Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių17
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė817502

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir Y (toliau vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro (toliau ir citatose vadinama – Registrų centras, registrų centras) darbuotojų veiksmų (neveikimo), dėl kurių Pareiškėjams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai, kurie nekilnojamojo turto registre įregistruoti <...> kaimuose, „[...] 2018 m. nenašių žemių žemėlapyje“ buvo „[...] įbraižyti į <...> kaimą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2. Pareiškėjai skunde nurodo:
2.1. „Mes 2010–2011 metais rašėme prašymus Kalvarijos sav. Liubavo kadastrinei
vietovei pirkti iš valstybės žemes. Matininkas žemėlapyje suformavo sklypus, du <...> k., du <...> k., buvo padaryti kadastriniai matavimai, sutikslintos ribos ir 2011–2012 m. įregistruoti registrų centre. [...]. Nuo 2018 m. Liubavo seniūnija priskiriama nenašioms žemėms. 2018-05-16 dieną nuėjome deklaruoti pasėlių į Liubavo seniūniją, sužinojome, kad mūsų du sklypai pilnai, o kitų dviejų sklypų kraštai žemėlapyje perbraižyti jau <...> k., nors sklypų keisti ir dalinti negalima [...].“
2.2. „Valstybės įmonė Registrų centras tvirtina, kad žemėlapio neperbraižė, tai kaip mes pirkome žemės sklypus rinkomės iš žemėlapio Liubavo kadastrinės vietovės, nes Akmenynų sen. buvo kita kadastrinė vietovė ir norint pirkti žemės būtų reikėję rašyti prašymus Akmenynų kadastrinei vietovei. Mes šiuos žemės sklypus dirbame nuo 1993 m. ir esame <...>, todėl žinome, kad šie žemės sklypai visada priklausė <...> kaimams.“
2.3. „[...] 2018-05-30 [...] raštu kreipėsi į VĮ Registrų centrą. 2018-06-15 [...] gavome atsakymą, kuriame jie rašo seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribas nustato ir keičia savivaldybės taryba, seniūnijos teritorijos ribos turi sutapti su žemės sklypų ribomis, bet VĮ Registrų centras nerašo kada ir kokiu pagrindu jos buvo pakeistos, kodėl du sklypai pilnai, o kitų dviejų sklypų kraštai įbraižyti į Akmenynų seniūniją.“
2.4. „Buvome nuvykę į Marijampolės žemės tarnybą [Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės skyrius], ten taip pat parodė žemėlapį, kuriame mūsų sklypai irgi gerai įbraižyti.“
2.5. „2018-07-18 raštu kreipėmės į Seimo narį Kęstutį Mažeiką. Seimo narys išsiuntė prašymus [...] Nacionalinei žemės tarnybai, VĮ Registrų centrui.
2018-08-30 [...] Nacionalinės žemės tarnybos atsakyme rašoma, kad žemės sklypai yra <...> kaimuose.
2018-08-09 [...] Registrų centras atsakyme rašo, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre žemės sklypai išvardinti numeriais įregistruoti <...> k., toliau rašo, kad registruojant Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre žemės sklypus jie pateko į <...> k., ir atsiuntė spalvotą žemėlapį, kuriame mūsų sklypai aiškiai parodyti <...> kaimuose, tik kažkodėl pakeista seniūnijos riba žemėlapyje, įdomiai padarytas išėmimas iš Liubavo sen. kertantis sklypus į dvi dalis [...], kai kuriuose žemėlapiuose riba eina tiesiai, kada ir kokiu tikslu mes nežinome, nes į mūsų klausimus tikslaus atsakymo nebuvo.“
2.6. „Mes kaip ūkininkai jau patyrėme moralinę ir materialinę žalą. Už 2018 metus negavome išmokų už 30 ha nenašių žemių. [...]. Mūsų sklypų registracija nesutampa su žemėlapiu, dviejų sklypų galai atkirsti, nors ir padaryti geodeziniai matavimai, todėl dovanoti ar parduoti mes jų negalime, nors už kadastrinius matavimus ir registravimą mokėjome mums didelius pinigus.“

3. Pareiškėjai Seimo kontrolieriaus prašo:
„patikrinti VĮ Registrų centro padarytus pažeidimus ir atstatyti teisiškai patvirtintas Liubavo sen. ribas, kurios buvo mums perkant ir registruojant sklypus Nekilnojamo turto Registrų centre.“

4. Pareiškėjai skundo tyrimui pateikė:
4.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. vasario 26 raštą
Nr. 31N-189(8.1) (kopiją), kuriame nurodyta:
„[...] sudarant Didesnio ir mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovių žemėlapį (toliau – MPŪV [Mažiau palankių ūkininkauti vietovių] žemėlapis), į kurį nuo 2018 m. pateko Liubavo seniūnijos teritorija, naudojamasi VĮ Registrų centro pateikiamomis seniūnijų ribomis. Pagal minėtas ribas dalis jūsų [Pareiškėjų] sklypų šiuo metu tikrai patenka į Akmenynų seniūnijos teritoriją. 2011 m. visi keturi prašyme minimi jums [Pareiškėjams] priklausantys sklypai buvo
Liubavo seniūnijoje, tačiau VĮ Registrų centras nuo 2012 m. MPŪV žemėlapiui pateikė pakeistą Liubavo–Akmenynų seniūnijų ribą ir dalis jūsų [Pareiškėjų] sklypų pateko į Akmenynų seniūniją, ir tai jums tapo aktualu nuo 2018 m. Kokios priežastys ar veiksmai lėmė 2012 m. jums aktualų seniūnijų ribų pakeitimą, gali atsakyti tik VĮ Registrų centras, nes jis tvarko seniūnijų ribas, o MPŪV žemėlapis sudaromas nekeičiant VĮ Registrų centro pateiktų seniūnijų ribų“;
4.2. Registrų centro:
4.2.1. 2018 m. birželio 15 d. raštą Nr. (1.1.29)s-5691 (kopija), kuriame nurodyta:
„Kad tinkamai būtų parengti seniūnijų teritorijų ribų nustatymo (keitimo) planai, t. y. kad seniūnijų teritorijų ribos nekirstų žemės sklypų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų, prieš tai turi būti nustatytos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribos.
[...] Kalvarijos savivaldybės teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos tik Kalvarijos miesto ribos, o visų kitų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos yra sąlyginės“;
4.2.2. 2018 m. rugpjūčio 9 d. raštą Nr. (1.1.29)s-7335 (kopiją), kuriame nurodyta:
„[...]. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre žemės sklypai (unikalus Nr. <...>) [kadastro Nr. <...>] ir unikalus Nr. <...>) [kadastro Nr. <...>] įregistruoti <...> k., o žemės sklypai (unikalus Nr. <...>) [kadastro Nr. <...>] ir unikalus Nr. <...>) [kadastro Nr. <...>] įregistruoti <...> k. Visi anksčiau nurodyti žemės sklypai yra Liubavo kadastrinėje vietovėje.
[...] registruojant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre žemės sklypus (unikalus Nr. <...>) [kadastro Nr. <...>] ir unikalus Nr. <...>) [kadastro
Nr. <...>] jie pateko į <...> kaimo teritoriją pagal Adresų registre esančias sąlygines seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių ribas, tačiau atsisakyti registruoti šių sklypų teisinio pagrindo nebuvo, kadangi Kalvarijų savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos nėra patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. yra sąlyginės. Dėl tos pačios priežasties seniūnijos ir gyvenamosios vietovės ribos kerta žemės sklypus (unikalus Nr. <...>) [kadastro Nr. <...>] ir unikalus Nr. <...>) [kadastro Nr. <...>].
[...]. Situacija, kai žemės sklypai yra kitų gyvenamųjų vietovių teritorijose nei nurodyta Nekilnojamojo turto registre, yra visoje Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, išskyrus Kalvarijos miestą [...].
Pareiškėjų pridedami prie rašto žemėlapiai (jų ištraukos) nėra oficiali juridinę galią turinti informacija. Oficiali informacija apie seniūnijų ir jų gyvenamųjų vietovių ribas yra tvarkoma Adresų registre. [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjų skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administraciją, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau ir citatose vadinama – Žemės ūkio ministerija) ir Registrų centrą.

6. Iš Registrų centro pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta;
6.1. „Registrų centras 2010 m. sausio mėnesį nustatė, kad Lietuvos Respublikos adresų registro (toliau – Adresų registras) duomenų bazėje pažymėta Kalvarijos savivaldybės Liubavo–Akmenynų seniūnijų riba kerta <...> k. teritoriją, t. y. neatitinka tuo laiku galiojusio Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punkto nuostatos, kad gyvenamosios vietovės seniūnijos aptarnaujamos teritorijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas) ribomis nedalijamos.
Registrų centras, vadovaudamasis tuo laiku galiojusių Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ (toliau – Adresų registro nuostatai), 25 punktu, ištaisė nustatytą klaidą ir patikslino Liubavo–Akmenynų seniūnijų ribą taip, kad ji nedalytų <...> k. teritorijos ir atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“
Registrų centras, ištaisęs nustatytą klaidą Adresų registre, Adresų registro grafinius ir atributinius duomenis skaitmeninėje laikmenoje 2010 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (1.1.29)-4691 pateikė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.
6.2. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 826 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybinio registro laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ buvo nustatyta, kad vadovaujančioji Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybinio registro tvarkymo įstaiga yra Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija. Ši ministerija užsakė, o valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas 1996–1997 m., vykdydamas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybinio registro parengiamuosius darbus, parengė planus, kuriuose pažymėjo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, tačiau jos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nustatyta tvarka nebuvo įteisintos ir yra sąlyginės.“
6.3. „Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nekilnojamųjų daiktų [...] žemės sklypų (unikalus Nr. <...> ir unikalus Nr. <...>) kadastro duomenys, taip pat ir adresas <...>, į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. Ž2-20-187 „Dėl žemės sklypų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ ir 2010-05-24 parengtų UAB „EVVI“ matininkės A kadastro duomenų bylų pagrindu. Duomenys, įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti.“
6.4. „[...] registruojant Nekilnojamojo turto registre anksčiau minėtus žemės sklypus, vadovaujantis grafiniais duomenimis, jie pateko į <...> kaimo teritoriją pagal Adresų registre esančias sąlygines seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, tačiau atsisakyti minėtų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą pagal pateiktus dokumentus teisinio pagrindo nebuvo, kadangi Kalvarijos savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribos nėra patvirtintos ir suderintos teisės aktų nustatyta tvarka.“

7. Iš Žemės ūkio ministerijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:
7.1. Pareiškėjų „[...] sklypai iš Liubavo seniūnijos „persikelia“ į Akmenynų seniūniją. Pareiškėjams šis seniūnijų ribų pakeitimas, nors buvo atliktas gerai anksčiau, tapo aktualus 2018 m., nes tais metais pakeitus [...] MPŪV žemėlapį [...] Liubavo seniūnija tapo vietove, kurioje esama didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių ir (arba) trūkumų“;
7.2. Žemės ūkio ministerijos nuomone, „[...] susidariusią situaciją galima spręsti tik grąžinant kažkada buvusią Liubavo–Akmenynų seniūnijų ribą, tačiau pažymime, kad Akmenynų seniūnija niekada nėra buvusi didesnio ar mažesnio nepalankumo vietove, todėl Pareiškėjų pageidavimas, kad nuo 2018 m. pasikeitus MPŪV žemėlapiui būtų vadovautasi iki 2012 m. buvusia seniūnijos riba, yra visiškai nepagrįstas.“

8. Iš Kalvarijų savivaldybės administracijos pateiktos informacijos nustatyta:
„[...] Kalvarijos savivaldybės administracija 2020 metais planuoja pirkti paslaugą Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo bei Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribų nustatymo planams parengti.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

9. Įstatymai:
9.1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo:
9.1.1. 71 straipsnis – „Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribas nustato ir keičia savivaldybės taryba“;
9.1.2. 10 straipsnis – „Gyvenamąsias vietoves nustato ir panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę.“
9.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – Kadastro įstatymas):
9.2.1. 3 straipsnis – „4. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka“;
9.2.2. 4 straipsnis – „2. Kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą.“
9.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo:
9.3.1. 4 straipsnis – „Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka“;
9.3.2. 5 straipsnis – „2. [...]. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.“
9.4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:
9.4.1. 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip“;
9.4.2. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 2) skundas paduotas praėjus šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytam terminui; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

10. Kiti teisės aktai
10.1. Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 145 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau vadinama –Aprašas) (galiojo iki 2011 m. sausio 1 d.):
2 punktas – „Seniūnijos aptarnaujama teritorija sudaroma iš savivaldybės gyvenamųjų vietovių [...]. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribos turi sutapti su žemės sklypų ribomis, stabiliais kraštovaizdžio kompleksais ir objektais, vandens telkiniais, keliais, gatvėmis, geležinkeliais ir kitais objektais. [...]. Seniūnijos aptarnaujama teritorija turi sudaryti vientisą uždarą teritoriją, kurioje neturi būti kitai seniūnijai priskirtų gyvenamųjų vietovių. Gyvenamosios vietovės seniūnijos aptarnaujamos teritorijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas) ribomis nedalijamos.“
10.2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:
24 punktas – „Vietovių, kuriose esama didelių gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ribos turi sutapti su Lietuvos Respublikos skaitmeninėmis seniūnijų ribomis, vadovaujantis einamųjų metų sausio 1 d. VĮ Registrų centro Adresų registro duomenimis.“
10.3. Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ (toliau – Adresų registro nuostatai):
39 punktas – „Netikslūs Registro duomenys gali būti taisomi gavus suinteresuoto asmens (duomenų teikėjo, duomenų gavėjo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Suinteresuotas asmuo Registro tvarkytoją apie pastebėtus Registro duomenų netikslumus informuoja raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, prašymą ir netikslių duomenų faktą pagrindžiančių dokumentų kopijas pasirašęs saugiu elektroniniu parašu. Gautas prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir priimtas sprendimas prašymą tenkinti arba jį atmesti kaip nepagrįstą.“
10.4. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. 3-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės seniūnijų ribų nustatymo“:
10.4.1. 2 punktas – „Iš dabartinių Kalvarijos seniūnijos administracinių ribų atskirti Akmenynų, Būdviečių, Cibavo, Gabrieliškių, Pakruopiškių, Pavyžupio, Valinčiškių ir likusią dalį teritorijos vadinti Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnija“;
10.4.2. 3 punktas – „Sujungti buvusius Vilkaviškio rajono Bartninkų seniūnijos Aistiškių, Aleksandrovo, Alšenkos, Būdviečių, Dirvonų, Kalnėnų, Krijobalių, Liepalotų, Pelenių, Smalnycėnų, Girkantų bei iš Kalvarijos seniūnijos administracinių ribų atskirtus Akmenynų, Būdviečių, Cibavo, Gabrieliškių, Pakruopiškių, Pavyžupio, Valinčiškių kaimus ir šią dalį teritorijos vadinti Kalvarijos savivaldybės Akmenynų seniūnija.“


Tyrimo išvados

11. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos) (pažymos 1–8 punktai), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 9–10 punktuose, susijusius su Registrų centro pareigūnų veiksmais (neveikimu), atliekant Liubavo–Akmenynų seniūnijų ribos pakeitimą (klaidos ištaisymą), konstatuotina:
11.1. Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, kaip pažymėjo Registrų centras, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos tik Kalvarijos miesto ribos; kitų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos nėra patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, jos yra sąlyginės (pažymos 4.2.1 papunktis).
11.2. <...> kaimas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. 3-1 3 punktu buvo priskirtas Kalvarijos savivaldybės Akmenynų seniūnijai (pažymos 10.4 punktas).
Aprašo 2 punkte (galiojo iki 2011 m. sausio 1 d.) buvo nustatyta, jog gyvenamosios vietovės seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribomis nedalijamos (pažymos 10.1 punktas). Registrų centras, 2010 m. nustatęs, kad Adresų registro duomenų bazėje pažymėta Kalvarijos savivaldybės Liubavo–Akmenynų seniūnijų riba kerta <...> kaimo teritoriją ir kad tai prieštarauja Aprašo 2 punkto nuostatoms, ištaisė nustatytą klaidą, t. y. patikslino Liubavo – Akmenynų seniūnijų ribą taip, kad ji nedalytų <...> kaimo teritorijos ir atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Registrų centras Adresų registro grafinius ir atributinius duomenis, t. y. informaciją apie patikslintą Akmenynų–Liubavo seniūnijų ribą (ištaisytą klaidą), 2010 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (1.1.29) 4691 pateikė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (pažymos 6.1 punktas).
11.3. Kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad kadastro tvarkytojas, t. y. Registrų centras, atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti (pažymos 9.2.2 papunktis). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, t. y. Registrų centras, atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (pažymos 9.3.2 papunktis).
Registrų centras, vadovaujantis pirmiau minėtomis teisės aktų nuostatomis, žemės sklypų (kadastro Nr. <...> ir kadastro Nr. <...>) kadastro duomenis, taip pat ir adresą (<...>) į nekilnojamojo turto registrą įrašė remdamasis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. Ž2-20-187 „Dėl žemės sklypų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ bei 2010 m. gegužės 24 d. parengtų kadastro duomenų bylomis, nors registracijos metu minėti žemės sklypai, pagal Adresų registre esančias sąlygines seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių ribas, pateko į <...> kaimo teritoriją (pažymos 4.2.2 papunktis; 6.3 punktas). Registrų centras pažymėjo, kad atsisakyti įrašyti žemės sklypų (kadastro Nr. <...> ir kadastro Nr. <...>) kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą bei nekilnojamojo turto registrą pagal pateiktus dokumentus teisinio pagrindo nebuvo, kadangi Kalvarijų savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos nėra patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. yra sąlyginės (pažymos 6.3, 6.4 punktai).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Pareiškėjams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų (kadastro Nr. <...> ir kadastro Nr. <...>) ribas kerta „seniūnijos ir gyvenamosios vietovės ribos“ (pažymos 4.2 punktas).
11.4. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių 24 punkte reglamentuota, kad vietovių, kuriose esama didelių gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ribos turi sutapti su Lietuvos Respublikos skaitmeninėmis seniūnijų ribomis, vadovaujantis einamųjų metų sausio 1 d. VĮ Registrų centro Adresų registro duomenimis (pažymos 10.2 punktas). Taigi, vadovaujantis pirmiau minėtomis teisės akto nuostatomis, sudarant Didesnio ir mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovių žemėlapį, kaip tai Pareiškėjams nurodė ir Žemės ūkio ministerija (pažymos 4.1 punktas), yra naudojamasi Registrų centro pateiktomis Adresų registre nurodytomis seniūnijų ribomis. Pažymėtina, kad 2018 metais Kalvarijos savivaldybės Liubavo seniūnijos teritorija pateko į Didesnio ir mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovių žemėlapį (pažymos 4.1 punktas), tačiau, kaip jau buvo nurodyta šios pažymos 11.3 punkte, Pareiškėjams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai (kadastro Nr. <...> ir kadastro Nr. <...>) pagal Adresų registre esančias sąlygines Kalvarijos savivaldybės seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas patenka į <...> kaimo teritoriją, o ne Liubavo seniūniją.
11.5. Kalvarijų savivaldybės administracija 2020 metais planuoja pirkti paslaugą Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo bei Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribų nustatymo planams parengti (pažymos 8 punktas).

12. Atsižvelgiant į tai, kad:
12.1. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo, o skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip (pažymos 9.4.1 papunktis), nevertins Registrų centro pareigūnų 2010 metais atliktų veiksmų, susijusių su Liubavo–Akmenynų seniūnijų ribos pakeitimu, ištaisant klaidą, nes nuo skundžiamų veiksmų padarymo praėjo daugiau nei vieneri metai;
12.2. Seimo kontrolieriui nesuteikta teisė vertinti Registrų centro pareigūnų veiksmus, kiek tai susiję su Pareiškėjams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų registravimu nekilnojamojo turto kadastre bei nekilnojamojo turto registre 2010 metais, nes, vadovaujantis Kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalies bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, nekilnojamojo turto kadastre bei nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, t. y. teisme (pažymos 9.2.1, 9.3.1 papunkčiai),
vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais bei 4 dalimi, nustatančia, kad Seimo kontrolierius nutraukia skundo tyrimą, jeigu skundo tyrimo metu nustatoma, jog skundas paduotas praėjus šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytam terminui, jog skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai (pažymos 9.4.2 papunktis), Pareiškėjų skundo dėl Registrų centro pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Liubavo–Akmenynų seniūnijų ribos pakeitimu (klaidos ištaisymu), tyrimas nutrauktinas.

13. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į Pareiškėjų skunde keliamo klausimo aktualumą Pareiškėjams, t. y. į tai, kad Pareiškėjams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai (kadastro Nr. <...> ir kadastro Nr. <...>) pagal Adresų registre esančias sąlygines Kalvarijos savivaldybės seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas patenka į <...> kaimo teritoriją, o pagal nekilnojamojo turto registro duomenis – į <...> kaimą, į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 straipsniu, savivaldybės taryba nustato ir keičia seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribas, o pagal minėto įstatymo 10 straipsnį – gyvenamąsias vietoves nustato ir panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę (pažymos 9.1.1, 9.1.2 papunkčiai), į tai, kad Kalvarijų savivaldybės administracija 2020 metais planuoja pirkti paslaugą Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo bei Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribų nustatymo planams parengti (pažymos 11.5 punktas), Kalvarijų savivaldybei rekomenduoja:
13.1. įvertinti Kalvarijos savivaldybės administracijos turimus dokumentus ir informuoti Pareiškėjus (rašto kopiją pateikti ir Seimo kontrolieriui), ar Adresų registre pažymėtos Akmenynų seniūnijos ir Liubavo seniūnijos aptarnaujamų teritorijų bei <...> kaimo teritorijos sąlyginės ribos atitinka Kalvarijos savivaldybės disponuojamus duomenis;
13.2. nustačius, kad Adresų registre klaidingai pažymėtos Akmenynų ir (arba) Liubavo seniūnijų aptarnaujamų teritorijų, <...> kaimo teritorijos sąlyginės ribos, vadovaujantis Adresų registro nuostatų 39 punktu, reglamentuojančiu, kad netikslūs Adresų registro duomenys gali būti taisomi gavus suinteresuoto asmens (duomenų teikėjo, duomenų gavėjo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus (pažymos 10.3 punktas), imtis veiksmų kreiptis į Registrų centrą dėl Adresų registro klaidos ištaisymo;
13.3. Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo bei Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribų nustatymo planų rengimo 2020 metais metu pakeisti Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas ir (arba) Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribas taip, kad jos nekirstų Pareiškėjams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų (kadastro Nr. <...> ir kadastro Nr. <...>) ribų.

14. Seimo kontrolierius taip pat atkreipia Pareiškėjų dėmesį į tai, kad Pareiškėjai, Kalvarijos savivaldybės administracijai 2020 metais paskelbus, jog pradedami rengti Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo bei Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribų nustatymo planai, turi teisę teikti savo siūlymus bei pastabas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X ir Y skundo dėl valstybės įmonės Registrų centro pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Liubavo–Akmenynų seniūnijų ribos pakeitimu (klaidos ištaisymu), tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 14 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei Jurgitai Čerkauskienei:
16.1. įvertinti Kalvarijos savivaldybės administracijos turimus dokumentus ir informuoti Pareiškėjus (rašto kopiją pateikti ir Seimo kontrolieriui), ar Adresų registre pažymėtos Akmenynų seniūnijos ir Liubavo seniūnijos aptarnaujamų teritorijų bei <...> kaimo teritorijos ribos (sąlyginės ribos) atitinka Kalvarijos savivaldybės disponuojamus duomenis;
16.2. nustačius, kad Adresų registre klaidingai pažymėtos Akmenynų ir (arba) Liubavo seniūnijų aptarnaujamų teritorijų, <...> kaimo teritorijos sąlyginės ribos, vadovaujantis Adresų registro nuostatų 39 punktu, reglamentuojančiu, kad netikslūs Adresų registro duomenys gali būti taisomi gavus suinteresuoto asmens (duomenų teikėjo, duomenų gavėjo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus (pažymos 10.3 punktas), imtis veiksmų kreiptis į Registrų centrą dėl Adresų registro klaidos ištaisymo;
16.3. Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo bei Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribų nustatymo planų rengimo 2020 metais metu pakeisti Kalvarijos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas ir (arba) Kalvarijos savivaldybės seniūnijų aptarnaujančių teritorijų ribas taip, kad jos nekirstų Pareiškėjams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų (kadastro Nr. <...> ir kadastro Nr. <...>) ribų.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėjus ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-344
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį