Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių5
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė812282

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTĄ PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ


1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“ (toliau vadinama ir Pareiškėja), atstovaujamos direktorės X (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovė), skundą dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama ir Departamentas) ir Departamento Klaipėdos skyriaus tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo), kai nėra pateikti atsakymai į UAB „A“ 2019 m. rugsėjo 5 d. skundą ir pakartotinį kreipimąsi, siųstą 2019 m. lapkričio 28 d.

2. Skunde Pareiškėjos atstovė nurodė:
2.1. „2019-08-01 Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui [...] buvo pateiktas prašymas suderinti žemės sklypo kadastro bylą. Tačiau skyrius žemės sklypo kadastro bylą atsisakė derinti ir 2019-08-26 pateikė atsakymą [...].“(šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Šis atsisakymas derinti buvo 2019-09-05 apskųstas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos [...]. Iki šios dienos nėra gautas atsakymas į šį raštą.“;
2.3. „Nesulaukus atsakymo į pateiktą raštą, į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos 2019-11-28 buvo kreiptasi pakartotinai [...]. Iki šios dienos atsakymo negauta.“;
2.4. „Mūsų žiniomis Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skundą dėl Klaipėdos skyriaus veiksmų persiuntė nagrinėti skundžiamą dokumentą priėmusiam skyriui (Klaipėdos skyriui).“;
2.5. „Be to 2019-11-28 raštu buvo prašoma atlikti tarnybinį patikrinimą, tačiau, mūsų žiniomis, joks tarnybinis patikrinimas nėra vykdomas.“

3. Skunde Pareiškėjos atstovė Seimo kontrolieriaus prašo:
„1. Įpareigoti pateikti atsakymus į 2019-09-05 ir 2019-11-28 raštus.
2. Įvertinti tarnautojų veiksmus persiunčiant nagrinėti mano skundus subjektui, kurio veiksmai buvo skundžiami ir apie tai mane informuoti raštu.
3. Įpareigoti atlikti tarnybinį patikrinimą dėl tarnautojų, kurie turėjo nagrinėti mano pateiktus raštus [...].“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Iš Pareiškėjos atstovės kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta, kad:
4.1. Departamento Klaipėdos skyriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. (12.44.-Kl)2Kl-812 Pareiškėjos įgaliotam atstovui B [asmens duomenys neskelbtini] buvo atsisakyta derinti žemės sklypo, esančio adresu <...>, kadastrinių matavimų planą. Minėtame Departamento Klaipėdos skyriaus rašte taip pat buvo nurodyta, jog „[...] šis atsakymas gali būti skundžiamas KPD [...] arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.“;
4.2. Pareiškėja 2019 m. rugsėjo 5 d. Departamentui pateikė skundą „Dėl žemės sklypo <...>, kadastrinių matavimų plano“, kuriame Departamento prašė: „[...] suderinti žemės sklypo <...>, kadastrinių matavimų planą arba įpareigoti tai atlikti savo skyrių. [...]“;
4.3. Pareiškėja 2019 m. lapkričio 28 d. kreipimesi į Departamentą „Dėl informacijos suteikimo“ prašė:
„1. pateikti paaiškinimą, kodėl iki šios dienos vis dar nėra atsakymo į mūsų išsiųstą raštą (reg. 1-3007)?
2. Pateikti paaiškinimą, ar buvo priimtas sprendimas mūsų siųsto rašto nagrinėjimą pratęsti: jei taip – atsiųsti sprendimo kopiją, jei ne – kodėl toks sprendimas nebuvo priimtas?
3. Pateikti paaiškinimą, kodėl mūsų skundžiamas raštas buvo išsiųstas nagrinėti skundžiamą raštą surašiusiam Jūsų padaliniui?
4. Atlikti tarnybinį patikrinimą dėl aukščiau minimų pažeidimų ir apie tarnybinio patikrinimo rezultatus pranešti mums.“;
4.4. iš kartu su Pareiškėjos 2019 m. lapkričio 28 d. kreipimusi pateiktos registruotos siuntos išsiuntimą patvirtinančios kvito kopijos matyti, jog minėtasis Pareiškėjos kreipimasis 2019 m. lapkričio 30 d. buvo išsiųstas Departamentui.

5. Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Departamentą, prašydamas pateikti skundžiamos institucijos paaiškinimus dėl susidariusios situacijos.

6. Seimo kontrolierių įstaigoje 2020 m. kovo 17 d. buvo gautas Departamento raštas Nr. (1.21 E)2-688, kuriame, be kita ko, buvo nurodyta:
„[...] Informuojame, kad Departamento Klaipėdos skyrius dėl skunde nurodyto žemės sklypo plano, <...>, Departamentui pateiktame paaiškinime nurodė, jog buvo susisiekta su Pareiškėja ir atsiprašyta dėl patirtos nemalonios situacijos. Pareiškėjai 2020-02-27 pateikus naują prašymą, žemės sklypo planas buvo suderintas pagal kompetenciją. Pareiškėja pretenzijų Departamentui neturi.“

7. Seimo kontrolierių įstaigai darbo tvarka kreipusis į Pareiškėjos atstovę dėl Departamento 2020 m. kovo 17 d. rašte Nr. (1.21 E)2-688 nurodytos informacijos patvirtinimo, Pareiškėjos atstovė nurodė, jog žemės sklypo, esančio <...>, kadastrinių matavimų planas Departamento Klaipėdos skyriaus tarnautojų buvo suderintas ir Pareiškėjai aktualus klausimas yra išspręstas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai
Seimo kontrolierių įstatymo:
„22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai
[...]
3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Tyrimo išvados

9. Įvertinus skundo tyrimo metu surinktą informaciją, darytina išvada, kad esminiu Pareiškėjos skundo Seimo kontrolieriui siekiu buvo dėl žemės sklypo, esančio <...>, kadastrinių matavimų plano suderinimas. Kaip nustatyta remiantis iš Pareiškėjos skundžiamos institucijos gauta informacija (pažymos 6 punktas), po pakartotinio Pareiškėjos kreipimosi 2020 m. vasario 27 d., Pareiškėjos pateiktas žemės sklypo, esančio <...>, kadastrinių matavimų planas Departamento Klaipėdos skyriaus tarnautojų buvo suderintas. Taip pat nustatyta, jog Departamento Klaipėdos skyriaus tarnautojams savo kompetencijos ribose atlikus žemės sklypo kadastrinių matavimų plano suderinimą, tokia padėtis Pareiškėją tenkina ir ji papildomų nusiskundimų dėl Departamento Klaipėdos skyriaus tarnautojų veiksmų (neveikimo) neturi (pažymos 7 punktas). Tuo pagrindu konstatuotina, kad Departamento Klaipėdos skyriaus tarnautojams suderinus žemės sklypo, esančio <...>, kadastrinių matavimų planą, išnyko Pareiškėjos skunde Seimo kontrolieriui nurodytos aplinkybės dėl galimo Departamento Klaipėdos skyriaus tarnautojų neveikimo. Todėl, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, numatančia, jog pareiškėjo skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 8 punktas), Seimo kontrolierius daro išvadą, kad pradėtas tyrimas nutrauktinas.

10. Remiantis aukščiau išdėstytu, Seimo kontrolierius konstatuoja, jog Pareiškėjos skunde nurodytos faktinės aplinkybės Seimo kontrolieriui tarpininkaujant buvo išspręstos gera valia, todėl Pareiškėjos skundo tyrimas nutrauktinas.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
UAB „A“ skundo dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnautojų neveikimo tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2020/1-67
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį