Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių96
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė825225

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2019-08-28 gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo prašymus, susijusius su daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla.

2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. „Turiu negyvenamas patalpas <...> daugiabučiame gyvenamajame name“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta) (toliau citatose ir tekste vadinama – Patalpos, Patalpa; Namas). „Man priklausančiose Patalpose be mano sutikimo renovuotas ir eksploatuojamas šilumos mazgas“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Šilumos punktas). „Daugiabučio namo bendro naudojimo objektus administruojanti įmonė [buv. UAB „A“, dabar UAB „B“; toliau citatose ir tekste vadinama – Administratorius] [...] man priklausančias Patalpas yra užrakinę, taip mano turtą padarę man neprieinamu [...]“;
2.2. „2019-03-28 kreipiausi į Savivaldybės administraciją prašydamas patikrinti ar tinkamai buvo apskaičiuoti administravimo tarifai 10 metų laikotarpyje – ar apskaičiuojant tarifą man priklausančių Patalpų plotas buvo įtrauktas į bendro naudojimo objektų plotą, kuriems buvo paskaičiuoti administravimo ir eksploatavimo tarifai. Iš Savivaldybės administracijos gavau neigiamą atsakymą (2019-04-26 Nr. SE-330), nors į mano iškeltus klausimus net nebuvo atsakyta.
Apie tai nurodžiau savo 2019-07-12 rašte. Tačiau ir į šį raštą sulaukiau neigiamo atsakymo. 2019-08-06 raštu Nr. 19-746 man buvo atsakyta, kad tokio patikrinimo nenumato 2014-12-18 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-395 patvirtintos Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklės [toliau citatose ir tekste vadinama – Taisyklės]. Taip pat nurodyta, kad Šilumos punkto perkėlimas įmanomas tik esant daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimui. Ir tokį susirinkimą Administratorius organizuoja.
Manau, kad Savivaldybės administracijos direktorius A. Bartulis ir darbuotojas (pareigos rašte nebuvo nurodytos) Vitalijus Matuzas netinkamai vykdo savo pareigas, vilkina klausimo sprendimą [...]“:
2.2.1. „Patalpas aš įsigijau teisės aktų nustatyta tvarka 1993 m. Teisės aktų nustatyta tvarka šie duomenys yra registruoti nekilnojamojo turto registre ir viešai skelbiami. 2004 m. Namo gyventojų prašymu Šilumos punktas šiame Name buvo modernizuotas gyventojų nurodytose patalpose [...]. Mano sutikimas tokiems veiksmams nebuvo gautas, aš apie tai net nebuvau informuotas. [...]. Todėl man buvo pateiktas mane klaidinantis paaiškinimas, kad tik gyventojų susirinkime priėmus sprendimą, galimas šio klausimo sprendimas. Akivaizdu, kad neteisėtais veiksmais sukeltų padarinių šalinimas galimas ir kitokiais būdais. [...]. Tuo labiau, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punkte numatyta viena iš savarankiškųjų savivaldos funkcijų yra šilumos [...] tiekimo [...] organizavimas. Atsisakydami spręsti mano rašte nurodytas problemas, Savivaldybės darbuotojai atsisakė vykdyti privalomas Savivaldybės funkcijas“;
2.2.2. „2001-05-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 603 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ (2015-12-01 redakcija) patvirtintuose administravimo nuostatuose [toliau citatose ir tekste vadinama – Administravimo nuostatai] nurodyta, kad administratorius privalo nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais
(7.1 punktas). Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio l dalyje nurodyta, kad teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas“ užtraukia administracinę atsakomybę. „Administracinio nusižengimo tyrimą šio straipsnio pagrindu atlieka vietos savivaldos institucijos administracija.“ „Kodėl toks tyrimas net nepradėtas? [...] Ar buvo tikrintas Namo bendro naudojimo objektų sąrašas (aprašas), kad nustatyti, ar man priklausančios Patalpos yra įtrauktos į jį? Ar tikrinta, kodėl Administratorius vykdė kitą savo veiklą privačiose, o ne Namo bendro naudojimo patalpose, nepasirūpindamas, kad tokie svarbūs objektai, kaip Šilumos punktas būtų bendro naudojimo patalpose? Kodėl nesutikrino nekilnojamojo turto registro duomenų apie jiems priklausančius prižiūrėti objektus net nuo 1993 metų. Kodėl pati Savivaldybė, kaip turinti tokią teisę, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso [toliau citatose ir tekste vadinama – CK] numatytais pagrindais (CK 4.85 straipsnio 5 dalis – susirinkimus gali šaukti ir savivaldybės vykdomoji institucija) neorganizavo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo, jei manė esant jį reikalingą, o pavedė tai atlikti Administratoriui, nes iš susirinkimo protokolo [...] visiškai aišku, kad susirinkimas vestas pažeidžiant visas įmanomas nustatytas tvarkas. Susirinkime stebėtojo / svečio teisėmis galinti dalyvauti Administratoriaus atstovė tampa susirinkimo pirmininku (balsų skaičiavimo komisija netvirtinta ir balsai neskaičiuoti), susirinkimo darbotvarkės klausimas ignoruotas (jis pateiktas be galimų sprendimo variantų, nors Aplinkos ministro įsakyme reikalaujama, kad tokie variantai būtų nurodyti), svarstyti klausimai, kurie neskelbti darbotvarkėje, ir tais klausimais priimti sprendimai, kurių variantai, kaip ir patys klausimai nebuvo skelbti. Darbotvarkė neatitinka anksčiau sušaukto ir neįvykusio susirinkimo darbotvarkės, todėl susirinkimas negali būti laikomas pakartotiniu ir jam negali būti taikomas sumažintas savininkų kvorumas. Tačiau, Savivaldybė nemato reikalo tikrinti tokios Administratoriaus veiklos ir darbo. Tačiau, mano giliu įsitikinimu, tokie Savivaldybės veiksmai – visiškai nepagristi“;
2.2.3. „Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad aš prašiau atlikti administravimo ir eksploatavimo tarifų paskaičiavimo reviziją už 10 paskutinių metų. Man atsakyta, kad nedarys to, nes nuo 2014 m. galiojanti patikrinimų tvarka to nenumato, o Savivaldybė tokių tarifų nebetvirtina. Tačiau tokie tarifai netvirtinti tik kelis paskutinius metus, o mano prašymas apima
10 metų laikotarpį. Negavau jokio pagrįsto atsakymo, kodėl atsisakoma tikrinti ankstesnių tarifų teisėtumą. Manau, kad toks atsisakymas yra nepagrįstas ir neteisėtas.“

3. Skunde prašoma Seimo kontrolierės „imtis priemonių, kad įvertinti neteisėtus Savivaldybės administracijos veiksmus ir kad mano prašymai būtų išnagrinėti tinkamai, teisėtai, nepažeidžiant mano teisių“.


TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:
4.1. Pareiškėjas Savivaldybės administracijai 2019-03-28 pateikė prašymą (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-1), kuriame nurodyta:
Administratorius „be jokio teisinio pagrindo naudoja Name nuosavybės teise man [...] priklausančias Patalpas (rūsyje 65,88 kv. m, teisinė registracija atlikta 1993-12-13, registro
Nr. <...>). [...]. Pagal 1991-05-31 parengtą schemą iš šių patalpų turėjo būti iškeliamas Šilumos punktas į kitas patalpas, tačiau dėl nežinomų priežasčių jis liko man priklausančiose Patalpose.
Prašau patikrinti, ar nuo 1993-12-13 Administratorius, nustatydamas bendro naudojimo objektų, tame tarpe ir inžinerinių tinklų, eksploatavimo ir kitus su jų priežiūra susijusius mokesčius ir jų tarifus, neįtraukė į juos lėšų, kuriomis būtų atliekami bet kokio pobūdžio darbai šiose, man priklausančiose Patalpose, ir jei tokios lėšos buvo numatytos ar įtrauktos į apskaičiuojamus mokesčius ar jų tarifus, kokiu teisiniu pagrindu tai buvo padaryta, nes Administratorius nėra su manimi sudaręs jokios sutarties dėl Patalpų teisėto naudojimo. Taip pat prašau patikrinti, ar tose Patalpose Administratorius neatliko pavienių, neplanuotų darbų, kurių kaštai bei kt. būtų padengti iš mokesčių, renkamų iš gyventojų ir savininkų. Prašau užtikrinti, kad Administratorius iki
2019-07-01 išsikraustytų iš man priklausančių Patalpų. Patalpų neatlaisvinus geranoriškai, pašalinių asmenų, neturinčių savininko leidimo, pateikimo į jas galimybė bus panaikinta, neprisiimant atsakomybės už jose paliktą svetimą turtą“;
4.2. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio 2019-04-26 atsakyme į Prašymą-1 (registracijos Savivaldybėje Nr. SE-330; toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-1), be kita ko, nurodyta:
4.2.1. „Pagal VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro [toliau citatose ir tekste vadinama – NTR] 2019-04-02 duomenis Jums Name priklauso (įregistruota) 66/2289 pastato (Namo), dalys, bet ne Prašyme-1 nurodytos rūsio Patalpos (įregistravimo pagrindas – 1993-12-13 Pirkimo–pardavimo sutartis). Pažymėtina ir tai, kad minėtoje sutartyje nėra jokios informacijos (patvirtinimo) apie Šilumos punkto iškeldinimą iš rūsio patalpų po jų privatizacijos ar panašiai. Atsižvelgdami į aukščiau minėtą, informuojame, kad [...] [Savivaldybės administracija] nevykdys Administratoriaus veiklos, susijusios su Namu, patikrinimo“;
4.2.2. „Jūsų Prašyme-1 nurodytas klausimas spręstinas su Namo bendrasavininkais, bet ne su Administratoriumi. Pagal [...] turimą informaciją Administratorius nėra užėmęs (ir negali atlaisvinti) jokių Jums ar kitiems Namo bendrasavininkams priklausančių patalpų“;
4.2.3. „Jūsų Prašyme-1 nurodytu klausimu Namo butų ir kitų patalpų savininkai turėtų priimti sprendimą dėl Šilumos punkto iškėlimo iš galimai Jums priklausančių rūsio Patalpų į bendrojo naudojimo patalpas, arba išpirkti galimai Jums priklausančias Patalpas ir Šilumos punktą palikti šiose Patalpose, arba bendru susitarimu su Jumis sudaryti Patalpų nuomos sutartį. Bet kokiu atveju, ne Administratorius, bet Namo butų ir kitų patalpų savininkai turėtų priimti sprendimą Jums rūpimu klausimu. Pagal CK 4.85 str. butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus priima namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuodami raštu. Namo bendrasavininkams nepriėmus jokio sprendimo, ginčą dėl Šilumos punkto iškeldinimo turėtumėte spręsti teisme [...]“;
4.2.4. „Dėl mokesčių ar kitų įmokų. Pagal [...] turimą informaciją, Namo bendrojo naudojimo objektų administravimą vykdžiusios / vykdanti bendrovė [Administratorius] neskaičiavo / neskaičiuoja Jums jokių mokesčių, išskyrus mokestį už Namo stogo atnaujinimą (skaičiuojamą nuo 2019 m. kovo mėn. pagal Namo bendrasavininkų nutarimą, priimtą 2018-06-13 Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime).
CK 4.82 straipsnio l d. nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo butų ir kitų patalpų savininkams (tame tarpe ir Jums kaip Namo bendrasavininkui). CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Minėto straipsnio 7 dalis nustato, jog buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-06-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje
Nr. 3K-3-305/2012, nurodė, jog bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.
Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK
4.82 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Plėtodamas praktiką bylose dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų kasacinis teismas akcentavo principinę nuostatą, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2 009).
CK 4.83 str. 5 d. reglamentuota, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims (šiuo atveju Administratoriui) remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros techninę ir kitokią įrangą. Tai yra minėtų remonto darbų vykdymui buto ar kitų patalpų savininkų sutikimas nereikalingas. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad Namo bendrojo naudojimo objektų administratoriai jau nuo 1993-12-13 privalėjo skaičiuoti Jums visus Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ar atnaujinimo mokesčius (už Namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, už Namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, už Namo šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą, kaupimo išlaidas Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui, už Namo bendrojo naudojimo patalpų valymą, už Namui priklausančios teritorijos valymą, už Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbus, atliekamus ne iš sukauptų lėšų).“
Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į klausimo aktualumą Namo gyventojams, „tarpininkaus, jog Administratorius sušauktų Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą dėl šio klausimo sprendimo. Savivaldybė, be Namo patalpų savininkų sprendimo, negali įpareigoti Administratoriaus vykdyti vienokius ar kitokius veiksmus, susijusius su Namo bendrojo naudojimo objektais (Šilumos punkto iškeldinimu)“;
4.3. Pareiškėjas Savivaldybės administracijai 2019-07-12 pateikė prašymą (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-2), kuriame nurodyta: „Noriu pabrėžti, kad į mano iškeltus klausimus [...] nebuvo atsakyta. [...] Todėl prašau šį klausimą [dėl mokesčių skaičiavimo] iš naujo nagrinėti ir pateikti man atsakymą [...]. Taip pat prašau spręsti Patalpų [...] atlaisvinimo klausimą. Dėl šių Patalpų atlaisvinimo jokio patalpų savininkų susirinkimo Administratorius nesurengė, Patalpų neatlaisvino. Man taip pat padaryta žala, nes trukdoma naudotis man priklausančiu turtu. Ji nėra atlyginta. [...]. Kadangi iki šiol jokių veiksmų nebuvo atlikta, tai informuoju, kad spynos bus pakeistos šį mėnesį [...]. Manau, kad Savivaldybės administracija netinkamai vykdo Administratoriaus kontrolę, nes neužkerta kelio piktnaudžiavimams eksploatuojant bendro naudojimo objektus, kai jie neiškeliami iš privačių patalpų [...]. Prašau užtikrinti, kad Administratorius iki 2019-07-22 išsikraustytų iš man priklausančių Patalpų [...]“;
4.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-06 atsakyme į Prašymą-2 (registracijos Savivaldybėje Nr. SG-746; toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-2), be kita ko, nurodyta:
4.4.1. „Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimai vykdomi vadovaujantis Taisyklėmis. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ar techninės priežiūros tarifų sudedamųjų dalių tikrinimas Taisyklėse nenumatytas“;
4.4.2. „Pažymėsime ir tai, kad Administratorius nenustatė Namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ar techninės priežiūros tarifų. Namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas (0,0815 Eur / m2) patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-22 įsakymu Nr. A-1884, o techninės (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų) priežiūros tarifas nustatytas šios paslaugos pirkimo sutartyje, sudarytoje su UAB „B“. Administravimo nuostatų 8 punkte nustatyta, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas: [...]“;
4.4.3. „Be to, Savivaldybė gavo Administratoriaus 2019-07-22 raštą [...], adresuotą ir Jums, kuriame teigiama, kad Administratorius iki šiol nėra skaičiavęs mokesčių už Jūsų nuosavybės teise (galimai) valdomą Patalpą, kurioje įrengtas (sumontuotas) Šilumos punktas, užtikrinantis karšto vandens ir šilumos energijos tiekimą viso Namo butų ir kitų patalpų savininkams. Minėtame rašte teigiama, kad Administratorius Patalpoje neturi jokių nuosavybės teise jam priklausančių daiktų ar įrenginių. Suprantama, kad minėtos Patalpos savininkas gali užrakinti šias Patalpas, keisti spynas ir panašiai, tačiau privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti Patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą (šiuo atveju Šilumos punktą) (pagal CK 4.83 str. 5 d.)“;
4.4.4. „Savivaldybės nuomone, Šilumos punkto iškėlimas iš Jums priklausančių (galimai) rūsio Patalpų galimas tik esant Namo butų ir kitų patalpų savininkų nutarimui ir reikiamų įgaliojimų suteikimui Administratoriui dėl Šilumos punkto iškeldinimo dokumentacijos rengimo ir darbų organizavimo“; „Norime užtikrinti, kad Administratorius jau ėmėsi būtinų žingsnių Šilumos punkto iškeldinimui. Administratorius 2019-05-30 raštu [...] kreipėsi į AB „C“, prašydamas pateikti Šilumos punkto iškeldinimo iš Patalpų sąlygas [...]. AB „C“ 2019-06-12 raštu Administratoriui pateikė aukščiau minėtas sąlygas [...].“
„Savivaldybei žinoma, kad Administratorius dėl Šilumos punkto iškeldinimo klausimų
š. m. liepos 29 d. šaukė Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą. Deja, susirinkimas neįvyko, kadangi į susirinkimą nesusirinko reikiamas Namo butų ir kitų patalpų savininkų skaičius. Nutarta 2019-08-13 sušaukti pakartotinį susirinkimą. Tikimės, kad pakartotinis susirinkimas įvyks ir bus priimti reikiami Namo patalpų savininkų nutarimai dėl Šilumos punkto iškeldinimo į kitas patalpas“;
4.5. Namo butų ir kitų patalpų savininkų 2019-08-13 susirinkimo protokole (nenurodytas registravimo numeris; toliau vadinama – Susirinkimas; Protokolas) pažymėta:
4.5.1. „[...] 1. Pastato šilumos įrenginių pertvarkymas pagal negyvenamųjų patalpų savininko prašymą. SVARSTYTA: 2019-07-29 susirinkimo metu buvo nutarta, kad iki pakartotinio susirinkimo Pareiškėjas pateiks savo pasiūlymus / pageidavimus dėl jam nuosavybės teise priklausančių Patalpų naudojimo. Susirinkusiems dalyviams perskaityti visi 3 pasiūlymų variantai [...], kurie negyvenamųjų patalpų savininko Administratoriui buvo pateikti 2019-08-12.
Susirinkime dalyvavę butų ir kitų patalpų savininkai pateikė Pareiškėjui klausimus apie tai kaip ir kada, jo manymu, gyventojai neteisėtai užėmė šias Patalpas ir jose nelegaliai sumontavo bendro naudojimo inžinerinę įrangą. Pareiškėjo teigimu, šias Patalpas jis privatizavo 1993-09-29 be jokios inžinerinės įrangos. [...]. NUSPRĘSRA: 1. Nepritarti Pareiškėjo pasiūlytiems raštiškiems variantams dėl Patalpų naudojimo / eksploatavimo sąlygų. [...] 2. Administratorius ir butų ir kt. patalpų savininkai Pareiškėjui rekomendavo šį klausimą spręsti teisminiu keliu. [...]“;
4.5.2. „Susirinkimo metu Pareiškėjas informuotas apie tai, kad taikant senaties terminą jam Administratorius privalo priskaityti Namo bendro naudojimo administravimo, techninės priežiūros, kaupimo ir kitas eksploatacines išlaidas už pastaruosius 10 metų. Namo gyventojai palaiko tokią iniciatyvą. Taip pat vadovaujantis [...] LR šilumos ūkio įstatymo [...] 25 straipsniu, Administratorius kreipsis į AB „C“ dėl mokesčių priskaitymo už bendrų patalpų šildymą. NUSPRĘSTA: 1. Priskaityti Patalpų savininkui nemokėtus Namo administravimo mokesčius už pastaruosius 10 metų. [...]. Informuoti AB „C“ dėl mokesčių priskaitymo už bendrų patalpų šildymą. [...].
Susirinkimo metu Pareiškėjas įspėtas apie piktybinį Namo karšto vandens ir šildymo sistemos prižiūrėtojo neįleidimą į jam priklausančias Patalpas, kad esant avariniam gedimui patekimas privalo būti užtikrintas nedelsiant, o to neužtikrinus spyna bus laužiama. Kitais atvejais prižiūrėtojas derinsis pateikimo į Patalpas laiką iš anksto.“

5. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl Pareiškėjo skunde nurodytų Savivaldybės administracijos pareigūnų veikimo, neveikimo aplinkybių; papildomai motyvuoti (pagrįsti teisės aktų reikalavimais) Atsakymo-1 išvadą, kad, „Atsižvelgdami į aukščiau minėtą, informuojame, kad [...] [Savivaldybės administracija] nevykdys Administratoriaus veiklos, susijusios su Namu, patikrinimo“; pateikti Pareiškėjui paaiškinimus dėl Susirinkimo organizavimo, Protokole nurodytų sprendimų priėmimo tvarkos atitikimo teisės aktų reikalavimams, Susirinkimų sprendimų apskundimo tvarkos, informaciją dėl Savivaldybės kompetencijos spręsti Pareiškėjo keliamas problemas bei pasiūlymus, kaip po priimtų Susirinkimo sprendimų galėtų
būti sprendžiamos šios problemos (Seimo kontrolierei pateikti papildomo atsakymo Pareiškėjui kopiją) ir kt.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Iš Savivaldybės administracijos Seimo kontrolierei 2019-10-23 raštu Nr. S-3408 ir
2019-10-08 raštu Nr. SG-953 pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta:
6.1. „CK 4.83 str. 5 d. reglamentuota, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims (šiuo atveju Administratoriui) remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą. Tai yra minėtų remonto darbų vykdymui buto ar kitų patalpų savininkų sutikimas nereikalingas.“
Savivaldybės administracijos pareigūnų nuomone, Atsakymu-1 „Savivaldybės administracijos Turto valdymo poskyris pakankamai išsamiai ir aiškiai atsakė Pareiškėjui dėl bendrojo naudojimo objektų remonto darbų teisėtumo ir dėl Pareiškėjo prievolių, susijusių su mokesčių mokėjimu, ir priėjimo prie bendrojo naudojimo objektų. [...].“
Be to, „Savivaldybė Atsakymu-1 informavo Pareiškėją ir apie tai, kad Patalpų savininkas gali užrakinti šias patalpas, keisti spynas ir panašiai, tačiau privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą. Pažymėsime ir tai, kad Administratorius nevykdo Namo šilumos ir karšto vandens sistemų (tame tarpe ir šilumos mazgo įrenginio) techninės priežiūros. Šiuos darbus sutartiniais pagrindais vykdo UAB „B“;
6.2. „[...] su Prašymu-1 Pareiškėjas kreipėsi į Savivaldybę 2019-04-01 (Savivaldybės registracija 2019-04-01 Nr. GP-261). Pareiškėjui atsakyta 2019-04-26 Atsakymu-1“ [per 18 darbo dienų]. Atsakyta per teisės aktų nustatytą terminą. Savivaldybė 2019-04-29 Savivaldybės administracijos raštu Nr. SE-334 kreipėsi į Administratorių su prašymu sušaukti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą. [...] Pareiškėjo Prašymas-2 Savivaldybėje buvo gautas 2019-07-15 (Savivaldybės registracija 2019-07-15 Nr. GP-643). Pareiškėjui atsakyta 2019-08-06 Atsakymu-2 [per 16 darbo dienų]. Atsakyta per teisės aktų nustatytą terminą.“
„Savivaldybė nesutinka su Pareiškėjo teiginiu, kad Savivaldybės pareigūnai „netinkamai vykdo savo pareigas, vilkina klausimo sprendimą ir tokiais savo veiksmais daro man (Pareiškėjui) tiesioginę žalą“. Pareiškėjo Prašymų esmė – iškelti Šilumos punkto įrenginį iš galimai nuosavybės teise Pareiškėjui priklausančių Patalpų, ir tai padaryti su Savivaldybės pagalba. Pareiškėjui buvo paaiškinta žodžiu, atsakyta raštu, kad Šilumos punkto iškėlimo klausimas spręstinas su Namo bendrasavininkais, arba teisme, bet ne su Administratoriumi. Pareiškėjas buvo informuotas, jog Šilumos punkto įrenginio iškėlimas iš Patalpų galimas tik esant Namo butų ir kitų patalpų savininkių nutarimui ir reikiamų įgaliojimų suteikimui Administratoriui dėl Šilumos punkto įrenginio iškeldinimo dokumentacijos rengimo ir darbų organizavimo. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad jis turėtų kreiptis į Administratorių, prašydamas sušaukti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą dėl jam rūpimo klausimo. Savivaldybė pažadėjo tarpininkauti dėl Namo patalpų savininkų susirinkimo sušaukimo. Savivaldybė savo pažadą tesėjo [...]“ (pažymos 6.2.1 papunktis).
„Deja, Pareiškėjas į Administratorių dėl susirinkimo sušaukimo nesikreipė. Nesuprantama, kodėl Pareiškėjas, Patalpas įsigijęs 1993 metais, tik 2019 metų pradėjo kelti klausimą dėl Šiluminio punkto įrenginio iškėlimo iš šių Patalpų. Dvidešimt šešis metus Pareiškėjui nekilo jokių klausimų dėl Patalpų naudojimo, užrakinimo ar mokesčių nemokėjimo ir pan.“;
6.3. „Savivaldybė nesutinka, kad Pareiškėjui buvo teiktas tik vienas klausimo sprendimo būdas – priėmus sprendimą gyventojų susirinkime. Savivaldybė Atsakyme-1 pateikti keli galimi problemos sprendimo būdai („Jūsų Prašyme-1 nurodytu klausimu Namo butų ir kitų patalpų savininkai turėtų priimti sprendimą dėl Šilumos punkto iškėlimo iš galimai Jums priklausančių rūsio Patalpų į bendrojo naudojimo patalpas, arba išpirkti galimai Jums priklausančias rūsio Patalpas ir Šilumos punktą palikti šiose Patalpose, arba bendru susitarimu su Jumis sudaryti Patalpų nuomos sutartį“ ir kt.; pažymos 4.2.3 papunktis), Savivaldybės administracija Atsakyme-1 „informavo Pareiškėją, kad Šilumos punkto įrenginio klausimas gali būti sprendžiamas Namo patalpų savininkų susirinkime, balsuojant raštu arba teisme“;
6.4. „Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad: „savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti“. [...]. Tai yra, šilumos ūkio specialusis planas numato sprendinius ir priemones, susijusias su teritorijomis, bet ne su pastato (Namo) vidumi. Jokie teisės aktai Savivaldybės neįpareigoja ar suteikia teisę organizuoti daugiabučių namų inžinerinių sistemų atnaujinimo, demontavimo ar kitų darbų.“
„CK 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo [...] priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.“ Taigi, Namo butų ir kitų patalpų savininkai turėtų patys priimti sprendimą dėl Šilumos punkto įrenginio. Norime užtikrinti, kad Savivaldybė vykdo aukščiau minėtą savo savarankiškąją funkciją, Namas aprūpinamas šiluma iš centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos. Savivaldybė nėra gavusi Namo butų ir kitų patalpų savininkių nusiskundimų dėl netinkamo šilumos tiekimo į Namą“;
6.5. „[...] daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui administracinė atsakomybė gali būti taikoma už teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą. Atsižvelgus į visas aplinkybes ir faktus teikti (atsižvelgta į esminį Pareiškėjo klausimą – Šilumos punkto iškeldinimas iš Patalpų), kad Administratorius netinkamai atliko savo pareigas, susijusias su Namo bendrojo naudojimo priežiūra, negalime.
Pareiškėjas su Prašymu-1 kreipėsi į Savivaldybę ir Administratorių. Administratorius Pareiškėjui pateikė atsakymą 2019-04-12 raštu Nr. ŠB-RS-19-2319 „Dėl <...>“ (atsakyta raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminu). Pareiškėjas raštu informuotas, kad Administratorius Name nevaldo nuosavybės teise inžinerinės įrangos, informuotas apie tai, kad Administratorius neturi jokios informacijos apie Pareiškėjo rašte minimas Patalpų privatizavimo sąlygas ir apie 1991-05-31 parengtą bendro naudojimo inžinerinių tinklų iškėlimo schemą. Pažymėsime, kad pagal NTR duomenis nuo 1991-03-28 iki 1995-05-03 Namo administravimą vykdė UAB „D“ (Namas žinybinis, priklausė <...>). Administratorius Namo administravimą perėmė nuo 1995 05-03.“
„Administratorius, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, 2019-05-30 raštu Nr. SB-RS-19-2459 [...] kreipėsi į AB „C“ dėl Namo Šilumos punkto iškeldinimo sąlygų iš patalpų ir magistralinių šildymo vamzdžių perkėlimo [...]. AB „C“ 2019-06-11 raštu Nr. SD-1328 Administratoriui pateikė Namo Šilumos punkto pertvarkymo sąlygas ir pateikė reikalavimus: gauti gyvenamojo namo [...] savininkų sutikimą dėl Šilumos punkto pertvarkymo; parengti projektą, kuriame reikalinga: suprojektuoti gyvenamojo namo Šilumos punkto iškėlimą iš privačių patalpų į bendrojo naudojimo patalpą; suprojektuoti šilumos tiekimo įvadą iki perkelto Šilumos punkto pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais; suprojektuoti Šilumos punkto prijungimą prie gyvenamojo namo šildymo sistemos; suprojektuoti nenaudojamų vamzdžių demontavimą [...].“
Pareiškėjas su Prašymu-2 „pakartotinai į Savivaldybę ir Administratorių kreipėsi
2019-07-12 [...], Administratoriui pateikė savo sąlygas dėl Šilumos punkto Patalpų nuomos, išpirkimo, iškeldinimo. Administratorius Pareiškėjui pateikė atsakymą 2019-07-22 raštu
Nr. MBS-RS-19-2622 [...] (atsakyta raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminu). Pareiškėjas raštu informuotas apie Namo administravimo ir Namo techninės priežiūros, Namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų apskaičiavimo tvarką. Šiuo raštu Administratorius informavo Pareiškėją apie 2019-07-29 šaukiamą Namo patalpų savininkų susirinkimą dėl Šilumos punkto iškėlimo klausimo. Deja, susirinkimas neįvyko. Pakartotinis susirinkimas sušauktas 2019-08-13. Susirinkimas nepritarė Pareiškėjo siūlomoms sąlygoms ir rekomendavo Šilumos punkto iškeldinimo klausimą spręsti teisminiu keliu“;
6.6. „Namo bendrojo naudojimo objektų aprašas tikrintas nebuvo, kadangi nebuvo atliekamas Administratoriaus veiklos, susijusios su Namu, patikrinimas, kadangi į Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašą įtraukiami bendrojo naudojimo objektai (bendrosios pastato konstrukcijos, bendrosios pastato inžinerinės sistemos, pastato bendrojo naudojimo patalpos ir kita bendra), bet ne pastato patalpų savininkams (šiuo atveju Pareiškėjui) priklausančios Patalpos.“
Taisyklės „nenumato, kad Savivaldybė tikrina Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių „kitą veiklą“, nesusijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu.“ Savivaldybės pareigūnų nuomone, „patalpų savininkai turėtų patys žinoti, kas vykdoma jų nuosavybės teise priklausančiose patalpose. Be to, Administratorius raštiškai užtikrino, kad Patalpose neturi jokių nuosavybės teise priklausančių daiktų ar įrenginių ir nevykdo jokios veiklos. [...] Administravimo nuostatai reglamentuoja bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, paskirto CK 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka, veiklą administruojant bendrojo naudojimo objektus (šiuo atveju Šilumos punkto įrenginį). NTR nėra duomenų apie bendrojo naudojimo objektus“;
6.7. „Savivaldybės vykdomosios institucijos teisė šaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus įtvirtinta CK“, kurio 4.85 straipsnio 5 d. reglamentuota, kad: „Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia [...] arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų [...]. Atvejus, leidžiančius savivaldybės vykdomajai institucijai šaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus. nustato CK 4.83 straipsnio 3 d. – „Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.“ Kitų atvejų, leidžiančių savivaldybės vykdomajai institucijai šaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato. [...]. Minėto Namo bendrojo naudojimo objektų administravimą vykdo Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas Administratorius, kuriam ir priklauso Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo teisė. Vadovaujantis aukščiau minėtu, Savivaldybės Turto valdymo poskyris raštu ir kreipėsi į Administratorių su prašymu sušaukti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą“;
6.8. „Savivaldybės administracija nevertino Susirinkimo organizavimo, Protokole nurodytų sprendimų priėmimo tvarkos atitikimą teisės aktų reikalavimams, kadangi Pareiškėjas po Susirinkimo nesikreipė į Savivaldybės administraciją su prašymu įvertinti Susirinkimo organizavimą ar Protokole nurodytų sprendimų priėmimo tvarkos atitikimą teisės aktų reikalavimams“;
6.9. „Vadovaujantis NTR duomenimis, Namas iki 1995-05-03 priklausė „E“, o jo priežiūrą vykdė UAB „D“. Jokios informacijos apie Šilumos punkto įrenginio sumontavimą Namo Patalpose iki 2004 m. Savivaldybė neturi. Žinoma, kad Namas buvo apšildomas kietu kuru iš vietinės katilinės, įrengtos Patalpose. Vadovaujantis Pareiškėjo Prašyme-1 esančia citata „Pagal 1991-05-31 parengtą schemą iš šių patalpų turėjo būti iškeliamas Šilumos punktas į kitas patalpas, tačiau dėl nežinomų priežasčių jis liko man priklausančiose patalpose“ [...] galima suprasti, kad Šilumos punkto įrenginiai Patalpose buvo sumontuoti iki 1991-05-31, panaikinus kieto kuro katilus. Netikėti Pareiškėjo teiginiu, kad 1991-05-31 buvo parengta schema Šilumos punkto įrenginių iškėlimui iš Patalpų, nėra pagrindo, kadangi Pareiškėjas tuo metu dirbo „E“ statybos darbų vadovu (nepatvirtintais duomenimis). Minėta schema Pareiškėjo nebuvo perduota nei Administratoriui, nei Savivaldybei.“
„2019-08-13 Namo patalpų savininkų susirinkimui Pareiškėjas pateikė savo pasiūlymus:
„1 variantas. Atlaisvinti neteisėtai užimtas patalpas, pašalinant visą joje neteisėtai sumontuotą įrangą bei padengti visas su užimtomis patalpomis susijusias išlaidas (patalpų išlaikymas, eksploatavimas ir kt.) už visą neteisėto naudojimo laikotarpį. Kompensuoti žalą, atsiradusią
dėl pažeistos teisės naudotis nuosavybe – 2000 eurų. 2 variantas. Sudaryti negyvenamų patalpų nuomos / panaudos sutartį, kuria įsipareigojama padengti visas neteisėto patalpų užėmimo laikotarpiu kilusias ir dėl to laikotarpio kilsiančias ateityje išlaidas (patalpų išlaikymas, eksploatavimas ir kt.). Kompensacija už patalpos nusidėvėjimą (dėl specifinių įrenginių joje) –
1200 eurų (variantai: suma už metus), Patalpų naudotojas privalo įsipareigoti atlikti visus privalomus remonto darbus, kad palaikyti tinkamą patalpų techninę ir sanitarinę būklę, o pasibaigus sutarčiai ir jos nepratęsus – išmontuoti visus įrenginius ir suremontuoti patalpas pašalinant įrenginių buvimo žymes. 3 variantas. Sudaryti negyvenamųjų Patalpų pirkimo–pardavimo
sutartį. Pardavimo kaina 10000 eurų. Kartu įsipareigojama padengti visas neteisėto Patalpų užėmimo laikotarpiu kilusias ir dėl to laikotarpio kilsiančias ateityje (Patalpų išlaikymo, eksploatavimo ir kt.).“
„Suprantama, kad Namo patalpų savininkai Susirinkime nepritarė nei vienam Pareiškėjo siūlomam variantui. Namo patalpų savininkai, žinodami, kad įrenginys buvo sumontuotas bendrojo naudojimo patalpose – kieto kuro katilinėje, nesutinka apmokėti jokių išlaidų už Šilumos punkto įrenginio iškėlimą į kitas patalpas už savo lėšas. Tęsiant paaiškinimą dėl Šilumos punkto įrenginio nuosavybės klausimo, informuojame, kad pirminis Šilumos punkto įrenginys buvo renovuotas (automatizuotas) AB „C“ lėšomis, vadovaujantis Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo UAB „H“ organizuoto Namo butų savininkų susirinkimo 2004-06-01 protokolu ir UAB „F“ techniniu projektu [...]“;
6.10. „Prieš pateikdamas raštus (Prašymą-1, Prašymą-2) Pareiškėjas (kaip Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojas-specialistas) lankėsi Savivaldybės administracijos Turto valdymo poskyryje su prašymu įtakoti Administratorių, kad šis panaikintų Pareiškėjui paskaičiuotą (pagal Namo patalpų savininkų 2018-06-13 susirinkimo nutarimą) mokestį už Namo stogo atnaujinimą. Pokalbio metu Pareiškėjas užsiminė, kad Šilumos punkto įrengimo iškėlimas nurodytas 1993-12-13 pirkimo–pardavimo sutartyje. Pareiškėjui pristačius minėtą sutartį, informacija apie Šilumos punkto įrenginio iškėlimą nepasitvirtino [...].“
Savivaldybės administracijos pareigūnų nuomone, „Pareiškėjas Patalpas (anksčiau buvusios katilinės kietu kuru patalpos) privatizavo kartu su Šilumos punkto įrenginiais. Tai patvirtina ir pats Pareiškėjas savo Prašyme-1 rašydamas, kad „Pagal 1991-05-31 parengtą schemą iš šių patalpų (Patalpų) turėjo būti iškeliamas Šilumos punktas į kitas patalpas, tačiau dėl nežinomų priežasčių jis liko man priklausančiose Patalpose“. Akivaizdu, kad Šilumos punkto įrenginys buvo sumontuotas Patalpose iki 1993-12-13. Savivaldybei nesuprantama, kaip 1993 m. galėjo būti privatizuotos Šilumos punkto patalpos (Patalpos) su Šilumos punkto įrenginiais pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą.“
Savivaldybės administracijos pateiktas NTR 2019-04-02 išrašas patvirtina, kad Pareiškėjui priklauso 66/2289 pastato (Namo), pateiktoje 1993-12-13 pirkimo–pardavimo sutartyje nėra sąlygų – iškelti Šilumos punkto įrenginius;
6.11. „Pareiškėjas Prašymu-1 kreipėsi „Dėl Administruojančios įmonės veiklos patikrinimo bei neteisėtai užimtų patalpų atlaisvinimo“ į Savivaldybę, teikdamas, kad Administratorius „be jokio teisinio pagrindo naudoja Name nuosavybės teise man [...] priklausančias Patalpas (rūsyje 65,88 kv. m, teisinė registracija atlikta 1993-12-13, registro Nr. <...>). Šiomis Patalpomis Administratorius naudojasi vykdydamas bendrojo naudojimo objektų priežiūrą.“
„Kaip jau minėjome, Pareiškėjas (kaip Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojas-specialistas), prieš pateikdamas Prašymą-1, lankėsi Savivaldybės administracijos Turto valdymo poskyryje, prašydamas įtakoti Namo Administratorių, kad šis panaikintų Pareiškėjui paskaičiuotą (pagal Namo patalpų savininkų 2018-06-13 susirinkimo nutarimą) mokestį už Namo stogo atnaujinimą. Apsilankymo metu Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad Savivaldybė negali duoti jokių nurodymų Administratoriui dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo išlaidų paskirstymo. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad visi butų ir kitų patalpų savininkai privalo prisidėti prie Namo bendrojo naudojimo konstrukcijų atnaujinimo. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad Administratorius savavališkai, be Namo gyventojų sprendimo ir įgaliojimo, negali imtis jokių veiksmų Šilumos punkto įrenginio iškėlimui iš Pareiškėjui galimai nuosavybės teise priklausančių patalpų (Patalpų). Pareiškėjui buvo pasiūlyta kreiptis į Administratorių su prašymu sušaukti Namo patalpų savininkų susirinkimą dėl Šilumos punkto įrenginio iškėlimo. Pareiškėjas buvo informuotas ir apie teisę ginti savo teises teisme. Pareiškėjo paklausus, kodėl
26 metus iš jo pusės nebuvo keliamas Šilumos punkto įrenginio iškėlimo klausimas, Pareiškėjas atsakė, kad kol, jam nebuvo skaičiuojami jokie mokesčiai už Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir administravimą, viskas buvo tinkama ir jis nekėlė jokių pretenzijų nei Administratoriui, nei Namo patalpų savininkams. Deja, Pareiškėjas nesikreipė į Administratorių dėl Namo patalpų savininkų susirinkimo sušaukimo jam rūpimu klausimu, nesikreipė ir į teismą. Pareiškėjas nepasinaudojo Savivaldybės Turto valdymo poskyrio specialistų rekomendacijomis, ir pateikė Prašymą-1 Savivaldybei bei Administratoriui.
Savivaldybė, reaguodama į Prašymą-1, pagal NTR duomenis patikrino Namo negyvenamųjų patalpų savininkus ir nustatė, kad Pareiškėjui priklauso 66/2289 pastato (Namo)“ (dviem uždarosioms akcinėms bendrovėms priklauso po 335/1793 Namo). „Rūsio patalpų pasidalinimo (tarp negyvenamų patalpų savininkų) sutarties Pareiškėjas nepateikė“.
Atsižvelgiant į aukščiau minėtą, Savivaldybės administracijos Turto valdymo poskyris priėmė sprendimą nepradėti Administratoriaus veiklos patikrinimo, ir Pareiškėjui pateikė raštiškus paaiškinimus dėl klausimo galimų sprendimo būdų, bei nutarė tarpininkauti dėl Namo patalpų savininkų susirinkimo sušaukimo. Pagal Taisyklių 5.1 p. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas [...] pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį vykdomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Pagal šių Taisyklių 8 punktą, vykdant neplanuotą valdytojų veiklos patikrinimą, tikrinama pagal šių taisyklių 7.1–7.10 papunkčius, kurie susiję su patalpų savininkų [...] pranešimų turiniu. Į Savivaldybės vykdomą valdytojų kontrolę neįeina finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės, atliktų darbų kiekių tikrinimas, taip pat ir administratorių skaičiuojamų administravimo, techninės priežiūros ir kitų tarifų sudedamųjų dalių analizė (kaip to reikalavo Pareiškėjas). Pareiškėjo Prašyme-1, taip pat ir Prašyme-2 nurodyti reikalavimai dėl neplanuoto valdytojo veiklos patikrinimo neatitiko Taisyklių 8 punkto nuostatos.“
Be to, Savivaldybės administracijos pareigūnai pažymėjo, kad Namo bendrojo naudojimo administravimą vykdžiusios / vykdančios bendrovės neskaičiavo Pareiškėjui jokių mokesčių, išskyrus mokestį už Namo stogo atnaujinimą. Ar Namo bendrasavininkis, 26 metus nemokantis jokių mokesčių, gali reikalauti atlikti jų patikrinimą?“
Savivaldybės administracijos pareigūnai kartu pripažino, kad „Savivaldybės administracijos Turto valdymo poskyris Atsakyme-1 galėjo išsamiau atsakyti dėl atsisakymo neatlikti Administratoriaus veiklos patikrinimo ir pateikti išsamesnę informaciją apie mokesčių tarifų skaičiavimą. Minėta informacija ir paaiškinimai Pareiškėjui buvo pateikti Atsakymu-2“;
6.12. Savivaldybė 2019-10-08 raštu Nr. SG-953“ pateikė papildomą atsakymą Pareiškėjui (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-3), kuriame, be kita ko, pažymėta, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai šiuo atsakymu, atsižvelgdami į Seimo kontrolierės prašymą, pateikia Pareiškėjui aktualius paaiškinimus, paremtus teisės aktų nuostatomis, bei, Savivaldybės nuomone, reikiamą informaciją:
6.12.1. „Dėl Susirinkimo Protokole nurodytų sprendimų priėmimo tvarkos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
1) CK 4.85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad: „Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų, išskyrus sprendimus dėl lėšų skolinimosi, dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų bei kitus įstatymuose nustatytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.“ Protokole nurodyta, kad pakartotiniame Susirinkime iš
24 (dvidešimt keturių) Namo patalpų savininkų dalyvavo 10 (dešimt) Namo patalpų savininkų (tame tarpe ir Jūs), turinčių 10 (dešimt) balsų, kas sudarė 41,67 (keturiasdešimt vieną, 67) % visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų. Vadovaujantis aukščiau minėta CK nuostata (dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų bei kitus įstatymuose nustatytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma), manome, kad Jūsų siūlomiems variantams dėl Šilumos punkto iškėlimo ar Patalpų nuomojimo turėjo pritarti dauguma butų ir kitų patalpų savininkų, t. y. ne mažiau kaip 51 (penkiasdešimt vienas) % balsų. Atsižvelgiant į tai, kad Susirinkime iš viso dalyvavo 10 (dešimt) butų ir kitų patalpų savininkų, turinčių mažiau kaip pusę visų balsų, konstatuotina, kad Susirinkimas negalėjo priimti sprendimų dėl Jūsų siūlomų variantų, konstatuotina ir tai, kad Susirinkimo sprendimai dėl Jūsų siūlomų variantų laikytini negaliojančiais“;
2) „Jokie Savivaldybės specialistams žinomi teisės aktai nesuteikia daugiabučių namų patalpų savininkams teisių atleisti (ar apmokestinti) savininkus nuo mokesčių už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, techninę priežiūrą ir kitą. Mūsų nuomone, Susirinkimo sprendimai, priimti dėl mokesčių paskaičiavimo Jums, yra niekiniai ir negaliojantys. [...]. Primename, kad apie mokesčių mokėjimą Jūs buvote išsamiai informuotas Atsakymu-1. [...]“;
6.12.2. „Dėl susirinkimų sprendimų apskundimo tvarkos. CK 1.138 straipsnyje nustatyta, kad „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.“ CK 4.85 straipsnio 9 punkte nustatyta, jog „Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas“;
6.12.3. „Dėl Savivaldybės kompetencijos spręsti Jūsų keliamas problemas“ – be to, kas nurodyta pirmiau: [Lietuvos Respublikos] „Viešojo administravimo įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – VAĮ] 3 straipsnyje nustatyta, kad ,,Viešojo administravimo subjektai (šiuo atveju Savivaldybė) savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagristi įstatymais [...]“; „Dėl problemos sprendimo būdų po Susirinkimo priimtų sprendimų. [...]. Kaip jau informavome Atsakymu-1, pagal CK 4.85 str. butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus priima namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, balsuodami raštu. Spręsti ginčą, ginti savo teises galima ir teisme. [...]. Atsižvelgiant į NTR duomenis, manome, kad prieš susirinkimą turėtumėte pasidaryti rūsio Patalpų pasidalinimo sutartį (planą) su bendrasavininkais, ir NTR įregistruoti Patalpas kaip nekilnojamojo turto vienetą.“

7. Pareiškėjas 2019-10-23 pateikė Seimo kontrolierei nuomonę dėl gauto Atsakymo-3, pažymėdamas: „Savivaldybės administracija Atsakyme-3 pateikė klaidinančią informaciją apie Savivaldybės administracijos galimybę šaukti, organizuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą. [...] atvejų, kai savivaldybės vykdomoji institucija gali šaukti butų ir kitų patalpų susirinkimą, sąrašas nėra baigtims. Todėl teiginys, kad Savivaldybė neturi teisinio pagrindo tokio veiksmo atlikimui – neatitinka tiesos“; „[...] net ir po to, kai Savivaldybės administracija Atsakyme-3 nurodė, kad Susirinkimas sušauktas ir sprendimai priimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, dėl ko Susirinkimo sprendimai negali būti teisėtais, nesiimama priemonių ir nešaukiamas naujas susirinkimas (akivaizdu, kad Savivaldybės administracijos pavedimas įvykdytas netinkamai) [...]. [...] nepateikta paaiškinimų, dėl kokios priežasties netikrinami mano prašymu 10 metų laikotarpio bendrojo naudojimo objektų administratoriaus rinktų mokesčių tarifų sudėtis ir sudarymo bei patvirtinimo pagrįstumas“; „Taip pat nenurodoma ir tai, kokiu pagrindu neatliktas administracinio nusižengimo tyrimas [...]“; „Atsakyme-3 nurodoma, kad Savivaldybės kompetencija susijusi tik su teritorijomis, bet ne pastato vidumi. [...] tokie Savivaldybes administracijos paaiškinimai prasilenkia net su tomis teisės aktų nuostatomis, kurios cituojamos Atsakyme-3. [...].“

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

8. Įstatymai
8.1. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:
8.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; [...] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...] 12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų [...] priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; [...].“
8.1.2. 6 straipsnis – vienos iš savivaldybių savarankiškų funkcijų yra: „30) šilumos [...] tiekimo [...] organizavimas“; „42) butų ir kitų patalpų savininkų [...] savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“
8.2. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta:
8.2.1. 1.136 straipsnio 2 dalis – „[...] civilinės teisės ir pareigos atsiranda: 1) iš šio kodekso ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių, taip pat, nors įstatymų ir nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių sandorių; [...] 5) dėl žalos padarymo, taip pat dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo; [...].“
8.2.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“
8.2.3. 4.75 straipsnis – „1. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Kol ginčas bus išspręstas, teismas ginčo objektui gali skirti administratorių. [...].“
8.2.4. 4.76 straipsnis – „Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą.“
8.2.5. 4.81 straipsnis – „1. Namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. 2. Jeigu šiame straipsnyje nurodytas susitarimas yra notariškai patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, tai jis yra privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendrosios nuosavybės teisėmis.“
8.2.6. 4.82 straipsnis – „8. Bendrojo naudojimo objektų administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. [...].“
8.2.7. 4.83 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. [...]. 5. Buto
ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą. [...].“
8.2.8. 4.84 straipsnis – „2. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. [...]. 3. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. [...].“
8.2.9. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. [...].5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų [...] butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. [...]. 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“
8.3. Šilumos ūkio įstatyme nustatyta:
8.3.1. 8 straipsnis – „1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. [...]. 3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. [...]. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai.“
8.3.2. 24 straipsnis – „1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise. [...].“
8.4. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) nustatyta:
8.4.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų [...]
13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“
8.4.2. 364 straipsnis – „2. Priežiūrą atliekančio subjekto vadovas, jo įgaliotas asmuo ar kolegiali priežiūrą atliekančio subjekto institucija tvirtina: [...]; 2) neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus įtvirtinančias taisykles (toliau – neplaninių patikrinimų taisyklės). [...]. 4. Planinių patikrinimų taisyklės ir neplaninių patikrinimų taisyklės turi būti rengiamos vadovaujantis šio įstatymo 362 straipsnyje įtvirtintais minimalios ir proporcingos priežiūros naštos bei nediskriminavimo principais ir juos atitikti. [...]. 11. Ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas atliekamas priežiūrą atliekančio subjekto iniciatyva, kai priežiūrą atliekančio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba reikiamus įgaliojimus turinti priežiūrą atliekančio subjekto kolegiali institucija priima motyvuotą sprendimą atlikti šį patikrinimą. Neplaninis patikrinimas turi atitikti neplaninių patikrinimų taisykles ir turi būti atliekamas šio straipsnio 12 dalyje nurodytu pagrindu. [...]. 12. Ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas: [...]; 2) turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų; 3) siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai; 4) jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas. [...].“
8.5. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:
8.5.1. 12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“
8.5.2. 17 straipsnis – „1. Seimo [...] priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas. [...].“
8.5.3. 22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“


9. Kiti teisės aktai
9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose (Administravimo nuostatai) reglamentuota:
9.1.1. „3. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ‒ patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.“
9.1.2. „4. Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...] 4.2. Sudaro ir tvarko namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (toliau ‒ objektų aprašas). [...]. Objektų aprašą skelbia Nuostatų 14.1 papunktyje nurodytu būdu, jo kopijas Nuostatų 14.4 papunktyje nurodytu būdu per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo teikia patalpų savininkams. Objektų aprašas 1/4 patalpų savininkų rašytiniu prašymu svarstomas patalpų savininkų susirinkime ir tikslinamas jų sprendimu. Objektų aprašo pavyzdinę formą nustato aplinkos ministras. 4.3. Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo (toliau – žemės sklypas) priežiūrą. [...] 4.6. Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus [...]. 4.9. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, namo šildymo būdo keitimo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo pasirinkimo ir dalyvauja įgyvendinant patalpų savininkų priimtus sprendimus. Atlieka namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirengimo šildymo sezonui kontrolę. 4.10. Apskaičiuoja Nuostatų IV skyriuje nurodytus mokėjimus, įmokas, tvarko jų surinkimo ir naudojimo apskaitą. [...]. 4.11. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja balsavimą raštu. [...].“
9.1.3. „7. Administratorius privalo: 7.1. Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais; [...]. 7.4. ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu pareikalavus, per mėnesį nuo patalpų savininkų rašto pateikimo organizuoti patalpų savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę; [...].“
9.1.4. „16. Patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu gali iš patalpų savininkų rinkti atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi [...]. Jeigu atstovas (atstovai) neišrenkamas (neišrenkami), administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl atstovo (atstovų) išrinkimo, kol jis (jie) išrenkamas (išrenkami).“
9.2. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta:
9.2.1. „35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: [...] 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.“
9.2.2. „25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. [...].“
9.3. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Kontrolės taisyklės) nustatyta:
9.3.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“
9.3.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; [...]6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; [...].“
9.3.3. „7. Atlikus pavyzdinių taisyklių 5.1 ar 5.2 papunkčiuose nurodytus patikrinimus, vadovaujantis pavyzdinių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdine forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). [...].“
9.4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T-395 patvirtintose Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklėse (Taisyklės) nustatyta:
9.4.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: [...] 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“
9.4.2. „7. Vykdant planinį kompleksinį patikrinimą, tikrinama: [...] 7.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams: ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 7.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas [...]; 7.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus [...]; 7.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimų raštu organizavimas: ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai, ar organizuojami balsavimai raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; [...].“
9.4.3. „8. Vykdant neplanuotą valdytojų veiklos patikrinimą, tikrinama pagal Taisyklių
7.1–7.10 papunkčius, kurie susiję su patalpų savininkų skundų ar pranešimų turiniu. Jeigu patalpų savininkų skundų ar pranešimų turinio negalima patikrinti pagal Taisyklių 7.1–7.10 papunkčius, patalpų savininkams nurodoma institucija, galinti įvertinti jų skundų ar pranešimų turinį.
Į Savivaldybės vykdomą valdytojų kontrolę neįeina finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės, atliktų darbų kiekio tikrinimas.“
9.4.4. „10. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turi teisę Administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka pradėti administracinio nusižengimo teiseną.“

Skundo tyrimui reikšminga teismų praktika

10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) praktika:
10.1. 2016-02-22 nutartis 2016-02-22 administracinėje byloje Nr. A-1150-520/2016 – „[...] atsakovas savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis VAĮ nuostatų. [...]“;
10.2. 2014-05-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-610/2014 – „[...] viešojo administravimo subjektas, bet kokiu būdu gavęs informaciją apie galbūt padarytus pažeidimus, pagal savo kompetenciją turi patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ją nuostatų bei kitų teisės aktų nustatytu būdu. Tačiau tai nereiškia, kad VAĮ, kitų šiam ginčui aktualių teisės aktų taikymo požiūriu atsakovas privalo veikti taip, kaip to prašo besikreipiantys į juos
asmenys [...]“;
10.3. 2003-12-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A-4-689-03 – „Administracinių teisės pažeidimų tyrimas ir nuobaudos skyrimas yra procesinė veikla, kurią reglamentuoja specialus įstatymas – ATPK. [...]. Administracinių teisės pažeidimų teisenoje dalyvaujantys subjektai yra specifiniai, [...]. Administracinių teisės pažeidimų teisena iš esmės nuo viešojo administravimo skiriasi savo prigimtimi, kadangi ja yra įgyvendinamos valstybės nustatytos tam tikros prievartos priemonės subjektams, pažeidžiantiems įstatymais ir viešojo administravimo subjektų aktais nustatytas privalomas elgesio taisykles; [...] administracinio pažeidimo teisena iš esmės yra reglamentuojama ATPK normomis, kurios apibrėžia asmens patraukimo atsakomybėn, bylos iškėlimo, administracinio pažeidimo tyrimo, bylos nagrinėjimo ir kt. procedūras, taip pat teisenoje dalyvaujančius subjektus; administracinių teisės pažeidimų bylose priimamus sprendimus, jų įforminimą, apskundimą, vykdymą; [...] Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad administracinių teisės pažeidimų teisena ir joje dalyvaujantys subjektai nepatenka į viešojo administravimo sistemą [...]“;
10.4. 2018-02-26 nutartis administracinėje byloje Nr. P-5-50-502/2018 – „Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, o plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas. Tokios institucijos, vykdydamos įstatymais joms priskirtą veiklą, privalo veikti tik taip, kaip numato teisės aktai, priešingu atveju būtų pažeistas viešojo administravimo subjektui taikytinas bendrojo draudimo principas – veikti taip, kaip nėra leidžiama. [...]“;
10.5. 2003-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr.A7-1235-2003 – „Aiškindamas aprašymo 33 p. nuostatą dėl teisės atlikti ikiteisminį tyrimą, teismas padarė išvadą, jos negalima šios teisės aiškinti kaip pareigūno teisę pasirinkti atlikti ar neatlikti ikiteisminį tyrimą. Atsižvelgdamas į 31 p. numatytą pareigą vykdyti komisariato vadovų nurodymus ir įžvelgdamas sisteminius 31 p. bei 33 p. nuostatų ryšius, teismas konstatavo, kad pareigūno teisė vykdyti ikiteisminį tyrimą kartu suponuoja pareigą tokį tyrimą atlikti, jei yra duotas pagal pavaldumą kompetentingo pareigūno atitinkamas nurodymas. Konstatuota, kad nuostata „turi teisę vykdyti“ yra skirta iš esmės tretiesiems asmenims, t. y. asmenims, kurių atžvilgiu vykdomas ikiteisminis tyrimas, ar asmenims, turintiems įgalinimus tikrinti ir kontroliuoti ikiteisminį tyrimą.“

Tyrimo išvados

11. Apibendrinus Pareiškėjo skunde ir jo papildymo rašte nurodytas aplinkybes (pažymos 2, 3 ir 7 paragrafai), konstatuotina, kad Pareiškėjas Seimo kontrolierei skundžiasi tuo, kad Savivaldybė nepagrįstai nevykdo šilumos tiekimo organizavimo funkcijos Šilumos punkto, esančio ne Namo bendrojo naudojimo patalpose, naudojimo ir kt. klausimais, nagrinėjant Pareiškėjo prašymus (Savivaldybės Atsakyme-3 nurodyti šios funkcijos nevykdymo motyvai, Pareiškėjo nuomone, nepagrįsti, Savivaldybės administracija galimai vilkina problemos sprendimą); netinkamai vykdo Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės funkciją, sprendžiant Šilumos punkto, esančio ne Namo bendrojo naudojimo patalpose, naudojimo ir kt. klausimus, nagrinėjant Pareiškėjo prašymus (neatlikta „administravimo ir eksploatavimo tarifų paskaičiavimo revizija už 10 paskutinių metų“, Atsakymu-2 nepagrįstai atsisakyta atlikti neplaninį Administratoriaus veiklos patikrinimą pagal Prašymo-2 turinį, neaišku, kodėl Administratoriui netaikyta administracinė atsakomybė); Savivaldybė, Pareiškėjo nuomone, nepagrįstai pati nešaukia Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo.

12. Išanalizavus šios skundo tyrimui aktualų teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, nurodytus pažymos 8–10 paragrafuose, konstatuotina, kad vadovaujantis:
12.1. VAĮ (pažymos 8.4 punktas), Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis (pažymos 9.2 punktas) ir teismų praktika (pažymos 10.1 ir 10.4 punktai):
12.1.1. Savivaldybės administracijos pareigūnai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis („draudžiama viskas, išskyrus tai, kas tiesiogiai leidžiama“), plečiamas Savivaldybės administracijos bei jos pareigūnų kompetencijos aiškinimas yra negalimas;
12.1.2. Savivaldybės administracija Pareiškėjo prašymus turėjo išnagrinėti pagal jų turinį, per 20 darbo dienų, atsižvelgdama į išsamumo principų reikalavimus, t. y., pateikti į juos argumentuotus atsakymus, nurodydama visas prašymų nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama prašymų turinį, į prašymą priimti administracinį sprendimą dėl Administratoriaus veiklos patikrinimo turėjo atsakyti pateikdama atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodyti atsisakymo tai padaryti priežastis;
12.1.3. tuo atveju, jeigu Savivaldybės administracija savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė Pareiškėjui tinkamus atsakymus, tai, kad Pareiškėjo netenkina skundžiamuose atsakymuose išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog patys Savivaldybės administracijos atsakymai yra nemotyvuoti, neteisėti bei neatitinkantis VAĮ nuostatų;
12.1.4. Savivaldybė turi būti patvirtinusi daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos neplaninių patikrinimų taisykles, kuriose būtų nustatyti pagal Savivaldybės administracijos kompetenciją vykdomų neplaninių patikrinimų, pvz., pagal asmenų prašymų turinį, atlikimo pagrindai, tikrinamų valdytojų atrankos kriterijai. Toks neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas turint informacijos arba kilus pagrįstų įtarimų dėl valdytojo veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti valdytojo veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai, jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas;
12.2. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 8.1 punktas):
12.2.1. Savivaldybės administracijos pareigūnai, vykdydami šilumos tiekimo organizavimo ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę, privalėjo remtis jų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir kitais vietos savivaldos principais (pareigūnų priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; Pareiškėjui turėjo būti sudarytos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma, pateikti motyvuoti atsakymai į pareikštą nuomonę apie Savivaldybės institucijų darbą ir kt.);
12.2.2. Savivaldybės administracija, gavusi Pareiškėjo prašymus apie, Pareiškėjo nuomone, Administratoriaus padarytus pažeidimus, pagal savo kompetenciją turėjo patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ją teisės aktų nustatytu būdu (tai nereiškia, kad Savivaldybės administracija privalo veikti taip, kaip to prašo Pareiškėjas);
12.3. Šilumos ūkio įstatymu (pažymos 8.3 punktas):
12.3.1. Savivaldybė vykdo šilumos teikimo organizavimo funkciją, tvarkydama šilumos ūkį pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus, kuriuose nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai;
12.3.2. daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise (Savivaldybės administracijai nėra suteikta teisė už Namo bendraturčius spręsti Šilumos punkto įrengimo, pašalinimo iš konkrečių Patalpų klausimus);
12.4. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 8.1 punktas), Kontrolės taisyklėmis (pažymos 9.3 punktas), Taisyklėmis (pažymos 9.4 punktas), Administravimo nuostatais (pažymos 9.1 punktas) ir teismų praktika (pažymos 10.2 punktas):
12.4.1. nėra nustatyta, kokiais objektyviais kriterijais remdamasi (kokiais atvejais, pagrindais) Savivaldybės administracija turėtų priimti sprendimą dėl neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo pagal suinteresuoto asmens (pvz., Pareiškėjo) prašymų turinį, tačiau tai, kad Savivaldybės administracijai suteikta teisė priimti sprendimą dėl neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo pagal konkretaus suinteresuoto asmens prašymo turinį, suponuoja jos pareigą, esant tam tikroms sąlygoms, šią teisę įgyvendinti. Šiuo atveju, manytina, Administratoriaus veiklos neplaninis patikrinimas turėjo būti pradėtas tuo atveju, jeigu būtų nustatytos aplinkybės, atitinkančios Savivaldybės vykdomos Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės turinį, bei kilus pagrįstų įtarimų dėl Administratoriaus veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;
12.4.2. Savivaldybės administracija yra įgaliota vertinti einamųjų metų (ne 10-mečio) Administratoriaus veiklą dėl jos atitikimo teisės aktų reikalavimams klausimais, nurodytais Kontrolės taisyklių 6 punkte (pvz., daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams; patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas ir kt.), tačiau į Savivaldybės administracijos vykdomą viešąją Administratoriaus veiklos kontrolę neįeina Administratoriaus veiklos finansinių dokumentų turinio, atliktų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, remonto darbų kokybės, kiekio kontrolė. Pastebėtina, kad Kontrolės taisyklėse ir Taisyklėse yra konkrečiai apibrėžta, kokia apimtimi (dėl kokių klausimų), prireikus, turėtų būti tikrinami:
- Namo bendrojo naudojimo objektų aprašas (toliau vadinama – Aprašas) – dėl to, ar Aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus (šio tyrimo metu nagrinėtuose teisės aktuose nėra nustatyta, kam nuosavybės teise priklausančiose patalpose turėtų būti daugiabučių namų šilumos punktų įrenginiai, taigi, į Aprašo turinio atitikimo teisės aktų reikalavimams kontrolę neįeina tikrinimas, kokiose Namo patalpose yra Šilumos punktas);
- Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų organizavimo tvarka – dėl to, ar patalpų savininkų susirinkimai šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais (teisės aktuose nustatyti šie privalomo susirinkimo šaukimo atvejai: dėl Namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, Namo šildymo būdo keitimo, Namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo pasirinkimo; ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu pareikalavus; jeigu Namo atstovas neišrinktas – ne rečiau kaip kartą per metus organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu, kol atstovas išrenkamas; taigi, tarp teisės aktuose nustatytų privalomų susirinkimo sušaukimo atvejų nėra nurodyta, kad Administratorius privalo sušaukti susirinkimą, kai to prašo vienas iš Namo bendraturčių), ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo, taigi, į Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų organizavimo kontrolę neįeina Pareiškėjui aktualaus susirinkimo sušaukimo, susirinkimų darbotvarkės sudarymo, pirmininkavimo susirinkimui, sprendimų priėmimo teisėtumo ir kt. klausimai;
12.5. CK (pažymos 8.2 punktas) – Savivaldybės administracija privalėtų šaukti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą tik vienu atveju, t. y., dėl Namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo;
12.6. Seimo kontrolierių įstatymu (pažymos 8.5 punktas) ir teismų praktika (pažymos
10.3 punktas) – Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas) taikant / netaikant administracinę atsakomybę nepatenka į viešojo administravimo sritį, taigi, šio veikimo (neveikimo) vertinimas nepriskirtas Seimo kontrolierių kompetencijai ir šio tyrimo metu nebus vertinamas.

13. Atsižvelgus į pažymos 12 paragrafo išvadas, nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai:
13.1. nustatę, kad, NTR duomenimis, Pareiškėjui Name nuosavybės teise priklauso ne konkrečios Patalpos, o Namo 66/2289 dalys (pažymos 6.1 punktas), kad Patalpų įsigijimo Pareiškėjo nuosavybėn sutartyje nėra nustatyta sąlyga, kad Šilumos punktas turi būti iškeldintas iš Patalpų (pažymos 6.10 punktas), šio tyrimo metu pagrįstai pateikė Pareiškėjui papildomus paaiškinimus dėl naudojimosi Namo negyvenamosios paskirties patalpomis tvarkos nustatymo bei registravimo NTR teisės aktuose nustatyta tvarka (pažymos 6.12.3 papunktis);
13.2. pagrįstai konstatavo, kad Šilumos punkto įrenginio iškėlimo iš Patalpų klausimų sprendimas nepatenka į teisės aktuose nustatytą Savivaldybės kompetenciją šilumos tiekimo organizavimo bei Administratoriaus veiklos priežiūros klausimais (nebuvo pakankamo teisinio pagrindo pradėti Administratoriaus veiklos neplaninį patikrinimą pagal Pareiškėjo prašymų turinį,
t. y. nebuvo nustatyta aplinkybių, nurodytų pažymos 12.4.1 papunktyje); šie klausimai spręstini Namo butų ir kitų patalpų savininkų susitarimu (sprendimu) arba teisme (pažymos 4.2, 4.4,
6.2–6.4 punktai), paaiškino sprendimo pradėti Administratoriaus neplaninį veiklos patikrinimą pagal jo prašymų turinį nepriėmimo priežastis (pažymos 4.2 ir 4.4 punktai), šio tyrimo metu papildė paaiškinimus (pažymos 6.5, 6.6 ir 6.11 punktai), nustatyta tvarka, pagal teisės aktuose nustatytą Savivaldybės administracijos kompetenciją, patikrino Pareiškėjo prašymuose nurodytas aplinkybes, Prašymą-1 ir Prašymą-2 išnagrinėjo per teisės aktuose nustatytus terminus ir pateikė Atsakymą-1 ir Atsakymą-2 (pažymos 6.2 punktas);
13.3. pagrįstai patys nešaukė Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo dėl Pareiškėjo prašymuose nurodytos problemos sprendimo (pažymos 6.7 punktas). Be to, Savivaldybės administracija papildomai kreipėsi į Administratorių, siūlydama (Savivaldybės administracija nėra įgaliota teikti tokį reikalavimą Administratoriui ir kontroliuoti jo vykdymą) šį klausimą pateikti spręsti Namo bendraturčiams (pažymos 6.2 punktas), nors Pareiškėjas turi teisę inicijuoti pasinaudojimą 1/4 Namo bendraturčių teise pareikalauti sušaukti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas Pareiškėjui aktualus klausimas (pažymos 8.2.9 papunktis);
13.4. šio tyrimo metu atsižvelgė į Seimo kontrolierės tarpininkavimą (pažymos
5 paragrafas) ir pateikė motyvuotus papildomus paaiškinimus Pareiškėjui aktualiais klausimais, susijusiais su Susirinkimu, Namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų apskundimu teismui, Savivaldybės kompetencija šaukti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, administracinės atsakomybės netaikymo Administratoriui priežastimis (nors Pareiškėjas po Susirinkimo nesikreipė į Savivaldybės administraciją su prašymu įvertinti Susirinkimo organizavimą arba Protokole nurodytų sprendimų priėmimo tvarkos atitikimą teisės aktų reikalavimams; pažymos 6.8 punktas). Savivaldybė taip pat pateikė pasiūlymus Pareiškėjui dėl to, kaip efektyviau galėtų būti sprendžiama jo keliama problema (pažymos 6.5 ir 6.12 punktai).

14. Apibendrinus šio tyrimo metu padarytas išvadas (pažymos 12–13 paragrafai), konstatuotina, kad Savivaldybės administracija pagal kompetenciją ir teisės aktų reikalavimus išnagrinėjo Pareiškėjo prašymus, atsižvelgė į Seimo kontrolierės tarpininkavimą ir šio tyrimo metu pateikė papildomus paaiškinimus Pareiškėjui aktualiais klausimais, taigi, išsprendė Savivaldybės administracijos veiklos, nagrinėjant Pareiškėjo prašymus, trūkumus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnis 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia; pažymos 8.5.3 papunktis), Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas.

15. Kartu Seimo kontrolierė atkreipia Pareiškėjo dėmesį į tai, kad:
15.1. Namo patalpų savininkas privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą (CK 4.83 straipsnis; pažymos 8.2.7 papunktis);
15.2. jeigu vienas iš Namo bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti Namo bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą (CK 4.76 straipsnis; pažymos 8.2.4 papunktis);
15.3. Namo bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai valdomi, jais naudojamasi ir disponuojama Namo bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnis; pažymos 8.2.3 papunktis).
Namo bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to Namo patalpomis arba konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise (jeigu šiame straipsnyje nurodytas susitarimas yra notariškai patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, tai jis yra privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendrosios nuosavybės teisėmis, pvz., sprendžiant ginčą dėl Patalpų naudojimo Šilumos punkto įrenginiams; CK 4.81 straipsnis; pažymos 8.2.5 papunktis).
Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš Namo bendraturčių ieškinį (civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas; kol ginčas bus išspręstas, teismas ginčo objektui gali skirti administratorių; CK 1.136, 1.138 ir
4.75 straipsniai; pažymos 8.2.1–8.2.3 papunkčiai);
15.4. nuo 2020-01-01 įsigalios nauja Kontrolės taisyklių redakcija, kurioje yra papildomai reglamentuota savivaldybių veikla, vykdant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės funkciją, pvz., nustatyta, kad „16. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas savivaldybės vykdomajai institucijai gavus patalpų savininko skundą ar kilus pagrįstiems įtarimams dėl valdytojo veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktų, reguliuojančių jo veiklą, nuostatoms, taip pat siekiant patikrinti, ar buvo pašalinti ankstesnio valdytojo veiklos patikrinimo metu nustatyti trūkumai. Neplaninis patikrinimas pradedamas savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu. 17. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi patalpų savininko skundą, jį įvertina ir per 20 darbo dienų nuo jo gavimo priima sprendimą pradėti ar nepradėti neplaninį patikrinimą ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja skundą pateikusį asmenį. [...]. 19. Savivaldybės vykdomoji institucija gali priimti sprendimą nepradėti neplaninio patikrinimo, jei pagal skunde nurodytas aplinkybes ir turimą informaciją ir duomenis yra aišku, kad galimas teisės aktų reikalavimų nesilaikymas ir (arba) netinkamas pareigų vykdymas yra mažareikšmis, t. y. remiantis teisingumo ir protingumo principais pažeidimas vertintinas kaip formalus ir (ar) nereikšmingas, nėra kartotinis ir neturėjo reikšmingos įtakos patalpų savininkų teisėms ir teisėtiems interesams. Neplaninis patikrinimas nepradedamas, jeigu skunde nurodytos aplinkybės nėra susijusios su bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos priežiūra ir kontrole. 20. Skundas nenagrinėjamas, jeigu savivaldybės vykdomoji institucija jau yra pateikusi atsakymą arba priėmusi sprendimą tuo pačiu klausimu ir skundą pateikęs asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą.“

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad, vadovaujantis VAĮ reikalavimais, būtų patvirtintos Savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos neplaninių patikrinimų taisyklės, kuriose būtų nustatyti pagal Savivaldybės administracijos kompetenciją vykdomų neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindai, tikrinamų valdytojų atrankos kriterijai.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/2-1114
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį