Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių85
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė817665

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGĄ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT arba Nacionalinė žemės tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant ir teikiant atsakymą į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto ir tuomečio Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio 2016 m. gruodžio 30 d. pažymos Nr. 4D-2016/2-1647 „Dėl X skundo prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos“ (toliau vadinama – 2016 m. gruodžio 30 d. pažyma) 35.2.2 papunktyje pateiktą rekomendaciją.
Taip pat Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas gavo Pareiškėjo skundą dėl tuometės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje (toliau vadinama ir Vyriausybės atstovė) A. J. [asmens duomenys neskelbtini] [pastaba: nuo 2019 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo tarnybos reorganizuotos į Vyriausybės atstovų įstaigą] veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo skundą.
Tuometis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Raimondas Šukys gavo Pareiškėjo skundą ir vėlesnį jo papildymą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant ir teikiant atsakymą Pareiškėjui į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto 2017 m. liepos 28 d. pažymos Nr. 4D-2015/2-1771 „Dėl X skundo prieš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentą ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją“ (toliau vadinama - 2017 m. liepos 28 d. pažyma) 49.5.1., 49.5.4. ir 49.5.5. papunkčiuose teiktas rekomendacijas.
Pažymėtina, kad, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Seimas skiria vieną Seimo kontrolierių valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti ir vieną Seimo kontrolierių savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti. Todėl Pareiškėjo skundo dalį dėl NŽT ir Vyriausybės atstovų įstaigos pareigūnų veiksmų nagrinėja Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, o Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. XIII-1508 Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti paskirta Milda Vainiutė atlieka Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų vertinimą.
Atsižvelgiant į tai, kad visi pirmiau paminėti Pareiškėjo skundai susiję su Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymose teiktų rekomendacijų (ne)vykdymu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai minėtuose skunduose nurodytas aplinkybes tiria ir vertinam šio bendro tyrimo metu.

2. Skunduose Pareiškėjas, be kitų aplinkybių, nurodė:
2.1. dėl NŽT tarnautojų veiksmų:
„[...] [NŽT] 2017 m. kovo 3 d. raštu Nr. 1SS-544-(8.52E) [...], vadovaujantis Jūsų rekomendacijomis, mane informavo, kad [...]. [...] noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad NŽT prie ŽŪM neatsakė į esminį klausimą [...]. Esminis klausimas buvo, ar aplamai UAB „S“ / UAB „L“ yra laimėjęs viešą konkursą atlikti žemės sklypo c individualų vertinimą, nustatant žemės sklypo rinkos vertę, bei atlikti žemės sklypo c padalinimą ir kadastrinių matavimų bylų ruošimą. [...]. NŽT prie ŽŪM [...] man atsakė visiškai ne tai, ko aš prašiau savo skunde.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. dėl tuometės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje veiksmų:
„2017 m. vasario 22 d. [...] Vyriausybės atstovei [...] buvo įteiktas mano skundas [...]. [...] gavau [...] atsakymą dėl atsisakymo nagrinėti skundą. Prašau Jūsų išsiaiškinti, ar Vyriausybės atstovė privalėjo išnagrinėti mano skundą ir / ar buvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai atsisakius nagrinėti skundą.“
2.3. dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų:
2.3.1. „[...] Šiaulių miesto savivaldybės administracija, neva vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymos [pastaba: turima omenyje Seimo kontrolierių 2017 m. liepos 28 d. pažyma Nr. 4D-2015/2-1771] rekomendacijas 2017 m. rugsėjo 29d. raštu Nr. S-3057 (toliau - Raštas) pateikė atsakymus į Pažymos rekomendacijas. [...] šiame Rašte nėra atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymoje įvardintas Rekomendacijas, informacija yra pateikiama klaidinanti ir melaginga. [...]“
2.3.2. „Kaip jau minėta, „[...] Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymos 49.5.1 punkte nurodyta: „informuoti, dėl kokių priežasčių įvažiavimas į Pareiškėjo Žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) nuo I gatvės pusės nebuvo /negalėjo būti suprojektuotas Žiedinės sankryžos ir gatvių statybos techniniame projekte“.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija Rašte šiuo klausimu, [...] nurodo: „pažymime, kad šiuo metu turite galimybę į žemės sklypą a patekti per žvyrkelį tarp S g. ir D g., einantį palei Jūsų namų valdos žemės sklypą ..., bei Jūsų nuosavybės teise valdomą žemės sklypą b. Planavimo dokumentai ir projektai užtikrina žemės sklypų valdytojų galimybę, ateityje vystant planuojamą ūkinę veiklą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pasirengti reikiamus dokumentus papildomoms infrastruktūros įsirengimui.
Į žemės sklypą a aš turiu patekti per įteisintą teritorijų planavimo dokumentais (2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-27 patvirtintas detalusis planas) įvažiavimą, [...]. Iš žvyrkelio patekti į žemės sklypą a apskritai yra neįmanoma, [...]. Per kitą mano sklypą b taip pat patekimas negalimas, nes žemės sklypas b ir žemės sklypas a yra du skirtingi žemės sklypai ir abejuose sklypuose planuojama vykdyti skirtingas veiklas. [...]
Be to, juk aš prašiau Šiaulių miesto savivaldybės išduoti sąlygas (2017 m. kovo 28 d.) techninėms sąlygoms gauti dėl įvažiavimo į minimą sklypą įsirengimo. 2017 m. balandžio 17 d. raštu Nr. SG-323(6.1K) Šiaulių miesto savivaldybė atsisakė išduoti sąlygas [...]. O Rašte atsakydami į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių Pažymą jau rašo, kad planuojant veiklą galima pasirengti dokumentus įvažiavimui įsirengti. Į aptariamą mano 2017 m. kovo 28 d. prašymą dėl architektūrinių reikalavimų išdavimo, turėjo atsakyti išduodami sąlygas kitam įvažiavimui (kad ir žvyrkelio), bet neišdavė, nors dabar rašo, kad tai yra galima. Tuo labiau, šiai dienai patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai neleidžia man oficialiai patekti į žemės sklypą kadastrinis a. [...] Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos piktybiškumo aš likau be suprojektuoto įvažiavimo į žemės sklypą a [...].“
2.3.3. „[...] Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymos 49.5.4 punkte nurodyta: „pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjo 2014-06-19 prašymą ir 2015-02-02 kreipimosi dalį, kurioje buvo skundžiama, kad jam nebuvo pateiktas atsakymas į 2014-06-19 prašymą, ir pateikti į juos teisės aktų reikalavimus atitinkančius atsakymus, išsamiai atsakant į visus jame pateiktus klausimus, tarp jų — dėl žvyrkelio laistymo, apsaugos nuo dulkių ir galimos taršos, ar bus imamasi priemonių, apsaugančių nuo laukinės gyvūnijos patekimo į suprojektuotas gatves, geriamojo vandens tiekimo, triukšmą mažinančių priemonių (akustinės sienelės) įrengimo;“
Deja, atsakymai į šiuos klausimus (raštus) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir po Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių Pažymos nėra pateikti [...]. Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakymo (Rašto) galima suprasti, kad savivaldybė iš vis neneša jokios atsakomybės visais atvejais. Tai gal rengėjas, dingus vandeniui šulinyje ..., turės pasirūpinti, kad aš turėčiau vandens? [...] Dėl žvyrkelio (žvyruota D gatvė) keliamos taršos, dulkių, laistymo, triukšmą mažinančių priemonių, apsauginę tvorelę nuo žvėrių, geriamo vandens tiekimo visiškai neatsakyta. [...]“;
2.3.4. „[...] Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymos 49.5.4 punkte nurodyta: „imtis priemonių užtikrinti, kad asmenų prašymai, skundai Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje būtų nagrinėjami ir atsakymai į juos teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.
[...] Tačiau aš 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreipiausi į savivaldybę su prašymu dėl žvyruotos D g. keliamos taršos. Atsakymas negautas iki šiol. Tai akivaizdžiai parodo, kad įvairiuose raštuose mano minimas problemas visiškai ignoruoja. [...]“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolierių prašo:
3.1. dėl NŽT tarnautojų veiksmų:
„1. Įpareigoti NŽT išsamiai atsakyti, ar UAB „S“ / UAB „L“ yra laimėjęs viešą konkursą atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo procedūras, t. y. sklypo c individualų vertinimą, nustatant žemės sklypo rinkos vertę, bei atlikti žemės sklypo c padalinimą ir kadastrinių matavimų bylų ruošimą;
2. įpareigoti NŽT prie ŽŪM pateikti dokumentus, įrodančius, kad UAB UAB „S“ / UAB „L“ yra laimėjęs viešą konkursą atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo procedūras, t. y. sklypo c individualų vertinimą, nustatant žemės sklypo rinkos vertę, bei atlikti žemės sklypo c padalinimą ir kadastrinių matavimų bylų ruošimą.“;
3.2. dėl tuometės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje veiksmų:
„[...] išsiaiškinti, ar Vyriausybės atstovė privalėjo išnagrinėti mano skundą ir / ar buvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai atsisakius nagrinėti skundą.“
3.3. dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų:
„[...] imtis priemonių, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija tinkamai įgyvendintų Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Pažymoje įvardintas rekomendacijas, pateiktu išsamius, nebiurokratinius atsakymus.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierių 2016 m. gruodžio 30 d. pažymoje buvo nurodyta:
„1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant informaciją apie jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eigą, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT arba Nacionalinė žemės tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo) dalyvaujant šioje procedūroje.
[...]
Dėl subjekto, turinčio teisę rengti žemės sklypų planus, tinkamumo

30. Pareiškėjo nuomone, Žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūra įgyvendinama netinkamai – subjektas, atsakingas už žemės sklypų planų ir turto vertinimo ataskaitos parengimą (UAB „S“) paskirtas galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.
[...]
31. [...]. Kadangi klausimas, ar UAB „S“ / UAB „L“ turi teisę rengti žemės sklypų planus su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo (arba jo dalies) vertinimo ataskaitą bei pažymą apie nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydį, nagrinėtinas Nacionalinėje žemės tarnyboje, šios skundo dalies tyrimas nutraukiamas.
[...]
35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6, 14 ir 17 punktais Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:
[...]
35.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui:
[...]
35.2.2. pateikti išvadą, ar UAB „S“ / UAB „L“ turi teisę rengti žemės sklypų planus, paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo (dalies) vertinimo ataskaitą bei pažymą apie nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydį, jei taip – kuo vadovaujantis tai nustatyta; jei ne – dėl kokių priežasčių, imtis priemonių pagal kompetenciją.“

5. Nacionalinės žemės tarnybos 2017 m. kovo 3 d. rašte Nr. 1SS-544-(8.52E) „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo“ buvo nurodyta:
„Iš Pažymoje pateiktų duomenų nustatyta, kad žemės sklypo d kadastro duomenis nustatė UAB „L“ matininkas V. Ž. [asmens duomenys neskelbtini], kuriam kvalifikacijos pažymėjimas Nr. ..., suteikiantis teisę atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus, yra išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-113 „Dėl matininkų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo“ pagrindu.
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad matininkas V. Ž. turėjo teisę atlikti žemės sklypo d kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje duomenis.
[...]
Išnagrinėjus ŽPDRIS esančius dokumentus (paslaugos byla Nr. ZVP-17615) nustatyta, kad žemės sklypo d vertinimą atliko A. L. [asmens duomenys neskelbtini] (turto vertintojo pažymėjimo Nr. ...).
[...] A. L. yra suteikta nekilnojamojo turto vertintojo, kilnojamojo turto vertintojo ir verslo vertintojo asistento kvalifikacija. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad žemės sklypo d vertinimą atliko asmuo, turintis teisę rengti paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo (dalies) vertinimo ataskaitą bei pažymą apie nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydį.“

6. Kartu su Pareiškėjo skundu dėl tuometės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje veiksmų pateikti dokumentai, kuriuose nurodyta:
6.1. Pareiškėjo 2017 m. vasario 22 d. skunde Vyriausybės atstovei – „2014 m. liepos 29 d., 2015 m. liepos 16 d. ir 2015 m. spalio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai buvo įteikti mano prašymai, [...]. Atsakymai į prašymus yra nepateikti iki šiol. [...] kreipiausi į [...] Seimo kontrolierių [...]. Kontrolierius 2017 m. sausio 20 d. rašte Nr. 4D-2015/2-1647/3D-173 rekomendavo Savivaldybei pateikti atsakymus [...]. Atsakymai į prašymus yra nepateikti iki šiol.
Prašau imtis priemonių dėl tokių Savivaldybės darbuotojų veiksmų savivalės. [...], tai jau yra ne pirmas kartas, kai į Jus kreipiuosi dėl Savivaldybės neatsakymo į mano prašymus. [...]. Taip pat prašau Jūsų, vadovaujantis Kontrolieriaus 2017 m. sausio 20 d. raštu [...] išsiaiškinti, ar Savivaldybės administracijos direktorius E. Bivainis nepažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų be konkurso paskirdamas UAB „S“ parengti žemės sklypų ... kadastrinių matavimų bylas ir visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo vertinimą.“
6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2017 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2-70 „Dėl prašymo nagrinėjimo“:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 8 dalimi „Vyriausybės atstovas nenagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių apskundimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai.
[...]
Savo teise kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Jūs pasinaudojote, šio kreipimosi rezultatas – 2016 m. gruodžio 30 d. pažyma Nr. 4D-2016/2-1647 „Dėl X skundo prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Pažyma).
[...]
Atsižvelgiant į tai, kas paaiškinta aukščiau, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai ištyrė Jūsų individualų skundą ir nustatė visas Jūsų skundui reikšmingas aplinkybes, surašė Pažymą ir rekomendavo atsakingoms institucijoms atlikti veiksmus tam, kad išnyktų Jūsų skunde nurodytos aplinkybės.
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas, kuris reglamentuoja Vyriausybės atstovo apskrityje veiklą, nesuteikia teisės Vyriausybės atstovui apskrityje užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymų vykdymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi plačias teises:
[...]
Be to, vadovaujantis to paties įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ar įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.
Atsižvelgiant į tai, kas paaiškinta aukščiau, dėl informacijos apie tai, kaip vykdomos Seimo kontrolierių rekomendacijos, Jums reiktų kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 2 punktu, „jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui“.
Konstatuotina, kad Jūsų skundas jau buvo išnagrinėtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių, surašyta Pažyma, dėl kurios įgyvendinimo teisėtumo turėtumėte kreiptis į šią įstaigą. Dėl šių priežasčių ir, vadovaujantis aukščiau nurodytomis teisės normomis ir faktais, Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Jūsų skundo nenagrinės, o persiųsti jo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams nėra tikslinga, nes jie šį skundą jau ištyrė ir surašė Pažymą.“

7. Pareiškėjo 2015 m. lapkričio 27 d. skundo Seimo kontrolieriui byloje Nr. 4D-2015/2-1647 saugomuose dokumentuose nurodyta:
7.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių Augustino Normanto ir Raimondo Šukio 2016 m. gruodžio 30 d. pažymoje Nr. 4D-2016/2-1647 „Dėl X skundo prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos“:
„35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6, 14 ir 17 punktais Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:
[...]
35.1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui:
35.1.1. išnagrinėti Pareiškėjo 2014-07-29 ir 2015-07-16 prašymus ir pateikti į juos teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, išsamiai atsakant į visus keltus klausimus ir pateikiant prašomus pateikti dokumentus;“
7.2. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2017 m. kovo 22 d. rašte Nr. 4D-2015/2-1647/3D-837 „Dėl rekomendacijų nagrinėjimo“, pateiktame Savivaldybei:
„Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Raimondas Šukys 2016-12-30 pažymoje Nr. 4D-2015/2-1647 „Dėl X skundo prieš Šiaulių miesto savivaldybę ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos“ [...], išnagrinėjęs pareiškėjo X skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant informaciją apie jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eigą, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) dalyvaujant šioje procedūroje, be kitų šioje pažymoje pateiktų rekomendacijų, Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo:
„35.1.1. išnagrinėti Pareiškėjo 2014-07-29 ir 2015-07-16 prašymus ir pateikti į juos teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, išsamiai atsakant į visus keltus klausimus ir pateikiant prašomus pateikti dokumentus;
35.1.2. užtikrinti, kad informacija apie Žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eigą Pareiškėjui būtų teikiama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
35.1.3. užtikrinti, kad asmenų prašymai, skundai, pranešimai būtų nagrinėjami ir atsakymai į juos būtų teikiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;“
Pažymoje taip pat buvo suformuluotas prašymas Savivaldybės administracijos direktoriui informuoti Seimo kontrolierių apie šių rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.
2. Savivaldybės administracija, vykdydama šį prašymą, 2017-03-02 raštu Nr. SG-187-(6.30) „Dėl atsakymų pateikimo“ pateikė Seimo kontrolieriui ir Pareiškėjui informaciją apie rekomendacijos, išdėstytos 35.1.1 papunktyje, nagrinėjimo rezultatus. Tačiau Seimo kontrolierius iki 2017-03-20 nebuvo informuotas apie kitų rekomendacijų, adresuotų Savivaldybės administracijos direktoriui, išdėstytų Pažymos 35.1.2 ir 35.1.3 papunkčiuose, nagrinėjimo rezultatus.“

8. Dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų (neveikimo) Pareiškėjas Seimo kontrolierei pateikė savo skundo papildymą, kuriame akcentavo Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmus (neveikimą), kurie, Pareiškėjo nuomone, užkertą kelią spręsti jam aktualius klausimus, susijusius su:
8.1. D gatvės, esančios su žvyro danga, dulkėtumo problema.
Pareiškėjo teigimu, Savivaldybės administracija visiškai nesirūpina žvyro dangą turinčių gatvių, tarp kurių yra ir D gatvė (joje yra Pareiškėjui priklausanti namų valda), keliama tarša ir atsisako žvyro dangos D gatvę laistyti kalio chlorido tirpalu. Pareiškėjas nurodė (ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus), jog dėl šio klausimo 2017 m. rugpjūčio 23 d. pakartotinai kreipėsi į Savivaldybės administraciją (į šį Pareiškėjo kreipimąsi pateiktas Savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 15 d. atsakymas Nr. SG-1453(6), o vėliau pateikė 2018 m. birželio 27 d. kreipimąsi, į kurį atsakyta Savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 16 d. raštu Nr. (6.30)SG-911. Tačiau Pareiškėjas nesutiko su Savivaldybės administracijos atsakymuose jam išdėstyta pozicija dėl žvyro dangos gatvių dulkėtumo mažinimo problemos sprendimo būdų, todėl jis su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus, be kitų reikalavimų, prašydamas teismą įpareigoti Savivaldybės administraciją taikyti pakeltosios oro taršos žvyruotose gatvėse mažinimo priemones. Pareiškėjas pateikė Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-6769-394/2018, kuriuo teismas įpareigojo atsakyti Pareiškėjui į 2018 m. birželio 27 d. prašymą „Dėl žvyruotos D gatvės keliamos taršos“. Iš Pareiškėjo Pateiktų dokumentų nustatyta, jog Savivaldybės administracijos minėtąjį teismo įpareigojimą įvykdė pateikdama Pareiškėjui 2018 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. SG-1152, kuriame, be kita ko, nurodė, jog „[...] Savivaldybė pirmiausia rišamaisiais tirpalais drėkina tas gatves su žvyro danga, kurios yra šalia švietimo ir ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų, kuriomis pravažiuoja visuomeninis transportas, kurios yra aukštesnės kategorijos, kuriose didesnis gyventojų tankumas ir kt.“ Pareiškėjo tokia Savivaldybės administracijos pozicija netenkina. Minėtąjį Savivaldybės administracijos atsakymą Pareiškėjas nurodė apskundęs teismui;
8.2. geriamojo vandens tiekimo Pareiškėjui priklausančioje namų valdoje užtikrinimu.
Pareiškėjas nurodė, kad „[...] kai prasidės aplinkkelio tiesimo darbai, labai didelė tikimybė, kad vandens nebeliks [...], mano šulinyje dings vanduo. [...] buvau kreipęsis į savivaldybę su pasiūlymais, kad numatytų artimesniu laiku atvesti vandenį ir nuotekas [...]. Du kartus dėl netoliese vykdomų didelių kasimo darbų buvo 4-5 mėn. dingęs vanduo. Įdomu, kaip savivaldybė spręs šią problemą.“ Pareiškėjas nurodė siekiantis, jog būtų įvertintos atvejų, kai galimai dingsta vanduo, perspektyvos.
8.3. Savivaldybės administracijos atsisakymu išduoti prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas, siekiant įsirengti įvažiavimą į Pareiškėjui priklausantį žemės sklypą a.
Pareiškėjas akcentavo, jog Savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 17 d. raštu Nr. SG-323(6.1K) jam buvo atsisakyta išduoti prisijungimo sąlygas įvažiavimui į žemės sklypą a įrengti, argumentuojant tuo, jog nėra įrengta A gatvė ir jos tęsinys. Pareiškėjo įsitikinimu, toks Savivaldybės administracijos atsisakymas pažeidžia jo teises ir riboja galimybes disponuoti savo turtu, nes įvažiavimas į žemės sklypą a, anot Savivaldybės administracijos, siūlomas per kitus (gretimus) Pareiškėjui nuosavybės teise valdomus sklypus.

9. Dėl Pareiškėjo skunde ir jo papildyme nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierė kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydama: informuoti, ar Savivaldybės administracija, rengdama 2017m. rugsėjo 29 d. atsakymą Nr. S-3057 Pareiškėjui, kreipėsi į Techninio projekto rengėją UAB „S“ dėl teisinių pagrindų ir (ar) konkrečių aplinkybių, susijusių su įvažiavimo į žemės sklypą a nesuprojektavimu, išsiaiškinimo; nurodyti, kas (Savivaldybės administracija ar Pareiškėjas) ir kokių veiksmų turi imtis, kad Pareiškėjui būtų išduotos prisijungimo sąlygos įvažiavimui į žemės sklypą a įrengti; nurodyti, ar, Savivaldybės administracijos nuomone, nėra pažeidžiamos Pareiškėjo teisės, kai Pareiškėjui Savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 17 d. rašte Nr. SG-323(6.1K) nurodoma, jog patekti į žemės sklypą jis turėtų per žvyrkelį ir gretimai esantį žemės sklypą b, o prisijungimo sąlygos įvažiavimui į žemės sklypą a įrengti nėra išduodamos ne dėl Pareiškėjo kaltės ar neatliktų veiksmų; nurodyti, kada, Savivaldybės administracijos įsitikinimu, atsiras galimybės Pareiškėjui išduoti prisijungimo sąlygas įvažiavimui į žemės sklypą a įrengti.

10. Savivaldybės administracija, atsakydama į Seimo kontrolierės paklausimą, savo atsakyme, be kita ko:
10.1. nurodė, kad „[...] Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau Savivaldybė), rengdama 2017-09-29 atsakymą Nr. S-3057, nesikreipė į „Žiedinės sankryžos A g. ir B g. sankirtoje, A g. nuo B g. iki S g. ir S g. nuo A iki esamos S g. įrengimo, Šiaulių mieste I statybos etapo - Statybos projektas“ (toliau - Projektas) rengėją dėl konkrečių aplinkybių, susijusių su įvažiavimų į Sklypą nesuprojektavimu. Projektas parengtas 2014 metais, statybą leidžiantis dokumentas išduotas 2015-11-20. Savivaldybė planuoja, pirkdama rangos darbus pagal Projektą, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkimo sąlygose darbų rangovui pateikti užduotį įrengti įvažiavimą į Sklypą atitinkantį teisės aktų reikalavimus, patikslinant Projekto sprendinius.“;
10.2. informavo, kad „[...] X [...] dėl Architektūrinių reikalavimų (prisijungimo sąlygų) (toliau - Sąlygos) išdavimo buvo atsakyta 2017-04-17 raštu Nr. SG-323. Rašte yra nurodytos priežastys dėl kurių Sąlygos nebuvo išduotos (nėra įrengtas A g. tęsinys) ir informuota, kad „ne eilės tvarka šie darbai atliekami detaliojo plano įgyvendintojo lėšomis“, kaip numatyta 2012-01-26 patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-27 2.2 punkte.
Privažiavimui (susisiekimo komunikacijai) į žemės sklypą a vadovaujantis Įstatymo 24 straipsnio 17 punktu išduodamos prisijungimo sąlygos.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ susisiekimo komunikacijoms, privažiavimui į žemės sklypą a, specialiųjų reikalavimų nenustato.
Specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų išdavimo principai nustatyti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (toliau - Įstatymo) 24 straipsnio „Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos“ 4-11 dalyse bei kituose teisės aktuose. Rašte nagrinėjamu atveju, kai kalba eina apie įvažiavimą į sklypą, vadovaujantis Įstatymo 24 straipsnio 17 punktu prisijungimo sąlygas išduoda susisiekimo komunikacijų savininkas (valdytojas) ar naudotojas (arba motyvuotai atsisako išduoti prisijungimo sąlygas per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos).“;
10.3. nurodė, jog „[...] 2017-09-29 rašte Nr. S-3057 Pareiškėjui informuota, kad jis gali patekti į Sklypą nuo žvyrkelio, esančio tarp D ir S gatvių, per kitą sklypą jam nuosavybės teise priklausantį. Mūsų nuomone tai yra galimybė Pareiškėjui, kol nėra įrengtas A g. tęsinys, patekti į Sklypą. Pažymime, kad parengto Plano tikslas buvo suformuoti žemės sklypą (-us) grąžinimui natūra turėtoje vietoje. „Sklypo užstatymas galimas įrengus būtinus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą numatytą detaliajame plane (ne eilės tvarka šie darbai atliekami detaliojo plano įgyvendintojo lėšomis)“ /2012-01-26 patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-27 2.2 punktas/. Mūsų nuomone Pareiškėjo teisės nėra pažeidžiamos.“;
10.4. paaiškino, kad „[...] galimybė išduoti Prisijungimo sąlygas įvažiuoti į sklypą gali atsirasti įrengus gatvę, tai yra A gatvės tęsinį, nuo kurios būtų galimybė prisijungti ir įsirengti įvažiavimą į sklypą. Artimiausiu metu, 2019-2020 metais, šios gatvės įrengimas nėra numatytas. Privažiavimas yra galimas per jam nuosavybės teise priklausantį sklypą.“;
10.5. pateikė Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia I ir A gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą Teritorijos šalia I ir A gatvių sankirtos Šiauliuose detalųjį planą (toliau vadinama – Detalusis planas). Iš šių dokumentų nustatyta, jog:
10.5.1. Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendime Nr. T-27 nustatyta, kad „[...] sklypo užstatymas galimas įrengus būtinus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane (ne eilės tvarka šie darbai atliekami detaliojo plano įgyvendintojo lėšomis.“ (minėtojo Savivaldybės tarybos sprendimo 2.2 punktas);
10.5.2. Detaliojo plano sprendiniuose į žemės sklypą a įvažiavimas numatytas iš šiaurinės sklypo pusės iš A gatvės tęsinio.

11. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skundų turinį ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, išskirtinos šios tyrimo dalys:
11.1. dėl NŽT pareigūnų galimai netinkamai išnagrinėtos Seimo kontrolieriaus rekomendacijos;
11.2 dėl tuometės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje veiksmų atsisakius nagrinėti Pareiškėjo skundą;
11.3. dėl Savivaldybės administracija pareigūnų galimai netinkamai išnagrinėtų Seimo kontrolieriaus rekomendacijų ir galimo neveikimo sprendžiant Pareiškėjui aktualius klausimus.

Su kiekviena iš nurodytų tyrimo dalių susijęs teisinis reglamentavimas bei išvados bus pateikiama atskirai.

Dėl NŽT pareigūnų galimai netinkamai išnagrinėtos Seimo kontrolieriaus rekomendacijos

Skundo dalies tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

12. Lietuvos Respublikos įstatymai
12.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
„20 straipsnis. Seimo kontrolierių reikalavimų privalomumas
[...]
3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.
[...]
21 straipsnis. Skundo tyrimas
Seimo kontrolierius ištiria skunde nurodytas aplinkybes ir surašo pažymą. Pažymoje nurodoma tyrimo metu nustatytos aplinkybės, surinkti įrodymai ir pareigūno veikos juridinis įvertinimas. [...]“

12.2. Administracinių bylų teisenos įstatymo:
„3 straipsnis. Ginčai dėl teisės
1. Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus.
[...]
5 straipsnis. Teisė kreiptis į teismą
1. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.
[...]
17 straipsnis. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai
1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl:
1) valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus (toliau – vilkinimas atlikti veiksmus); [...]“

Tyrimo dalies išvados

13. Pareiškėjas skundžiasi, kad NŽT pareigūnai, netinkamai išnagrinėjo Pažymos 35.2.2 papunktyje pateiktą rekomendaciją ir pateikė netinkamą atsakymą į ją.
Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą, kuriame, be kita ko, buvo skundžiami NŽT pareigūnų veiksmai (neveikimas) dalyvaujant jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūroje, atliko tyrimą ir surašė 2016 m. gruodžio 30 d. Pažymą. Šioje Pažymoje Seimo kontrolierius rekomendavo NŽT „pateikti išvadą, ar UAB UAB „S“ / UAB „L“ turi teisę rengti žemės sklypų planus, paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo (dalies) vertinimo ataskaitą bei pažymą apie nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydį, jei taip – kuo vadovaujantis tai nustatyta; jei ne – dėl kokių priežasčių, imtis priemonių pagal kompetenciją“ (šios pažymos 4 punktas). Nacionalinė žemės tarnyba, išnagrinėjusi šią rekomendaciją, pateikė oficialią poziciją, kad UAB „L“ matininkas V. Ž. turėjo teisę atlikti žemės sklypo d kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje duomenis, taip pat, kad žemės sklypo d vertinimą atlikęs turto vertintojas A. L., turintis teisę rengti paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo (dalies) vertinimo ataskaitą bei pažymą apie nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, dydį (šios pažymos 5 punktas). Taigi, NŽT išnagrinėjo Seimo kontrolieriaus rekomendaciją ir pateikė informaciją apie šios rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus. Iš Pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų matyti, kad Pareiškėjo netenkina NŽT atsakymo turinys, tačiau Seimo kontrolierius pabrėžia, kad tai nesudaro pagrindo teigti, jog pirmiau minėta rekomendacija buvo išnagrinėta netinkamai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo konstatuoti, jog NŽT tarnautojai netinkamai išnagrinėjo Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, o Pareiškėjo skundas dėl NŽT pareigūnų veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

14. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolierius nenagrinėja viešojo administravimo srities ginčų. Taip pat pabrėžtina, jog NŽT pateiktame 2017 m. kovo 3 d. atsakyme buvo išdėstyta oficiali skundžiamos institucijos pozicija nagrinėtu klausimu, kuri teisės aktų nustatyta tvarka (šios pažymos 12.2 punktas) gali būti nuginčyta tik teismo tvarka.

Dėl tuometės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje veiksmų atsisakius nagrinėti Pareiškėjo skundą

Skundo dalies tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

15. Lietuvos Respublikos įstatymai
15.1. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (akto redakcija, galiojusi iki 2019-07-02):
„4 straipsnis. Vyriausybės atstovo įgaliojimai
1. Prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės atstovas:
1) tikrina, ar savivaldybės kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau – įstatymai ir Vyriausybės sprendimai);
2) kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės sprendimai įvykdyti;
3) neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti;
4) kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą, kreipiasi į teismą.
[...]
8. Vyriausybės atstovas nenagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių apskundimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai.“

15.2. Seimo kontrolierių įstatymo:
„19 straipsnis. Seimo kontrolieriaus teisės
1. Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę:
1) reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis. Prireikus įgyvendinti šią teisę, pasitelkiami policijos pareigūnai ir surašomas atitinkamas aktas apie dokumentų paėmimą;
[...]
20 straipsnis. Seimo kontrolierių reikalavimų privalomumas
1. Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti.
[...]
3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas (adresuojama), ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.“

15.3. Viešojo administravimo įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31):
„14 straipsnis. Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas
[...]
3. Asmenų skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Kiti asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami atskirų rūšių skundų ir pranešimų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja šiems bendriesiems reikalavimams:
[...]
2) jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui; [...]“

Tyrimo dalies išvados

16. Pareiškėjas skundžiasi, kad tuometė Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje A. J. nepagrįstai atsisakė nagrinėti jo 2017 m. vasario 22 d. skundą, taip, Pareiškėjo nuomone, pažeisdama teisės aktų reikalavimus.
Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas pirmiau minėtame skunde Vyriausybės atstovei A. J. skundė Savivaldybės administracijos pareigūnų neveikimą, t. y. tai, kad jam nebuvo pateikti atsakymai į jo kreipimusis, kuriuos išnagrinėti ir į kuriuos atsakyti Savivaldybei (Pareiškėjo 2017 m. vasario 22 d. skundo padavimo Vyriausybės atstovei metu) jau buvo rekomendavęs Seimo kontrolierius (šios pažymos 2.2, 6.1, 7.1 ir 7.2 punktai). Taip pat nustatyta, kad Vyriausybės atstovė nebuvo įgaliota nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių apskundimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai (šios pažymos 15.1 punktas). Taigi, Vyriausybės atstovė A. J. Pareiškėjo skundžiamu atveju nebuvo kompetentinga nagrinėti Pareiškėjo 2017 m. vasario 22 d. skundo.
Pažymėtina, kad Savivaldybė, vykdydama Seimo kontrolierių Pažymos 35.1.1 papunktyje išdėstytą rekomendaciją, išnagrinėjo Pareiškėjo 2014 m. liepos 29 d. ir 2015 m. liepos 16 d. prašymus ir pateikė į juos išsamų atsakymą, įformintą Savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 2 d. raštu Nr. SG-187-(6.30) „Dėl atsakymų pateikimo“ (šios pažymos 7.2 punktas). Tai patvirtina, kad pirmiau minėti Pareiškėjo prašymai buvo išnagrinėti ir į juos buvo pateikti atsakymai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog Vyriausybės atstovė A. J., atsisakydama nagrinėti Pareiškėjo 2017 m. vasario 2 d. skundą būtų pažeidusi teisės aktų nuostatas. Tuo remiantis Pareiškėjo skundas dėl Vyriausybės atstovų įstaigos atmestinas kaip nepagrįstas.

Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų galimai netinkamai išnagrinėtų Seimo kontrolieriaus rekomendacijų ir galimo neveikimo sprendžiant Pareiškėjui aktualius klausimus

Skundo dalies tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

17. Lietuvos Respublikos įstatymai
17.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
„13 straipsnis. Skundų pateikimas
1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.
[...]
17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą
1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu:
3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai;
4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme;
[...]
6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje.
[...]
4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

17.2. Statybos įstatymo:
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
[...]
44. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygos (toliau – prisijungimo sąlygos) – statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose.
[...]
24 straipsnis. Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos
[...]
17. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas (valdytojas) ar naudotojas, išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti prisijungimo sąlygas per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos. [...]“

17.3.Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo:
„9 straipsnis. Prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi priežiūra, išduotų prisijungimo sąlygų ar Specialiųjų reikalavimų teisėtumo tikrinimas, atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ar Specialiuosius reikalavimus teisėtumo tikrinimas
[...]
4. Gavusi skundą ar pranešimą, kuriuose teigiama, kad prisijungimo sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus neteisėtai atsisakoma išduoti, Inspekcija [pastaba: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos] kreipiasi į atsisakiusius išduoti prisijungimo sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus subjektus, nurodydama per 10 darbo dienų pateikti atsisakymo išduoti minėtas sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus motyvus. Išnagrinėjusi atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus motyvus, Inspekcija, jeigu reikia, kreipiasi į atitinkamus viešojo administravimo subjektus, prašydama pateikti išvadas, ar prisijungimo sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus išduoti atsisakoma pagrįstai. Gavusi ir įvertinusi šių subjektų išvadas, Inspekcija per 20 darbo dienų nuo išvadų gavimo dienos skundą ar pranešimą pateikusiam asmeniui pateikia savo išvadą dėl atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus pagrįstumo. Jeigu nustatyta, kad prisijungimo sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus išduoti atsisakoma nepagrįstai, Inspekcija pateikia subjektams, atsisakiusiems išduoti prisijungimo sąlygas ir (ar) Specialiuosius reikalavimus, privalomuosius nurodymus administraciniu sprendimu jas išduoti ir apie privalomojo nurodymo įvykdymą informuoti Inspekciją. Inspekcija pateikia privalomuosius nurodymus ir dėl išvadų, ar prisijungimo sąlygos ir (ar) Specialieji reikalavimai išduoti laikantis teisės aktų reikalavimų, taip pat ar prisijungimo sąlygas ir Specialiuosius reikalavimus išduoti atsisakoma pagrįstai. Jeigu per 20 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo įteikimo dienos privalomasis nurodymas neįvykdomas, Inspekcija per 2 mėnesius nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos dienos kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą arba dėl prisijungimo sąlygų ar Specialiųjų reikalavimų panaikinimo. [...]“

17.4. Administracinių bylų teisenos įstatymo:
„17 straipsnis. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai
1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl:
[...]
2) savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus; [...]“

18. Kiti teisės aktai
18.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) numatyta:
„[...] 35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:
35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.“

18.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A-913 „Dėl gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu (CaCL2) dulkėtumui mažinti vasarą patvirtinto gatvių sąrašo ir kriterijų patvirtinimo“ patvirtintas Gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu (CaCL2) sąrašas ir kriterijai:

„GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA APDOROJIMAS KALCIO CHLORIDU (CaCL2)
SĄRAŠAS IR KRITERIJAI*
Eil. Nr.
Gatvės su žvyro danga

1.
Skroblų g. (nuo Sodo g. iki Šaltalankių g.)

2.
Alksnių g. (nuo Pabalių g. iki Ganyklų)

3.
Šaukėnų g. (visa)

4,
Palangos g (nuo Marijampolės iki Geležinkelio g.)

5.
Ukmergės g. nuo Kėdainių g. iki Vinkšnėnų g. ir šių gatvių sankryža

6.
Ganyklų g. (nuo Trumpiškių g. iki Beržų g.)

7.
Medelyno g. (nuo Birutės g. iki M. K. Čiurlionio g.

8.**
Žemynos g. (nuo Pramonės g. iki už Žemynos g. 47)

9.**
Karklų g. (nuo Šaltalankių g. iki Sodo g.)

10.**
Sprudeikos g. (nuo Sprudeikos g. 131 valdos iki Daubos g.)

Pastaba. *sąrašas sudarytas vadovaujantis šiais kriterijais:
1. visuomeninio transporto eismas (maršrutiniai autobusai) ir/arba minėtose gatvėse yra įsikūrusios gydymo įstaigos;
2. švietimo įstaigos;
3. C kategorijos gatvės;
4.** šiomis gatvėmis nukreiptas eismas, kol vyksta šalia esančių gatvių rekonstravimo darbai.“

Tyrimo dalies išvados

19. Įvertinus Pareiškėjo skundo tyrimo metu surinktą informaciją (šios pažymos 2.3, 8 ir 10 punktai), taip pat teisinį reglamentavimą, pacituotą šios pažymos 17-18 punktuose, susijusius su Savivaldybės administracijos tarnautojų galimai netinkamais veiksmais (neveikimu) sprendžiant Pareiškėjui aktualius klausimus, seka šios išvados:
19.1. savo skunde Pareiškėjas nurodė, jog, jo nuomone, Savivaldybės administracija nevykdė Seimo kontrolierių 2017 m. liepos 28 d. pažymos 49.5.4 punkte teiktos rekomendacijos (šios pažymos 2.3.4 papunktis), nes jam nebuvo pateiktas atsakymas į jo 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreipimąsi.
Tyrimo metu nustatyta, jog Savivaldybės administracija Pareiškėjui pateikė atsakymus tiek į jo 2017 m. rugpjūčio 23 d., tiek į 2018 m. birželio 27 d. kreipimusis, tačiau Pareiškėjo netenkino pats skundžiamos institucijos teiktų atsakymų turinys (pažymos 8.1 punktas). Būtent dėl to, o taip pat siekdamas teismo sprendimo pagrindu gauti privalomą įpareigojimą Savivaldybės administracijai imtis realių priemonių dėl dulkėtumą mažinančių priemonių priėmimo bei įgyvendinimo, Pareiškėjas Savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 16 d. raštą Nr. (6.30)SG-911 apskundė teismui. Tai patvirtina, kad Pareiškėjo nurodyta faktinė aplinkybė, jog Savivaldybės administracija jam nepateikė atsakymo į jo 2017 m. rugpjūčio 23 d. kreipimąsi, tyrimo metu nepasitvirtino ir teigti buvus Seimo kontrolierių 2017 m. liepos 28 d. pažymos 49.5.4 punkte teiktos rekomendacijos nevykdymo atvejį nėra pagrindo. Taip pat pastebėtina, jog, remiantis Taisyklių 35 punkte įtvirtintomis nuostatomis (šios pažymos 18.1 punktas), į tokio pobūdžio kreipimusis, koks buvo Pareiškėjo 2017 m. rugpjūčio 23 d. prašymas Savivaldybės administracijai, viešojo administravimo subjektui suteikta prerogatyva pačiam apibrėžti atsakymo pareiškėjui turinį. Tuo pagrindu Seimo kontrolierė šio tyrimo metu neanalizuoja ir nevertina minėtojo Savivaldybės administracijos atsakymo Pareiškėjui turinio;
19.2. tiek savo skunde Seimo kontrolierei (šios pažymos 2.3.3 papunktis), tiek skundo papildyme (šios pažymos 8.1 punktas) Pareiškėjas akcentuoja Savivaldybės administracijos neveikimą sprendžiant klausimą dėl dulkėtumo, kylančio D gatvėje, problemos mažinimo. Kaip galimą minėtosios problemos sprendimo būdą Pareiškėjas nurodo D gatvės laistymą kalio chlorido tirpalu.
Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatyta, kad, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises šiuo klausimu, Pareiškėjas kreipėsi į teismą, skųsdamas Savivaldybės administracijos neveikimą. Seimo kontrolierė pažymi, kad Pareiškėjo veiksmai kreipiantis į teismą dėl gatvių su žvyro danga dulkėtumą mažinančių priemonių įgyvendinimo parodo, jog Pareiškėjas supranta ir numato galimus šios problemos sprendimo būdus, t. y. pareigą Savivaldybei teisinio reglamentavimo pagrindu numatyti tinkamas priemones, padedančias mažinti gatvių su žvyro danga dulkėtumą, bei apibrėžti šių priemonių optimalų ir realų įgyvendinimą. Pabrėžtina, kad būtent šiuo aspektu galimas Pareiškėjo teisių į sveiką aplinką realizavimas, nes tik tam tikro teisinio reguliavimo Savivaldybės teritorijoje nustatymas gali užtikrinti savivaldos institucijų prisiimamus įsipareigojimus įgyvendinant dulkėtumą mažinančias priemones ir apibrėžti jų taikymo spektrą.
Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A-913 „Dėl gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu (CaCL2) dulkėtumui mažinti vasarą patvirtinto gatvių sąrašo ir kriterijų patvirtinimo“ (šios pažymos 18.2 punktas) patvirtintame Gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu (CaCL2) sąraše nurodytos gatvės su žvyro danga, kurios vasaros metu pagal esamą poreikį yra laistomos kalio chlorido tirpalu. Pastebėtina, kad į šį sąrašą Pareiškėjui aktuali D gatvė nėra įtraukta. Be to, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A-913 nustatyti gatvių su žvyro danga apdorojimo kalio chloridu kriterijai iš esmės buvo nustatyti tokie patys, kaip ir Savivaldybės administracijos 2018 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. SG-1152 Pareiškėjui nurodyti taikytini prioritetai (šios pažymos 8.1 punktas). Tai patvirtina, kad Savivaldybės administracijos pozicija šiuo klausimu nepasikeitė, o ji tik buvo įtvirtinta teisės akto nuostatose.
Atsižvelgus į tai, kas pirmiau paminėta, konstatuotina, jog Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu dulkėtumui mažinti vasarą kriterijai šiuo metu yra įtvirtinti individualiame administraciniame sprendime (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakyme Nr. A-913), kurio teisėtumas ir pagrįstumas Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų pagrindu gali būti nuginčytas tik teismo tvarka (šios pažymos 17.4 punktas). Taigi, tuo atveju, jei, Pareiškėjo nuomone, Savivaldybės administracijos numatytas gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu dulkėtumui mažinti sąrašas ir kriterijai yra kvestionuotini, turėtų būti kreipiamasi į teismą su skundu dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A-913 pakeitimo ar panaikinimo. Akcentuotina, kad pagal Seimo kontrolierių įstatyme Seimo kontrolieriams suteiktą kompetenciją Seimo kontrolierė negali vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A-913 teisėtumo bei pagrįstumo, nes tai išskirtinai priskirta teismo kompetencijai (šios pažymos 17.4 punktas);
19.3. nors Pareiškėjas skundžiasi, kad Savivaldybės administracija savo atsakymuose Pareiškėjui nepasisako dėl jo prašomos įvertinti galimos situacijos dėl geriamojo vandens tiekimo nutrūkimo įrenginėjant žiedinę sankryžą A g. ir B g. sankirtoje (pažymos 8.2 punktas), Seimo kontrolierė pabrėžia, kad, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio nuostatomis (šios pažymos 17.1 punktas), Seimo kontrolieriai gali vertinti valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų pareigūnų veiksmus tik tais atvejais, kai jais galimai buvo pažeistos pareiškėjų teisės ar teisėti interesai. Tačiau šiuo klausimu Pareiškėjas nenurodė jokio jau buvusio jo teisių pažeidimo atvejo dėl geriamojo vandens tiekimo nutrūkimo, o tai apriboja Seimo kontrolierės galimybes analizuoti šią situaciją ir, juolab, teikti tam tikras rekomendacijas Savivaldybės administracijai;
19.4. viena esminių Pareiškėjo skunde ir skundo papildyme Seimo kontrolierei nurodytų problemų ir Savivaldybės administracijoje spręstinų klausimų yra susiję su įvažiavimo į žemės sklypą a nebuvimu bei Savivaldybės administracijos atsisakymu išduoti Pareiškėjui prisijungimo sąlygas minėtajam įvažiavimui įrengti (šios pažymos 8.3, 10.2 punktai).
Iš tyrimo metu gautų Savivaldybės administracijos paaiškinimų (šios pažymos 10 punktas su papunkčiais) seka, jog, Savivaldybės administracijos nuomone, Pareiškėjo teisės dėl Žiedinės sankryžos A g. ir B g. sankirtoje, A g. nuo B g. iki S g. ir S g. nuo A iki esamos S g. įrengimo, Šiaulių mieste I statybos etapo - Statybos projekte nesuprojektuoto įvažiavimo į Pareiškėjui priklausantį žemės sklypą a nėra pažeistos (šios pažymos 10.4 punktas), nes, anot Savivaldybės administracijos, tai atlikti Savivaldybės administracija ketina tikslindama minėtojo Statybos projekto sprendinius (šios pažymos 10.1 punktas).
Tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtina, kad įvažiavimas į Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ayra numatytas Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 patvirtintame detaliajame plane (pažymos 10.5.2 papunktis). Remdamasis tuo, Pareiškėjas kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydamas išduoti jam prisijungimo sąlygas įvažiavimui į žemės sklypą a įrengti. Tačiau Savivaldybės administracija atsisakė išduoti Pareiškėjui prisijungimo sąlygas, argumentuodama tuo, jog nėra įrengtas A gatvės tęsinys (šios pažymos 10.2 punktas) bei nurodydama, neva, esamą galimybę Pareiškėjui patekti į žemės sklypą a per gretimus žemės sklypus (šios pažymos 10.3 punktas).
Įvertinusi šias aplinkybes, Seimo kontrolierė akcentuotina, jog nagrinėjamu atveju svarbia laikytina Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-27 2.2. punkte įtvirtinta nuostata (pažymos 10.5.1 papunktis) dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūros įrengimo ne eilės tvarka detaliojo plano įgyvendintojo lėšomis. Remdamasis šia nuostata, Savivaldybės administracija nurodė, neva, galimą susidariusios situacijos sprendimo būdą, tačiau, Seimo kontrolierės nuomone, tai prieštarauja pačios Savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 17 d. sprendimui atsisakyti išduoti Pareiškėjui prisijungimo sąlygas (šios pažymos 10.2 punktas).
Seimo kontrolierės nuomone, yra nepateisinama situacija, kai įvažiavimas į žemės sklypą a negali būti įrengtas nei Savivaldybės, nei Pareiškėjo lėšomis, nes tokia galimybė yra apribota Savivaldybės administracijos negalėjimu išduoti Pareiškėjui prisijungimo sąlygų ir kelia abejones dėl Savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 17 d. rašte Nr. SG-323 nurodyto atsisakymo Pareiškėjui išduoti prisijungimo sąlygas įvažiavimui įrengti pagrįstumo.
Remiantis Statybos įstatymo nuostatomis (šios pažymos 17.2 punktas) ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatyta atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ar specialiuosius reikalavimus teisėtumo tikrinimo tvarka (šios pažymos 17.3 punktas), Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos yra institucija, kuri pagal jai priskirtas funkcijas vertina atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ar specialiuosius reikalavimus pagrįstumo atvejus. Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė mano, kad nagrinėjamu atveju yra tikslinga kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, prašant (institucijos kompetencijos ribose) pateikti išvadą dėl Savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 17 d. rašte Nr. SG-323 Pareiškėjui pateikto atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas.

20. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, jog Pareiškėjui aktualus klausimas dėl D gatvės dulkėtumo problemos mažinimo buvo nagrinėtas bei nagrinėtinas teisme, o geriamojo vandens tiekimo Pareiškėjui priklausančioje namų valdoje užtikrinimo bei prisijungimo sąlygų įvažiavimui į žemės sklypą a išdavimo klausimai nepriklauso Seimo kontrolierių kompetencijai, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktais (šios pažymos 17.1 punktas), Seimo kontrolierė šios Pareiškėjo skundo dalies tyrimą nutraukia.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas nusprendžia:
X skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, atmesti.

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas nusprendžia:
X skundą dėl tuometės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Šiaulių apskrityje veiksmų, atsisakius nagrinėti Pareiškėjo skundą, atmesti.

23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė nusprendžia:
X skundo dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų galimai netinkamai išnagrinėtų Seimo kontrolieriaus rekomendacijų ir galimo neveikimo sprendžiant Pareiškėjui aktualius klausimus tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė rekomenduoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos laikinai einančiai viršininkės pareigas Renatai Planutienei pagal institucijai priskirtą kompetenciją, pateikti išvadas (apie jas informuojant Pareiškėją ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją):
— ar pagrįstai Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2017 m. balandžio 17 d. rašte Nr. SG-323 atsisakė Pareiškėjui išduoti prisijungimo sąlygas įvažiavimui į žemės sklypą a įrengti;
— koks subjektas (Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir (ar) Pareiškėjas) ir kokius veiksmus turėtų (galėtų) atlikti, kad būtų galima (jei galima) įrengti įvažiavimą į žemės sklypą a nesant įrengto A gatvės tęsinio.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-331;467; 4D-2017/2-1540
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį