamas kvalifikacijos pažymėjimą, netobulino kvalifikacijos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas mokymo programas; 7) pateikė melagingus duomenis matininko kvalifikacijos pažymėjimui gauti; 8) pateikė prašymą nutraukti matininko veiklą; 9) mirė. 14. Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina Vyriausybė.“
5.5. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 (toliau vadinama ir – Taisyklės) (su vėlesniais pakeitimais):
28 punktas – „Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus sprendimu“;
29 punktas – „Jeigu Nacionalinė žemės tarnyba, atlikdama žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą, nustato, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas, rengdamas žemėtvarkos planavimo dokumentus, pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, nustatančių kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo reikalavimus, arba gauna savivaldybių ar valstybės institucijų informaciją ar kitų fizinių, juridinių asmenų arba kitų organizacijų skundų apie kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo padarytus pažeidimus ir tai patvirtinančius dokumentus (duomenis), ji praneša apie tai kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui ir kartu informuoja, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi per 20 darbo dienų Nacionalinei žemės tarnybai pateikti paaiškinimus, dokumentus ir duomenis, kurių reikia informacijai apie jo galbūt padarytus pažeidimus ištirti“;
30 punktas – „Išnagrinėjusi gautus paaiškinimus, dokumentus (duomenis) ir nustačiusi, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, Nacionalinė žemės tarnyba, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir jo padarinius, imasi atitinkamai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 7 ir 10 dalyse nustatytų veiksmų. Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas panaikinti, sustabdyti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą įforminamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu“;
31 punktas – „Išvadą dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 10 dalies 8 ir 9 punktuose nurodytus atvejus, rengia ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus sprendimu sudaryta komisija“;
32 punktas – „Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 10 dalies 8 ir 9 punktuose nurodytos informacijos gavimo priimamas sprendimas panaikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.“


Tyrimui reikšminga teismų praktika

6. Teismų praktika:
6.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03:
„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų.“
6.2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012:
„[...] Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą [...]. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). [...] kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“
6.3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-203/2011:
„VAĮ 2 straipsnio 9 dalyje individualus administracinis aktas yra apibrėžtas kaip vienkartis teisės taikymo aktas, kas reiškia, kad akto galiojimas nėra tęstinis, jis baigiasi aktą pritaikius konkrečiai teisinei situacijai (vienkartinis (ad hoc) taikymas).“
6.4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2004 m. sausio 26 d. nutarimai:
„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai.“


Tyrimo išvados

7. Seimo kontrolierius, įvertinęs Pareiškėjos (Pareiškėjos atstovo) skunde nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pacituotą šios pažymos 5 punkte, suformuotą teismų praktiką, pacituotą šios pažymos 6 punkte, ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, tyrimo išvadas pateikia šiomis dalimis:
7.1. dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su matininko veiklos vertinimu;
7.2. dėl teisinio reguliavimo, susijusio su matininkų veiklos vertinimu, matininkų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimo, tobulinimo.


Dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su matininko veiklos vertinimu

8. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, konstatuotina:
8.1. Pareiškėjos atstovas 2018 m. balandžio 23 d. kreipėsi į NŽT dėl matininko, galimai netinkamai atlikusio žemės sklypų kadastrinius matavimus, kvalifikacijos pažymėjimo panaikinimo ir administracinės nuobaudos skyrimo (šios pažymos 2.1 punktas).
8.2. NŽT, atlikusi matininko veiklos tyrimą, nustatė, jog parengtuose žemės sklypų planuose užfiksuoti kadastriniai duomenys neatitinka tikrovėje esančių faktinių žemės sklypų kadastrinių duomenų, todėl įpareigojo matininką ne vėliau kaip per 3 mėnesius imtis priemonių dėl padarytų pažeidimų pašalinimo. Matininkui nepašalinus pažeidimų, NŽT 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu sustabdė matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą iki 2019 m. sausio 15 d. (šios pažymos 2.1 punktas).
8.3. Sustabdžius matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, matininkas ėmėsi veiksmų, kad pažeidimai, padaryti atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, būtų pašalinti, t. y. pateikė iš naujo pagal teisės aktų reikalavimus parengtą žemės sklypo planą (šios pažymos 4.1 ir 4.2 punktai).
8.4. NŽT nuolatinė komisija kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti (Komisija), atsižvelgdama į tai, jog matininkas ėmėsi veiksmų, kad pažeidimai, padaryti atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, būtų pašalinti, 2019 m. sausio 7 d. posėdžio metu nusprendė siūlyti NŽT direktoriui naikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą iki 2019 m. sausio 15 d. (šios pažymos 4.1 ir 4.2 punktai).
8.5. NŽT direktorius rezoliuciniu sprendimu pritarė Komisijos nurodytoms išvadoms ir pasiūlymams, todėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas iki 2019 m. sausio 15 d. buvo panaikintas (šios pažymos 4.1 punktas).
8.6. NŽT direktoriaus įsakymas dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo nebuvo rengiamas. NŽT nurodė, kad NŽT direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymas, kuriuo matininkui išduoto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas iki 2019 m. sausio 15 d., yra administracinis aktas, kurio galiojimo terminas nėra tęstinis, tai vienkartinio taikymo administracinis aktas, kuris galiojo iki jame nurodytos datos (2019 m. sausio 15 d.) (šios pažymos 4.3 punktas).
8.7. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams NŽT direktoriaus sprendimu. Kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui pateikus dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, yra pašalinti, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos. Išvadą dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo rengia ir NŽT direktoriui teikia Komisija (šios pažymos 5.3–5.5 punktai). NŽT sprendimas panaikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą įforminamas NŽT direktoriaus įsakymu (šios pažymos 5.5 punktas).
8.8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad „individualus administracinis aktas yra apibrėžtas kaip vienkartis teisės taikymo aktas, kas reiškia, kad akto galiojimas nėra tęstinis, jis baigiasi aktą pritaikius konkrečiai teisinei situacijai (vienkartinis
(ad hoc) taikymas)“ (šios pažymos 6.3 punktas). Atsižvelgiant į tai, darytina išvadą, kad, pagal bendrąją taisyklę, individualaus administracinio akto galiojimas baigiasi, kai baigiasi konkretus teisinis santykis (pvz., sueina tam tikras terminas), tačiau pažymėtina, kad tiek Žemės įstatyme, tiek Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme imperatyviai nustatyta, jog kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, pašalinti (šios pažymos 5.3 ir 5.4 punktai); NŽT sprendimas panaikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą įforminamas NŽT direktoriaus įsakymu (šios pažymos 5.5 punktas).
8.9. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms Kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių, teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) (šios pažymos 6.1 ir 6.2 punktai).
8.10. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostatas, teigtina, kad NŽT turėjo pareigą priimti sprendimą, įformintą NŽT direktoriaus įsakymu (o ne NŽT direktorius rezoliuciniu sprendimu, kuriuo pritariama Komisijos išvadoms ir pasiūlymams), dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo.
8.11. Komisija 2019 m. sausio 7 d. posėdyje, įvertinusi matininko pateiktą informaciją ir dokumentus, nusprendė siūlyti NŽT direktoriui naikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą iki 2019 m. sausio 15 d.
8.12. Vadovaujantis Žemės įstatymo ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatomis, kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas panaikinamas, kai kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas po kvalifikacijos galiojimo sustabdymo per nustatytą terminą nepašalino nustatytų pažeidimų, dėl kurių kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas (šios pažymos 5.3 ir
5.4 punktai). Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, Komisija gali rengti bei teikti NŽT direktoriui išvadą tik dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba jo galiojimo panaikinimo (šios pažymos 5.5 punktas).
8.13. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostatas, darytina išvada, kad Komisija turėtų įvertinti, ar per nustatytą terminą matininkas pašalino nustatytus pažeidimus, dėl kurių jo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, bei) NŽT direktoriui teikti išvadą (pasiūlymą, ar yra pagrindas naikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.
8.14. NŽT direktorius, atsižvelgęs į Komisijos išvadas (pasiūlymus), turėtų priimti įsakymą panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą arba panaikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.

9. Apibendrinant konstatuotina, kad NŽT pareigūnai nesivadovavo Žemės įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir Taisyklių nuostatomis, todėl NŽT pareigūnų veiksmai laikytini biurokratiškais (šios pažymos 7.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, ši skundo dalis pripažintina pagrįsta.


Dėl teisinio reguliavimo, susijusio su matininkų veiklos vertinimu, matininkų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymu,
galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimo,
tobulinimo

10. Atsižvelgiant į tyrimo metu atlikto teisinio reguliavimo, susijusio su matininkų veiklos vertinimu, analizę, atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus:
10.1. Žemės įstatymo 41 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
11 straipsnyje įtvirtintos analogiškos nuostatos (atkartojamos beveik pažodžiui), susijusios matininkų veiklos vertinimu (šios pažymos 5.3 ir 5.4 punktai).
10.2. Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis:
- kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams, jeigu iki termino, per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų (šios pažymos 5.3 ir 5.4 punktai);
- kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui pateikus dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, pašalinti, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos (šios pažymos 5.3 ir 5.4 punktai);
- kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas NŽT sprendimu, įforminamu NŽT direktoriaus įsakymu (šios pažymos 5.5 punktas).
Išanalizavus pirmiau minėtų nuostatų turinį, pažymėtina, kad:
10.2.1. nėra aišku, ar kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas ankščiau nei po 3 mėnesių, kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui pateikus dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, yra pašalinti;
10.2.2. jeigu kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas, įformintas NŽT direktoriaus įsakymu, negali būti panaikintas ankščiau nei po 3 mėnesių, nėra aišku, kodėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymui panaikinti turi būti priimamas kitas NŽT direktoriaus įsakymas, atsižvelgiant į tai, kad NŽT direktoriaus įsakymas dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo yra individualus administracinis aktas, kurio galiojimas nėra tęstinis, jis baigiasi aktą pritaikius konkrečiai teisinei situacijai (vienkartinis (ad hoc) taikymas) (šios pažymos 4.3 ir 6.3 punktai);
10.3. Taisyklėse (šios pažymos 5.5 punktas) nustatyta, kad:
- jeigu NŽT nustato, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas, rengdamas žemėtvarkos planavimo dokumentus, pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, nustatančių kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo reikalavimus, arba gauna savivaldybių ar valstybės institucijų informaciją ar kitų fizinių, juridinių asmenų arba kitų organizacijų skundų apie kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo padarytus pažeidimus ir tai patvirtinančius dokumentus (duomenis), ji praneša apie tai kvalifikacijos pažymėjimo turėtojui ir kartu informuoja, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas turi per 20 darbo dienų NŽT pateikti paaiškinimus, dokumentus ir duomenis, kurių reikia informacijai apie jo galbūt padarytus pažeidimus ištirti;
- išnagrinėjusi gautus paaiškinimus, dokumentus (duomenis) ir nustačiusi, kad kvalifikacijos pažymėjimo turėtojas pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, NŽT, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir jo padarinius, imasi atitinkamų Žemės įstatymo 41 straipsnio 7 ir 10 dalyse nustatytų veiksmų.
Išanalizavus pirmiau minėtų nuostatų turinį pažymėtina, kad nėra aišku, per kokį terminą NŽT turėtų išnagrinėti kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo pateiktus paaiškinimus ir dokumentus (duomenis);
10.4. Taisyklėse (šios pažymos 5.5 punktas) nustatyta, kad:
- kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas NŽT direktoriaus sprendimu, įformintu NŽT direktoriaus įsakymu;
- išvadą dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo rengia ir teikia NŽT direktoriui Komisija.
Išanalizavus pirmiau minėtų nuostatų turinį, nėra aišku, dėl kokių priežasčių Komisija, įvertinusi, ar per nustatytą terminą matininkas pašalino nustatytus pažeidimus, dėl kurių jo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, gali rengti ir teikti NŽT direktoriui išvadą (pasiūlymą) tik dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo, tačiau negali rengti išvados (pasiūlymo) dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo;
10.5. Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintas aiškumo principas, reiškiantis, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas;
10.6. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrajame praktiniame vadove, kuriame išdėstytos pagrindinės teisės aktų rengimo gairės (4.3.1 punktas), nustatyta, kad ypač būtina vengti pasikartojimų ir prieštaravimo kitiems konkrečioje srityje jau priimtiems aktams;
10.7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2016-12-13 nutarimu Nr. XIII-82 patvirtintos Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatomis:
„230. Formuosime aiškią ir skaidrią teisinę bazę, grindžiamą gero valdymo principais. Skatinsime nuolatines praktikų, akademikų bei pilietinės visuomenės diskusijas dėl konkrečias sritis reglamentuojančios teisės tobulinimo, perteklinių, neaiškių, skirtingoms interpretacijoms galimybę sudarančių teisės aktų nuostatų įvardijimo ir efektyviausių jų taisymo būdų. [...]
246. Svarbiausia bet kokios teisės sąlyga yra jos aiškumas, vienareikšmiškumas ir vientisumas“;
10.8. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai (šios pažymos 6.4 punktas).

11. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pagrįstai gali būti keliama abejonių dėl teisinio reguliavimo, susijusio su matininkų veiklos vertinimu, matininkų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu, efektyvumo ir veiksmingumo, kol nėra aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoti procedūriniai klausimai (NŽT veiksmai), susiję su matininkų veiklos vertinimu.
Atsižvelgiant į tai, ši tyrimo dalis pripažintina pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su matininko veiklos vertinimu, pripažinti pagrįsta.

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X tyrimo dalį dėl teisinio reguliavimo, susijusio su matininkų veiklos vertinimu, matininkų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu, tobulinimo, pripažinti pagrįsta.


SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui:
14.1. atkreipti dėmesį į šios pažymos 8.7, 8.8, 8.10 ir 8.14 punktuose išdėstytas aplinkybes ir užtikrinti, kad ateityje matininkų veiklos vertinimas būtų atliekamas laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos;
14.2. atkreipti dėmesį į tai, kad kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas NŽT sprendimu, įforminamu NŽT direktoriaus įsakymu (o ne NŽT direktorius rezoliuciniu sprendimu, kuriuo pritariama Komisijos išvadoms ir pasiūlymams) (šios pažymos 8.10 punktas);
14.3. atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija, įvertinusi, ar per nustatytą terminą matininkas pašalino nustatytus pažeidimus, dėl kurių jo kvalifikacijos pažymėjimas buvo sustabdytas, gali rengti bei teikti NŽT direktoriui išvadą tik dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo (o ne dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo) (šios pažymos 8.13 punktas);
14.4. teisės aktų nustatyta tvarka priimti įsakymą dėl Pareiškėjos skunde minimo matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo.
15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei atkreipti dėmesį į tai, kad kyla abejonių dėl teisinio reguliavimo, susijusio su matininkų veiklos vertinimu, aiškumu ir tikslumu (šios pažymos 10.1–10.4,
11 punktai) ir:
15.1. inicijuoti Žemės įstatymo 41 straipsnio ir (arba) Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio nuostatų pakeitimus, siekiant išvengti teisės normų dubliavimosi (pasikartojimo) (šios pažymos 10.1 ir 10.6 punktai);
15.2. inicijuoti Žemės įstatymo 41 straipsnio ir Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290, nuostatų pakeitimus, siekiant, kad teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas (šios pažymos 10.2–10.4 punktai).

16. Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-774
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį