Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių12
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė807859

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2019-05-31 gautas X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja) skundas dėl Kauno miesto savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jos 2018-11-13 ir 2019 02 27 prašymus (adresuotus atitinkamai Kauno miesto savivaldybės merui ir Žaliakalnio seniūnijos seniūnui), susijusius su namo, esančio <...> (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas), bendrojo naudojimo objektų valdytojo – jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens B (asmens duomenys žinomi; toliau citatose ir tekste vadinama – Įgaliotinis) – veikla.

2. Pareiškėja skunde nurodo:
2.1. „Daug kartų kreipiausi į Savivaldybę, [Žaliakalnio] seniūniją [toliau citatose ir tekste vadinama – Seniūnija], tačiau vyko tik atsirašinėjimas. Kada kreipiausi į buvusį Seimo kontrolierių R. Šukį, buvo sureaguota. 2018-07-31 Name vyko valdos patikrinimas, buvo rasti trūkumai, kurie turėjo būti pašalinti iki 2018-11-02. Tačiau to nepadaryta“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
„Kieme pilna statybinių medžiagų, laiptinėje ir po laiptais bendrojo naudojimo patalpose. Negalima sandėliuoti statybinių medžiagų laiptinėje, po laiptais, t. y. bendro naudojimo patalpose, tai draudžia apdailos darbų atlikimo taisyklės. O Įgaliotinis to nepaiso. Praėjo pusė metų, o padėtis nesikeičia“;
2.2. „Kreipiausi raštu į Įgaliotinį [...]. Kreipiausi į Savivaldybę, į Seniūniją [...], tačiau nesiimama jokių priemonių. Žaliakalnio seniūnas [toliau citatose ir tekste vadinama – Seniūnas] blogai, neatsakingai atlieka savo pareigas, nekontroliuoja Įgaliotinio veiksmų.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

3. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:
3.1. Pareiškėjos 2018-11-13 prašyme Savivaldybės merui (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-1) pažymėta: „Patikrinimo metu, liepos 31 d., Seniūnas paprašė, kad aš ant savo pareiškimo parašyčiau, jog jam neturiu pretenzijų, nes jam gresia nemalonumai darbe už jo neveiklumą. Man jo pagailo ir aš parašiau. Tačiau be reikalo, nes nuo to laiko jis visai nesidomi kaip vyksta darbai. Be to, man buvo pareikšta, ko aš rašinėju ir vis reikia vykti į šį Namą. Manau, Seniūnas turėtų domėtis, reaguoti, kaip vyksta darbai, kuriuos Įgaliotinis privalo atlikti iki nurodyto lapkričio 2 d. termino. Prašau reaguoti ir raštui atsakyti“;
3.2. Savivaldybės atsakymas į Prašymą-1 Seimo kontrolierei nepateiktas;
3.3. Pareiškėjos 2019-02-27 prašyme Seniūnui (toliau citatose ir tekste vadinama –
Prašymas-2) pažymėta: „Prašau reaguoti ir duoti man atsakymą raštu“;
3.4. Seniūno atsakymas į Prašymą-2 Seimo kontrolierei nepateiktas.

4. Tuomečiam Seimo kontrolieriui R. Šukiui, išnagrinėjus Pareiškėjos skundą
Nr. 4D-2018/2-132, 2018-04-26 buvo surašyta pažyma (toliau citatose ir tekste vadinama –
Pažyma-1), kurioje:
4.1. aktualiais šio skundo tyrimo klausimais (dėl viešosios tvarkos priežiūros) buvo konstatuota: „[...] nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai, gavę Pareiškėjos 2017 ir 2018 metų kreipimusis dėl netvarkomo bendrojo naudojimo kiemo ir viešosios tvarkos galimų pažeidimų, ėmėsi Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių [patvirtintos Savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-559; toliau citatose ir tekste vadinama – Taisyklės] reikalavimų laikymosi priežiūros veiksmų (informavo Pareiškėją apie tai, kad Įgaliotiniui surašytas protokolas už Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų nesilaikymą, informavo Seimo kontrolierių apie Įgaliotinio dėl to pateiktus paaiškinimus [...]), tačiau nepagrįstai: [...] Pareiškėjos (pranešusios apie galimus pažeidimus) ir Seimo kontrolieriaus neinformavo apie tai, už kokių konkrečių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą Įgaliotiniui galimai buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas (pvz., ar dėl šaligatvių valymo, ar statybinių medžiagų, šiukšlių netinkamo laikymo), nenurodė šio protokolo duomenų (datos ir registracijos numerio), taigi nepatvirtino administracinio nusižengimo protokolo buvimo oficialumo; [...] Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui nepateikė informacijos apie tai, kokia administracinė atsakomybė buvo pritaikyta Įgaliotiniui, jeigu nebuvo pritaikyta – kodėl; [...] Pareiškėjos ir Seimo kontrolieriaus neinformavo, kokių papildomų Taisyklių reikalavimų priežiūros priemonių ėmėsi, kai paaiškėjo, kad Įgaliotinis kol kas nepašalino statybinių medžiagų ir kitų statybinių daiktų ir sutvarkys juos tik baigęs remonto darbus [...], be to – nepateikė informacijos apie tai, ar Įgaliotinis statybos, remonto darbus vykdo pagal patvirtintą ir suderintą projektą“;
4.2. Savivaldybės administracijos direktoriui, be kita ko, rekomenduota (aktualiais šio skundo tyrimo klausimais): „imtis tinkamų reikalavimų vykdymo priemonių [...], prireikus, imtis papildomų priemonių, kad Reikalavimai dėl būtinų Namo remonto darbų atlikimo būtų įvykdyti kuo skubiau ir nebūtų pažeidžiami Pareiškėjos teisėti interesai dėl tinkamos Namo techninės priežiūros vykdymo; [...] pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui paaiškinimus dėl administracinės atsakomybės Įgaliotiniui taikymo, atsižvelgus į Pažymos [...] išvadas [...]“ (toliau vadinama – Rekomendacijos).

5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2018-06-01 rašte
Nr. (33.192)R-1669, informuodamas Seimo kontrolierių ir Pareiškėją apie Rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, pažymėjo:
5.1. dėl rekomendacijos „imtis tinkamų Reikalavimų [„2. Organizuoti ir atlikti patikrinimo metu pastebėtų defektų, nurodytų akto 3 punkte, pašalinimo darbus, vadovaujantis [...] teisės aktų nuostatomis; tame tarpe, įpareigoti gyventojus atlaisvinti bendro naudojimo patalpas (laiptinėje tarp antro ir trečio aukšto)] vykdymo priemonių – „Namo butų savininkų susirinkime, vykusiame
2018-03-30, vienbalsiai buvo patvirtintas 2018 metų ir ilgalaikis 2018–2030 metų darbų
planas. [...]“;
5.2. dėl rekomendacijos „pateikti Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui paaiškinimus dėl administracinės atsakomybės Įgaliotiniui taikymo, atsižvelgus į Pažymos [...] išvadas“ – „Savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius pagal gautą Pareiškėjos pareiškimą 2017-11-20 tikrino informaciją ir aplinkybes dėl galimai nesilaikant Taisyklių 3 p. (asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbą atlikimo), 7.1 p. (valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius, ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas). Atlikus patikrinimą buvo kalbėta su minėto Namo gyventojais, tarp jų apklaustas už Namo ir teritorijos priežiūrą atsakingas asmuo Įgaliotinis. Pagal administracinio nusižengimo požymius, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [toliau citatose ir tekste vadinama – ANK] 366 straipsnyje „Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas“, buvo užfiksuotos faktinės aplinkybės vietoje ir pradėta administracinė teisena. Įgaliotinis neužtikrino, kad kiemo teritorijoje esantys nenaudojami daiktai, paliktos statybinės atliekos būtų išvežtos, ir tuo pažeidė
aukščiau išvardintų Taisyklių punktus, todėl Administracinių nusižengimų registre 2017-11-21
buvo surašytas Administracinio nusižengimo protokolas Nr. SAVAD-19ANH-130321461-17,
Roik. Nr. 17075122428 pagal LR Administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnio 1 dalį ir skirta administracinė nuobauda – įspėjimas. Pagal 2018-02-02 pakartotinai Pareiškėjos gautą informaciją dėl Įgaliotinio neveiklumo ir Namo būklės įvertinimo, Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai nusižengimų skyriaus kompetencijos ribose nenustatė ir administracinės teisenos nepradėjo, nes Įgaliotinis statybos, remonto darbus vykdė pagal patvirtintą ir suderintą projektą, Namo aplinka patikrinimo metu buvo sutvarkyta, statybinės atliekos buvo pašalintos. [...].“
„Savivaldybė ateityje [...]. Vykdydama statinių naudojimo priežiūrą stiprins statinių techninių prižiūrėtojų kontrolę.“

6. Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs Pareiškėjos skundą Nr. 4D-2018/2-781 dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pažymos Rekomendacijas ir kt. (be kita ko, Pareiškėjos netenkino Savivaldybės administracijos pareigūnų veikla nagrinėjant Rekomendacijas, vykdant statinių (Namo) naudojimo priežiūrą (netenkina Namo stogo, lauko durų apdailos būklė), įgyvendinant Taisyklių reikalavimus (netenkina Namo kiemo tvarkymas) ir kt.), 2018-09-13 surašė pažymą (toliau citatose ir tekste vadinama – Pažyma-2).
Pažymoje-2:
6.1. konstatavo, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai „ėmėsi papildomų Rekomendacijų nagrinėjimo priemonių, Namo naudojimo priežiūros, Įgaliotinio veiklos priežiūros bei Taisyklių įgyvendinimo priemonių, t. y., kartotinai patikrino Namo būklę, pateikė papildomus įpareigojimus, rekomendacijas Įgaliotiniui, kontroliavo Savivaldybės reikalavimų [...] vykdymą“, bei aktualiais šio skundo tyrimui klausimais nustatė, kad „Įgaliotinis organizavo Namo teritorijos sutvarkymo darbus, šiuo metu kiemas sutvarkytas. Plytos, esančios bendrojo naudojimo patalpose, bus panaudotos įrengiant tambūrą [...] iki š. m. lapkričio 2 d.“;
6.2. padarė išvadą, kad tyrimas nutrauktinas („Savivaldybė šio tyrimo metu atsižvelgė į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimą“), taip pat atkreipė Pareiškėjos dėmesį į tai, kad: „Savivaldybės pareigūnams šio skundo tyrimo metu apžiūrint Namą (vertinant jo būklę) ir kiemo teritoriją Pareiškėja atsisakė dalyvauti patikrinime, taigi, savanoriškai atsisakė, kad jos nuomonė skunde Seimo kontrolieriui nurodytais klausimais būtų fiksuota [...]“, vadovaujantis SKĮ [Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas, toliau vadinama ir – SKĮ] [...], jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas.“

7. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes kreipėsi į Savivaldybę, prašydama informuoti, koks Savivaldybės teisės aktas reglamentuoja Kauno miesto gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų naudojimo tvarką (pateikti teisės aktą arba nuorodą į jį); jeigu tokio teisės akto nėra – paaiškinti priežastis; motyvuotai paaiškinti: kaip Savivaldybės administracijos pareigūnai toliau kontroliavo pateiktų reikalavimų / įpareigojimų dėl statybinių medžiagų pašalinimo iš Namo bendrojo naudojimo patalpų įvykdymą iki 2018-11-02, kokių papildomų priemonių ėmėsi po informacijos apie Rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolieriui pateikimo, ar taikė Įgaliotiniui administracinę atsakomybę; jeigu ne – motyvuotai paaiškinti priežastis; patikrinti Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, kad iki šiol iš Namo bendrojo naudojimo patalpų nepašalintos statybinės medžiagos (arba jų likučiai); pateikti Pareiškėjai adresuotų atsakymų į Prašymą-1 ir Prašymą-2 kopijas; jeigu Savivaldybės pareigūnų atsakymai Pareiškėjai nebuvo pateikti, paaiškinti priežastis ir pateikti Pareiškėjai atsakymus į Prašymą-1 ir Prašymą-2 ir kt.


Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

8. Iš Savivaldybės Seimo kontrolierei pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:
8.1. „Savivaldybės tarybos 2010-07-22 sprendimu Nr. T-441 patvirtintos Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės [toliau vadinama – Taisyklės-2] , kurios nustato butų ir kitų patalpų, esančių daugiabučiame gyvenamajame name, taip pat bendrojo naudojimo objektų, įskaitant namo išorės aplinką, naudojimo ir priežiūros tvarką“;
8.2. „Seniūnijos specialistai, vykdydami Namo 2018-07-31 patikrinimo akte Nr. 23-7-50
2 punkte nurodytų reikalavimų kontrolę „2. Iki š. m. lapkričio mėn. 2 d. Namo įgaliotą asmenį įpareigoti iš bendro naudojimo patalpų pašalinti statybines medžiagas (plytas), skirtas tambūro statybos darbų atlikimui, atsižvelgiant į Įgalioto asmens galimybes organizuoti ir atlikti tambūro statybos darbus“, 2018-11-23 lankėsi Name ir nustatė, kad iš bendrojo naudojimo patalpų (laiptinės) pašalintos statybinės medžiagos (plytos), skirtos tambūro statybos darbų atlikimui, tambūro sienelės įrengimo darbai pabaigti dalinai (neatlikta apdaila), tačiau nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Įgaliotinis žodžiu informavo Seniūniją, kad tambūro apdailos darbai iki akte nurodyto termino nebaigti dėl žmogiškųjų išteklių ir lėšų trūkumo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais administracinio poveikio priemonės Namo įgaliotam asmeniui nebuvo taikytos“;
8.3. „Pažymime, kad Įgaliotinis savo asmenine iniciatyva bei lėšomis, atsižvelgdamas į Namo būklę ir 2019 metais organizuoja ir vykdo Namo priežiūros, remonto darbus. 2019-06-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas) kartu su Seniūnijos specialistais pagal Pareiškėjos pranešimą vykdė patikrinimą dėl galbūt neteisėtai atliktų Namo statybos darbų. Patikrinimo metu nustatyta, kad Namo šiaurinės pusės pamatas yra apšiltintas putų polistirolu, kieme sudėtos statybinės medžiagos, reikalingos vykdant Namo šiltinimo
darbus. Įgaliotinis pateikė 2012 metais UAB „A“ parengtą paprastojo remonto projektą,
kuriam Savivaldybė pritarė ir 2012-11-16 išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui reg.
Nr. RPP-21-121116-00115. Departamento specialistai pažeidimų nenustatė, Įgaliotinis remonto darbus vykdo pagal projektą“;
8.4. „Patikrinimo metu Įgaliotinis informavo, kad Pareiškėja savavališkai užėmė Namui priskirtas bendrojo naudojimo patalpas (po laiptais), todėl, nesant galimybės sandėliuoti statybinių medžiagų Namui priskirtose bendrojo naudojimo patalpose, jos sandėliuojamos po laiptais, greta įėjimo į Namo įgaliotam asmeniui nuosavybės teise priklausančių pagalbinių patalpų (rūsio)“;
8.5. „Taisyklės nedraudžia laikyti statybinių medžiagų, jeigu jos neteršia aplinkos ar kitaip netrukdo aplinkiniams. Namo bendrojo naudojimo patalpose (rūsyje) sudėtos statybinės medžiagos nekelia pavojaus aplinkai ar žmonėms. Statybinės medžiagos bus sunaudotos vykstančio remonto metu, todėl atskiri įpareigojimai ir reikalavimai Namo įgaliotam asmeniui nebuvo keliami“;
8.6. „[...] patikrinus duomenis Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ įrašų apie gautus ir / ar registruotus Pareiškėjos 2018-11-13 ir 2019-02-27 prašymus (toliau – Prašymai) nėra. Pareiškėjos Prašymai Savivaldybės merui ir / ar Seniūnui nebuvo pateikti.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

9. Įstatymai:
9.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „34) dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones.“
9.2. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) nustatyta:
9.2.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“
9.2.2. 9 straipsnis – „1. Administracinių aktų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar kontroliuojamas. [...].“
9.3. Civiliniame kodekse (toliau vadinama – CK) nustatyta:
9.3.1. 1.137 straipsnis – „1. Asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. 2. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. 3. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise, t. y. draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. [...]. 4. Civilinių teisių įgyvendinimas negali būti naudojamas nesąžiningai [...]. 5. Civilines teises saugo įstatymai, išskyrus atvejus, kada šios teisės įgyvendinamos prieštaraujant jų paskirčiai, viešajai tvarkai, geriems papročiams ar visuomenės moralės principams.“
9.3.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“
9.3.3. 4.83 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai [...] sudaro jungtinės veiklos sutartį [...].“
9.3.4. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. [...].“
9.4. Seimo kontrolierių įstatymo (SKĮ) 17 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „3. [...]. Jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas.“

10. Kiti teisės aktai
10.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau vadinama – Reglamentas) 108 punkte nustatyta:
„Priežiūros vykdytojas, tikrindamas Naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: [...] 108.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: [...] 108.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 108.2.1–108.4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus; 108.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...]; 108.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 108.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; [...].“
10.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-559 patvirtintose Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse (Taisyklės) nustatyta:
10.2.1. „10. Asmenys, vykdydami statybos [...] darbus, privalo: 10.1. užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi pagal patvirtintą ir suderintą projektą; 10.2. užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus, [...]; 10.3. sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas.“
10.2.2. „25. Taisyklių 1 punkte nurodytiems Asmenims draudžiama: 25.1. laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams [...].“
10.2.3. „26. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybė. Teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodyti pareigūnai.“
10.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010-07-22 sprendimu Nr. T-441 patvirtintų Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklių 10 punkte (Taisyklės-2) nustatyta: „Namo vidaus aplinkoje draudžiama: [...] 10.2. patalpose laikyti gaisrinei saugai ir žmonių sveikatai pavojingas [...] lengvai užsidegančias medžiagas; [...]. 10.4. užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas, [...], savavališkai pertvarkyti bendrojo naudojimo patalpas [...].“

Tyrimo išvados

11. Apibendrinus skunde Seimo kontrolieriui nurodytas aplinkybes (pažymos 2, 3 ir 4–6 paragrafai) konstatuotina, kad Pareiškėja trečią kartą skundžiasi Seimo kontrolieriui Savivaldybės pareigūnų veikla (neveikimu), įgyvendinant Taisyklių reikalavimus (šiuo atveju – dėl bendrojo naudojimo patalpų tvarkymo), nagrinėjant Pareiškėjos Prašymus.

12. Vadovaujantis teisiniu reglamentavimu:
12.1. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 9.1 punktas) ir VAĮ (pažymos 9.2 punktas) – Savivaldybė vykdo statinių naudojimo priežiūrą, dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką, kontroliuoja bei prižiūri Taisyklių įgyvendinimą;
12.2. Reglamentu (pažymos 10.1 punktas) – Savivaldybės pareigūnai, vykdydami statinių naudojimo priežiūrą turi kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą;
12.3. Taisyklėmis (pažymos 10.2 punktas) ir Taisyklėmis-2 – įgalioti Savivaldybės pareigūnai užtikrina šių taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę (už statybinių ir kitų medžiagų, teršiančių aplinką ar kitaip trukdančių aplinkiniams, laikymą, už draudimo užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas ir pan.), surašo administracinių nusižengimų protokolus, be to, tuo atveju, kai asmenys, vykdydami statybos darbus, netinkamai laiko, saugo statybines medžiagas ir statybines šiukšles, turi patikrinti, ar darbai vykdomi pagal patvirtintą ir suderintą projektą;
12.4. VAĮ (pažymos 9.2 punktas) – Savivaldybė, nagrinėdama gautus asmenų prašymus, turi remtis viešojo administravimo išsamumo principo reikalavimais, t. y., turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydama visas prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama prašymo turinį.

13. Nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai:
13.1. Reglamente nustatyta tvarka kontroliavo Įgaliotiniui 2018-07-31 patikrinimo akte
Nr. 23-7-50 nurodytų reikalavimų („Iki š. m. lapkričio mėn. 2 d. Namo įgaliotą asmenį įpareigoti iš bendro naudojimo patalpų pašalinti statybines medžiagas (plytas), skirtas tambūro statybos darbų atlikimui, atsižvelgiant į Įgalioto asmens galimybes organizuoti ir atlikti tambūro statybos darbus“)vykdymą, t. y., po Pažymos-2 surašymo (šios pažymos 6 paragrafas) 2018-11-23 patikrino reikalavimų vykdymą ir nustatė, kad iš Namo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinės) pašalintos statybinės medžiagos (plytos), skirtos tambūro statybos darbų atlikimui, tambūro sienelės įrengimo darbai baigti dalinai (neatlikta apdaila), tačiau tai nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, paaiškino, kodėl Įgaliotiniui netaikė administracinio poveikio priemonių (šios pažymos 8.2 punktas);
13.2. kontroliuodami Taisyklių ir Taisyklių-2 įgyvendinimą, nustatyta tvarka patikrino, ar Namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbai atliekami pagal patvirtintą projektą (pažymos 8.3 punktas), nustatė, kad dėl to, jog „Pareiškėja savavališkai užėmė Namui priskirtas bendrojo naudojimo patalpas (po laiptais)“, statybinės medžiagos sandėliuojamos Namui priskirtose bendrojo naudojimo patalpose („po laiptais, greta įėjimo į Namo įgaliotam asmeniui nuosavybės teise priklausančių pagalbinių patalpų (rūsio)“; šios pažymos 8.4 punktas), kad „Namo bendrojo naudojimo patalpose (rūsyje) sudėtos statybinės medžiagos nekelia pavojaus aplinkai ar žmonėms“ („Statybinės medžiagos bus sunaudotos vykstančio remonto metu“; šios pažymos 8.5 punktas);
13.3. nepateikė Pareiškėjai atsakymų į Prašymą-1 ir Prašymą-2, nes Prašymai oficialiai nebuvo gauti Savivaldybėje (pažymos 8.6 punktas).

14. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad vadovaujantis SKĮ
22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) atmestinas.

15. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia Pareiškėjos dėmesį į tai, kad:
15.1. visi asmenys, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, draudžiama piktnaudžiauti savo teise (pažymos 9.3.1 papunktis). Pasitvirtinus Savivaldybės pareigūnų šio tyrimo metu pateiktai informacijai apie galimą savavališką Namo bendrojo naudojimo patalpų užėmimą (šios pažymos 8.4 punktas), Savivaldybės pareigūnai turi teisę imtis administracinės atsakomybės priemonių ir taikyti jas Pareiškėjai, taip pat yra pagrindas apskaičiuoti papildomus mokesčius, susijusius su Pareiškėjos faktiškai naudojamu Namo bendrojo naudojimo patalpų plotu („proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Ji apskaičiuojama visą konkrečiam butų ir kitų patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingąjį plotą palyginant su gyvenamojo namo visu naudinguoju plotu. [...] Šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas“; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/20093);
15.2. vadovaujantis SKĮ 17 straipsnio 3 dalimi, jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas (šios pažymos 9.4 punktas).
Atsižvelgus į tai, kad Pareiškėja jau tris kartus kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant statinių naudojimo priežiūros funkciją, Taisyklių laikymosi priežiūros ir pan. klausimais (susijusiais su vykdomu Namo bendrojo naudojimo objektų remontu), Seimo kontrolierė informuoja, kad, vadovaujantis SKĮ 17 straipsnio 3 dalimi, priimtas sprendimas nutraukti susirašinėjimą su Pareiškėja pirmiau nurodytais klausimais.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/2-711
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį